Slaktekylling – informasjon om hybrider

Hva er en hybrid – og hva er forskjellen mellom hybrid og rase?

En husdyrrase er en gruppe dyr som det kan drives målrettet avl innenfor. Begrepet brukes om både husdyr og kjæledyr. En dyrerase kjennetegnes ofte av felles ytre trekk (farge, størrelse etc.). En hybrid er en krysning av to raser som står nær hverandre.

Et illustrerende eksempel er krysning av de to hunderasene labrador og puddel som gir den nye hybriden labradoodel. Noen vil etter en stund kalle krysningen for en ny hunderase, så begrepene flyter litt over i hverandre. Innenfor moderne fjørfeavl avles det på ulike linjer der ulike egenskaper, som tilvekst, helse, fôrutnytting og verpeevne prioriteres i avlsarbeidet. Ulike linjer med komplementære egenskaper krysses for å få fram bruksdyra – hybridene, som brukes som slaktekyllinger eller verpehøner.

Kan man si at enkelte hybrider har bedre dyrevelferd enn andre?

Det er mange forhold som virker inn på dyrenes velferd. Helse er en viktig faktor. Studier viser at saktevoksende hybrider kan ha mindre forekomst av hjerte-og sirkualsjonssykdom og bedre beinhelse enn mer hurtigvoksende hybrider, men hybrid alene er ikke avgjørende for om dyrevelferden er god eller dårlig. Dyras velferd påvirkes også av smittepresset, det fysiske miljøet, fôrkvalitet, hygiene og daglig stell. Tilgang på miljøberikelse som stimulerer dyrenes naturlige atferdsbehov er også svært positivt for dyrenes velferd.

Norske fjørfe har lav forekomst av smittsom sykdom og lav dødelighet i et internasjonalt perspektiv. Felles for all kyllingproduksjon i Norge er at alle ledd skal følge det norske regelverket for dyrehold, alle følger Dyrevelferdsprogrammet og alle bruker miljøberikelser

Hvilke hybrider brukes i kommersiell norsk kyllingproduksjon i dag?

  • Ross 308 er den mest brukte hybriden i norsk produksjon. Den er også en av de mest utbredt hybridene på verdensbasis. Derfor er det pr. nå denne hybriden vi har mest statistikk fra. Ross 308 er avlet for kjøttfylde og effektiv fôrutnyttelse – som ut ifra et bærekraftperspektiv er viktige avlsmål i en verden med befolkningsvekst. For rask vekst kan gi noen uheldige helseeffekter hos dyrene, derfor har man i avlsarbeidet de senere årene tatt stadig mer hensyn til dette og vektlagt helse i større grad. I Norge slaktes Ross 308 slaktekylling oftest når de er mellom 29 og 35 dager gamle. Slaktevekt er ca. 1,0-1,5 kg.

  • Hubbard JA787 er en nyere hybrid i den norske slaktekyllingproduksjonen. Kyllingene er aktive og har god helse, noe som gjenspeiler seg i lav dødelighet og lave kassasjonstall. Denne hybriden er middels saktevoksende. Det betyr at kyllingene bruker lenger tid på å nå slaktemoden alder. Slaktealderen er ca. 46 dager. Slaktevekt er ca. 1,7 kg.

  • Ranger Gold er en mer saktevoksende hybrid som oppnår slaktevekt på ca. 48-70 dager. Denne hybriden brukes hovedsakelig i spesialproduksjoner, blant annet i økologisk produksjon. Siden slaktealderen kan variere mye, har vi ingen estimater på slaktevekten på denne hybriden.

Hva menes med saktevoksende?

Begrepet saktevoksende sier noe om hvor mange gram dyrene legger på seg hver dag og dermed hvor mange dager de bruker på å nå ønsket slaktevekt. Grensene mellom standard-, medium- og saktevoksende er ikke klart definert. Hvor fort dyrene vokser vil avhenge av flere forhold, men genetikk og sammensetningen av fôret er de viktigste faktorene.

Brukes andre hybrider i økologisk produksjon?

Ifølge Mattilsynets Regelverksveileder for økologisk landbruk er det ikke krav om å bruke saktevoksende hybrider i økologisk produksjon. Men dersom det brukes konvensjonelle hybrider, må minstealder ved slakt være 81 dager. Hvis du ønsker å slakte tidligere enn dette, må du bruke saktevoksende fjørferaser. I tilfelle er minstealderen 70 dager dersom du bruker konvensjonelt kyllingmateriale. Hvis du bruker økologisk saktevoksende kyllingmateriale, er det ingen krav til minstealder.

Følgende slaktekyllingraser er tillatt å benytte som saktevoksende i økologisk produksjon: Ross Rowan, Rowan Ranger og Hubbard JA 57 Colour yield, SASSO SA31, Ranger Classic og Ranger Gold. Ved bruk av disse hybridene er det ingen krav til minstealder for slakt.