Dyrevelferdsprogram slaktekylling

God dyrevelferd for alle norske kyllinger er et viktig mål for norsk fjørfenæring. Dyrevelferdsprogram slaktekylling omfatter alle norske slaktekyllingprodusenter. Det er et viktig verktøy for å bidra til dokumentasjon og forbedring av dyras velferd.

Målet med et dyrevelferdsprogram er å løfte hele produksjonen, på tvers av regioner og bedrifter. Helt konkret er dyrevelferdsprogrammene et sett med krav og tiltak utformet som en bransjeretningslinje, hvor plikter hos bonde, varemottager og bransje er beskrevet i detalj. Varemottakerne underskriver retningslinjen og forplikter seg til å følge den opp.

Dyrevelferdsprogram slaktekylling skal ivareta fire viktige områder. Det skal:

  • sikre og dokumentere regelverksetterlevelse
  • sikre og forbedre dyrevelferd
  • skape en lønnsom produksjon for bonden
  • bidra til tillit fra samfunnet gjennom åpenhet og god dokumentasjon av dyrevelferd

Krav til registreringer og helseovervåkingsbesøk

Dyrevelferdsprogram slaktekylling ble iverksatt 1. juli 2013 og er obligatorisk for alle som har slaktekyllingproduksjon med dyretetthet over 25 kg/m2. Programmet er forskriftsfestet i Forskrift for hold av høns og kalkun, og det blir regelmessig oppdatert og utvidet.

Dyrevelferdsprogrammet inkluderer krav om daglig registrering av produksjonsdata og velferdsregistreringer på gården, som antall dyr innsatt, daglig dødelighet, årsaker til dødelighet, luftkvalitet og andre hendelser knyttet til dyrehelse og dyrevelferd. I tillegg kommer registreringer knyttet til plukking og transport samt slakteriregistreringer som vingebrudd og kassasjonsårsaker.

Alle flokker blir bedømt for tråputer. Tråputeskader over definerte nivåer gjør at bonden må ha lavere tetthet i påfølgende innsett.

Det er også et krav i dyrevelferdsprogrammet at alle kyllingbønder skal ha minst to årlige helseovervåkingsbesøk av veterinær og ekstern KSL-revisjon minst hvert tredje år.

Du kan lese mer om Dyrevelferdsprogrammet i dokumentene og artiklene under.

Dokumenter

Den norske kjøtt og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling
Avtale mellom KLF og Nortura om retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling
Tilsluttede slakterier - dyrevelferdsprogram slaktekylling
Brev fra Mattilsynet: Anerkjennelse av dyrevelferdsprogram for hold av slaktekylling
Informasjon om endring av tråputekategori A i DVP Slaktekylling
Forskrift om hold av høns og kalkun (Lovdata)
Prosessbeskrivelse tråputebedømming 1.1
Prosessbeskrivelse sertifikat tråputeskåring 1.2
Prosessbeskrivelse tråputeskåring kontroll og kalibrering 1.3
Prosessbeskrivelse tråputeskåring kalibrering 1.4
Prosessbeskrivelse tråputeskåring internkontroll 1.5
Felles rutiner avvikshåndtering og utestengelse DVP
Omregningsfaktorer slaktevekt/levendevekt

Relevante artikler og fagstoff

Trådputeresultater 2021- Fjørfe nr. 1, 2022
Trådputeresultater 2019- Fjørfe nr. 2, 2020
Dyrevelferdsprogrammer- Kjøttets tilstand 2019
Vektjevnhet i kyllingflokker - Fjørfe nr. 8, 2019