Retningslinjer for livdyrhandel

Næringa har utarbeidet nye retningslinjer for livdyrhandel som gir sterke føringer for dokumentasjon og opplysningsplikt, samt krav og anbefalinger til helsestatus. Målet er å redusere risikoen for spredning av smittsomme sjukdommer i forbindelse med omsetning av livdyr.

Mye livdyromsetning gir stor smitterisiko

Det omsettes ca. 100 000 storfe i Norge hvert år. Potensialet for smittespredning med livdyr er derfor stort. Smitte med livdyr påfører hvert år storfenæringa store økonomiske tap og går også ut over dyras ve og vel.
Arbeidet med bransjeretningslinjene ble påbegynt i 2018 for å støtte opp om arbeidet med bedre smittebeskyttelse gjennom Kontrollprogrammet. Videre er retningslinjene viktig for å redusere spredningen av klauvsjukdommen digital dermatitt. Sjukdommen sprer seg i Norge, og utgjør en stadig større trussel for dyrevelferden hos norske storfe.

Krav om dokumentasjon og opplysningsplikt

Første oktober iverksettes de nye retningslinjene for omsetning av storfe. Dette er først og fremst en retningslinje som er forpliktende for livdyrformidler, men vil også påvirke produsenter som selger eller kjøper livdyr. Les retningslinjene (pdf)

Målet med bransjeretningslinja er å bidra til lavere smitterisiko ved omsetning av livdyr. Dette skal skje gjennom gjennom

  • Regionalisering da forekomst av flere sjukdommer varierer mye avhengig av geografi
  • Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon og opplysningsplikt om helsestatus i forkant av livdyrsalg
  • Krav og anbefalinger mht. helsestatus og transport.

Elektroniske livdyrattester er tilgjengelige

Den nye bransjeretningslinja sammenfaller med lansering av elektroniske livdyrattester som tilgjengeliggjør relevant helseinformasjon om selgerbesetning. Les mer om livdyrattester.

Klauvstatus – et verktøy for dokumentasjon

Klauvstatus er lansert for å gi livdyrformidlere og kjøpere dokumentasjon på eventuell forekomst av smittsomme klauvsjukdommer i selgerbesetning.

Rød (positiv) eller grønn (negativ) status på klauvhelse på grunnlag av klauvskjæringsfrekvens og forekomst av digital dermatitt og klauvspalteflegmone vises i Dyrehelseportalen (DHP), Storfekjøttkontrollen og etter hvert Kukontrollen. Les mer om beregning av klauvstatus.

Det anbefales å undersøke dyra i klauvboks før salg

Enkeltdyr bør undersøkes i klauvboks i forbindelse med kjøp og salg. Det anbefales dessuten at dyr kun selges fra besetninger med grønn klauvstatus. Dette kan fravikes etter grundig vurdering, men da er det spesielt viktig at enkeltdyra som selges undersøkes i klauvboks i forbindelse med utfylling av veterinærattest.

Helsestatus ift. BRSV og BCoV

Alle besetninger som bedriver livdyrhandel bør foreta prøvetaking for BRSV og BCoV regelmessig for å dokumentere helsestatus. Dette vil bidra med å minimere risiko for smittespredning og dermed mer forutsigbarhet i livdyrhandelen. Det vil også bidra med at livdyrformidler og kjøper kan gjøre en grundig vurdering hvorvidt dyret er egnet for besetningen, og gir kunnskap om smittestatusen dyret tar med inn i besetningen. En gyldig status for disse virusene vil påvirke hvordan transport av livdyr organiseres ettersom det må tas hensyn til grønne besetninger. Det vil også gi produsent en bekreftelse på hvor godt man lykkes med smittevernet i den daglige driften. Vi anbefaler alle som kjøper livdyr å kreve dokumentasjon på helse fra selgerbesetning. Det er tross alt den som kjøper livdyr som potensielt får erfare konsekvensene ved å kjøpe smitte.

Unngå smittsom mastitt ved livdyrinnkjøp

Jurhelse er av ulike årsaker ikke del av første versjon av bransjeretningslinjene. Men den er ikke mindre viktig av den grunn.
Les mer om hvordan du kan unngå smittsom mastitt ved livdyrkjøp her.

Det skal oppleves som tryggere å kjøpe via livdyrformidler

Direkte omsetning er svært utbredt og lite kontrollert, noe som gir økt risiko for smittespredning av ulike sjukdommer. Håpet er at livdyrformidling skal oppleves tryggere med de nye retningslinjene og at flere vil velge å gå gjennom livdyrformidler når de skal selge og kjøpe dyr.