Brukeravtale for Helsegrissystemet

Avtalen regulerer forholdet mellom  Animalia AS, orgnr.  919 117 060 som leverandør av tjenesten Helsegrissystemet og svineprodusent, varemottakere og avlskonsulenter registrert som bruker av tjenesten.

1. Omfang av avtalen

Brukeravtalen for Helsegrissystemet omfatter instrukser for å kvalitetssikre registeringene i svinebesetningen. Den gir oversikt over opplysningskildene Helsegrissystemet utveksler data med, regler for bruk av opplysningene, i tillegg til rettigheter og plikter som følger ved registrering i Helsegrissystemet.

2. Formålet med Helsegrissystemet

Helsegrissystemet gir kvalitetssikring og dokumentasjon av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd, og gir et godt grunnlag for målrettet rådgiving og økonomisk gevinst for svineprodusenten. Dette sikrer varemottakerne kvalitet på grisene de mottar og dermed på produktene de tilbyr forbrukerne.  

Alle norske svinebesetninger skal ha veterinærbesøk. Hyppigheten av besøkene bestemmes av besetningstypen og -størrelsen. Besøkene dokumenteres i Helsegrissystemet av veterinær og svineprodusent gjennom standardiserte besvarelser og oppfølging av forhold som bør utbedres. Regelmessig rådgiving og samarbeid mellom svineprodusent og veterinær skal bidra til god helse og dyrevelferd hos norske griser. 

Helsegrissystemet dokumenterer om følgende offentlige forskrifter etterleves:

 • Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
 • Forskrift for hold av svin
 • Retningslinjer for hold av svin
 • Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
 • Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)
 • Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin

Statusene i Helsegrissystemet regulerer følgende: 
 

Status Hva regulerer statusen?
Helsegris   Pris ved salg av smågris og KSL-svin
Velferdsgris Følger krav i Dyrevelferdsprogrammet for svin, utgjør grunnlag for slakteoppgjør og KSL-svin 
Avlsbesetning Tillatelse til salg av avlsdyr – iht. Helse- og hygienereglementet i foredlings- og formeringsbesetninger 
SPF Tillatelser til salg av SPF-livdyr og SPF-smågris basert på  


3. Ansvar og myndighet 

Animalia AS har den sentrale administrasjonen av Helsegrissystemet, med ansvar for drift og utvikling. Animalia AS eier rettighetene til Helsegrissystemets database og applikasjoner.

 • Animalia AS skal sørge for sikkert mottak, lagring og formidling av data og ha gode backup-rutiner. 
 • Animalia AS skal legge til rette for at tjenesten i så stor grad som mulig oppfyller offentlige krav og at pålagte data kan rapporteres fortløpende. 

4. Svineprodusentens ansvar og rettigheter

Svineprodusenten plikter å legge inn informasjonen som kreves for at Helsegrissystemet kan vurdere om kriteriene til de ulike statusene er oppfylt. Mangler nødvendig informasjon, er kriteriene for godkjenning ikke til stede. Det er svineprodusentens ansvar at innlagt informasjon er riktig, også den som er fra eksterne kilder.  

Det er svineprodusentens ansvar å ha knyttet til seg minst en rådgivende veterinær og at informasjonen i «Profil» og «Dyrehold» til enhver tid er oppdatert og riktig. 

Svineprodusenten gir ved inngåelse av denne avtalen minst én ansatt ved sitt/sine slakteri tilgang til data fra sin besetning. Svineprodusent med godkjent avlsbesetning gir avlskonsulenter i Norsvin SA innsyn i sine data i Helsegrissystemet uten mulighet til å velge bort noen avlskonsulenter. 

Misbruk
Dersom det foreligger mistanke om at det bevisst er lagt inn feilaktige opplysninger for å oppnå godkjenning, vil besetningen miste de(n) aktuelle statusen(e) inntil det er bragt på det rene om kriteriene for å oppnå godkjenning er oppfylt. 

Avvikling av avtale
Svineprodusenter som ikke lenger ønsker å være med i Helsegrissystemet kan gi beskjed til Animalia, eller selv deaktivere profilen sin i Helsegrissystemet. 

5. Rådgivende veterinærers ansvar og plikter

 • Rådgivende veterinær plikter å registrere nødvendig informasjon fra svineprodusentene og deres drift uten unødig opphold.
 • Rådgivende veterinær har tilgang til svineprodusentenes data i Helsegrissystemet.
 • Rådgivende veterinær skal bidra til at svineprodusenter som han har avtale med rapporterer inn data til Helsegrissystemet innen gjeldende frister.
 • All informasjon som rådgivende veterinær får tilgang til gjennom Helsegrissystemet er taushetsbelagt og kan kun brukes der det er strengt nødvendig. 

6. Slakterienes ansvar og plikter 

Slakteriene er ansvarlige for oppfølging av sine produsenter. 

Tilgang til opplysninger 

 • Slakteriene har tilgang til svineprodusentenes data i Helsegrissystemet.
 • Svineprodusent kan fjerne slakteriansattes tilgang til data unntatt svineprodusentens statuser.
 • Slakteriene skal bidra til at svineprodusenter i sitt område rapporterer inn data til Helsegrissystemet innen gjeldende frister.
 • All informasjon som slakteripersonell får tilgang til gjennom Helsegrissystemet er taushetsbelagt og kan kun brukes internt og der det er strengt nødvendig. 

7. Avlskonsulenters ansvar og plikter 

Avlskonsultene er ansvarlige for oppfølging av de godkjente avlsbesetningene. 

Tilgang til opplysninger 

 • Avlskonsulent har tilgang til godkjente avlsbesetningers data i Helsegrissystemet.
 • Avlskonsulent skal bidra til at svineprodusentene i de godkjente avlsbesetningene rapporterer inn data til Helsegrissystemet innen gjeldende frister.
 • All informasjon som avlskonsulentene får tilgang til gjennom Helsegrissystemet er taushetsbelagt og kan kun brukes internt og der det er strengt nødvendig. 

8. Personvern

8.1 Personopplysninger
Registrering i, og bruk av, Helsegrissystemet innebærer behandling av personopplysninger. Animalia AS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene og brukeravtalen utgjør det rettslige grunnlaget.  

Helsegrissystemet behandler data relatert til driftsenhetens svineproduksjon. Driftsinformasjon er i seg selv ikke å anse som personopplysninger, men da dette knyttes til enkeltmannsforetak og derigjennom også enkeltmennesker, anses driftsinformasjonen også som personopplysninger.

Helsegrissystemet inneholder følgende opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse 
 • Produsentnummer 
 • Slakteritilknytning 
 • Driftsinformasjon om svineproduksjon i landbruksforetaket (Dyrehold) 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er sammenfallende med formålet med Helsegrissystemet som beskrevet ovenfor i punkt 2. 
 
Alle innlogginger i Helsegrissystemet logges med brukernavn, tidspunkt og IP-adresse. Formålet med loggen er å avdekke mulige sikkerhetsbrudd og uønskede hendelser. Loggen tas vare på i opptil seks måneder. 

Helsegrissystemet behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger). 

Animalia AS sørger for et forsvarlig sikkerhetsnivå på tjenesten i tråd med gjeldende regelverk.   

I Animalias personvernerklæring finner du utfyllende informasjon om hvordan Animalia behandler personopplysninger. Dersom du har spørsmål knyttet til dette, eller ønsker innsyn i personopplysninger som er registrert om deg selv i Helsegrissystemet, kan du ta kontakt på animalia@animalia.no 

8.2 Datakilder og utlevering
Helsegrissystemet utveksler data med flere aktører. En oversikt over hvilke data som innhentes og videreformidles, og til/fra hvem, finnes her. Formålet med de ulike integrasjonene er å forenkle registreringsarbeidet for bruker, forbedre datakvalitet og -tilgang samt gjennomføre rapportering av lovpålagte opplysninger på vegne av bruker.

Data fra Helsegrissystemet kan bli utlevert til offentlige myndigheter på grunnlag av lovbestemt utleveringsplikt. Ved slik utlevering holdes medlem underrettet.

Data relatert til driftsenhetens svineproduksjon stilles til rådighet for forskningsformål. Ved slik datautlevering kreves avtale med forskningsinstitusjon om tiltak for anonymisering og sikker oppbevaring av data. Såfremt mulig anonymiseres data før utlevering. 
Spørreundersøkelser som vurderes relevante for brukergruppen, utført av ikke-kommersielle aktører eller forskningsinstitusjoner vil kunne bli formidlet til medlemmer. 

8.3 Databehandling
Helsegrissystemet innhenter, lagrer, bearbeider og formidler data relatert til driftsenhetens svineproduksjon. Data tilknyttet profil, dyrehold og avtaler i Helsegrissystemet er alltid tilgjengelige og redigerbare for svineprodusentene gjennom Helsegrissystemet. Data som er kvalitetssikret av andre aktører må redigeres i de andre aktørenes applikasjoner (f.eks. veterinærbehandling fra DHP, produksjonsdata fra Ingris, USR-data).

Av hensyn til statistiske og historiske formål slettes ikke data relatert til driftsenhetens svineproduksjon i Helsegrissystemet.  

Når tjenesteleverandører behandler data på Animalia AS’ vegne inngås det en skriftlig databehandleravtale for oppdraget i tråd med gjeldende personvernregelverk.

8.4 Tilganger i Helsegrissystemet 
For å kunne tilby gode tjenester til brukere av Helsegrissystemet er det opprettet ulike tilganger for eksterne brukere, tilpasset det angitte formål (for eksempel fagrådgivning, avl, livdyrformidling). Brukerne må godta avtalevilkårene før de får tilgang til Helsegrissystemet. 

9. Eiendomsrett til data

Den enkelte svineprodusent eier sine data i Helsegrissystemet. Svineprodusenten gir ved å benytte tjenesten Animalia AS rett til å forvalte, herunder å registrere, lagre, anvende og utlevere, svineprodusentens data relatert til svineproduksjon til tjenestens angitte formål, slik som avlsarbeid, forskning og statistikk m.m. Dette gjelder også etter oppsigelse av denne avtalen.

All informasjon lagret i Helsegrissystemet skal kunne brukes til vurdering av statusene i Helsegrissystemet. Ved annen bruk kan Animalia kun bruke informasjonen i en slik form at svineprodusent ikke kan identifiseres, hvis ikke annet er avtalt med svineprodusent. Animalia kan fritt bruke data i Helsegrissystemet i aggregert form. 

Opplysningene forvaltes i samsvar med Brukeravtale for Helsegrissystemet.  

Offentliggjøring av resultater eller andre forhold som kan knyttes til den enkelte bruker krever svineprodusentens samtykke. Personell som arbeider med Helsegrissystemet kan ikke informere uvedkommende om forhold angående den enkelte bruker. 

Animalia AS og/eller andre aktører som får tilgang til dataene i tråd med bestemmelsene i denne avtalen, får rettighetene til sammenstillinger og/eller analyser mv. de utfører på grunnlag av dataene.  

Data relatert til driftsenhetens svineproduksjon vil stilles til rådighet for forskningsformål. Ved slik datautlevering kreves avtale om anonymisering og sikker oppbevaring av data. 

Indirekte eller direkte kommersiell bruk av data fra Helsegrissystemet skal avklares med Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin. 

Endringer i Helsegrissystemet

Animalia AS har rett til når som helst å foreta endringer i Helsegrissystemet og tilhørende vilkår dersom det anses hensiktsmessig eller nødvendig for å forbedre tjenesten eller for tilpassing til endrede tekniske, juridiske eller økonomiske rammevilkår.

Endringer som medfører endrede avtalebetingelser varsles bruker via epost eller nyhetsbrev.