Statuser i Helsegrissystemet

Helsegrissystemet gir kvalitetssikring og dokumentasjon av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd. Alle norske svinebesetninger skal ha veterinærbesøk. Hyppigheten av besøkene bestemmes av besetningstypen og -størrelsen. Besøkene dokumenteres i Helsegrissystemet av veterinær og svineprodusent gjennom standardiserte besvarelser og registrering av oppfølgingspunkter ved forhold som bør utbedres.

Kravene til de ulike statusene i Helsegrissystemet springer ut fra både offentlige forskrifter og næringas egne bransjeretningslinjer og regelverk:

Offentlige forskrifter:

 • Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
 • Forskrift for hold av svin
 • Retningslinjer for hold av svin
 • Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
 • Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften)
 • Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin

Næringas bransjeretningslinjer og regelverk:

Status Basert på
Helsegris Næringas krav til smitte, helse, dyrevelferd og drift
KSL-svin
Velferdsgris Dyrevelferdsprogrammet for svin
Avlsbesetning Helse- og hygienereglementet for foredlings- og formeringsbesetninger
SPF Testingsregime ved konvertering til SPF
Helseovervåkning av SPF-besetninger

En besetning kan ha opptil fire statuser i Helsegrissystemet. Antall og type statuser er avhengig av besetningstype og antall griser. For å oppnå godkjent status må man ha veterinærbesøk i besetningen hvor en besetningsrapport fylles ut og godkjennes av både produsent og veterinær. For å beholde status, må eventuelle avvik utbedres og lukkes, og neste besetningsbesøk må gjennomføres innen fristen.

Du finner følgende statuser i Helsegrissystemet:

Helsegris

 • Må være godkjent for utbetaling av helsegristillegg ved salg av smågris.
 • Godkjent status gir automatisk etablert KSL svin.

For å bli godkjent må besetningen oppfylle krav i kategoriene:

 • Drift og management
 • Dyreflyt – på gården og inn og ut fra gården
 • Helse
 • Sikkerhet
 • Smittebeskyttelse
 • Velferd
 • Tiltaksplan

Velferdsgris

 • Godkjenning iht. Dyrevelferdsprogrammet for svin.
 • Må være godkjent ved innmelding/levering (slakteriavhengig) av griser som livdyr eller til slakt for å slippe trekk.
 • Etter 45 dager uten godkjent status mister du KSL og får et KSL-trekk på 40 prosent på slakteoppgjøret.
 • Godkjenningen har ulik gyldighet avhengig av hvor mange slakte- eller smågriser som leveres årlig:

Antall årlig leverte

Minimum antall veterinære rådgivingsbesøk per år

Smågris

Slaktegris

0-200

<750

1

>200

751-1500

2

 

>1500

3

 

For å bli godkjent må besetningen oppfylle krav bl.a. med hensyn til:

 • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sjukebinge og korrekt avliving.
 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Dyrevelferdsprogrammet for svin - Hva må jeg ha på plass? (pdf)
Etablert KSL krever aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin

Avlsbesetning

 • Godkjenning iht. Helse- og hygienereglementet for foredlings- og formeringsbesetninger.
 • Må være godkjent for å kunne selge avlsdyr.

For å bli godkjent må besetningen oppfylle krav i kategoriene:

 • Smittebeskyttelse
 • Sikkerhet
 • Dyreflyt/Drift
 • Helse
 • Velferd
 • Tiltaksplan

Helse- og hygienereglementet for foredlings- og formeringsbesetninger (pdf)

SPF

 • Godkjenning av besetning som Spesifikk PatogenFri (SPF) iht. næringens regler for testing og helseovervåking i SPF-besetninger.
 • Må være godkjent for utbetaling av SPF-tillegg ved salg av smågris/avlsdyr.

For å bli godkjent må besetningen oppfylle følgende krav:

 • For besetning i konvertering:
  - Prøvetaking med negative prøveresultater iht. gjeldende testingsregime tilpasset saneringsmetode
 • For godkjent SPF-besetning:
  - Prøvetaking med negative prøveresultater iht. helseovervåking i SPF-besetninger
  - Gjennomføres hvert annet år i bruksbesetninger
  - Gjennomføres hver 4. måned for Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) og 1 gang per år for alle andre SPF-sjukdommer i avlsbesetninger

Les mer om SPF-besetninger