Aktuelt

07.12.2018

Hvordan få til smittesikker utlasting av storfe på gården?

Ny dyrehelseforskrift stiller krav til smittevern i besetningene. Et viktig krav blir utforming av smittevernplanen, der blant annet flytting av dyr inn og ut av besetningen skal beskrives. En god smittevernplan har stor verdi for både slakteri og leverandør, derfor bør slakteriene aktivt bidra med sin kompetanse.

07.12.2018

Skriftlig smittevernplan – hva er det?

Hva er egentlig en skriftlig smittevernplan? Nok et krav uten praktisk betydning? Eller et nyttig verktøy for bonden i arbeidet med å ivareta et viktig konkurransefortrinn, god dyrehelse?

07.12.2018

Effektivt smittevern – en forutsetning for god dyrehelse

Norge har en dyrehelsestatus som er unik i internasjonal sammenheng. Vi kontrollerer og sanerer smittsomme sjukdommer andre land har gitt opp å bekjempe. Å bevare denne situasjonen krever kontinuerlig innsats. Effektive smittevernrutiner i alle ledd i husdyrproduksjonen er helt avgjørende.

20.11.2018

Ingris tilbyr elektronisk fjøslogg

Et av kravene fra Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris er at produsentene skal loggføre hendelser som halebiting, dødelighet og behandling og oppfølging av syke/skadete dyr. For at dette skal bli lettvint for bonden, så har Ingris laget en enkel fjøslogg hvor du kan dokumentere dette.

12.11.2018

Økt risiko for alvorlig smittsomme dyresjukdommer

I forbindelse med Natoøvelsen Trident Juncture og omfattende fôrimport grunnet tørken er det økt risiko for alvorlig smittsomme sjukdommer her til lands.

07.11.2018

Villsvin – en overhengende trussel

Uten effektive tiltak vil villsvinpopulasjonen her i landet doble seg hvert tredje år framover og etter hvert komme opp i mer enn 40 000 dyr.