Fugleinfluensa påvist i to verpehønsbesetninger i Rogaland

I forbindelse med fugleinfluensauttbruddene i Klepp kommune medio november, ble det opprettet risiko- og observasjonssoner for overvåking og kontroll av trafikk. Risikosonene ble innlemmet i observasjonssonene 15. desember. Observasjonssonene ble opphevet 24. desember.

Fotograf : Animalia

Fugleinfluensa ble 11. og 17. november påvist i to fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. Begge besetningene er blitt avlivet og gårdene er under grundig sanering.Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i kommersielle fjørfehold i Norge.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

Ved slike alvorlige utbrudd, innfører Mattilsynet restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningene for å hindre videre smittespredning. I risiko- og observasjonssonene, på henholdsvis 3 og 10 km i radius fra utbruddsstedene, følger en del konkrete plikter og forbud.

Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Helsetjenesten for fjørfe har informasjonsmateriell om smittebeskyttelse: 

Les mer: