Fugleinfluensautbrudd og portforbud i Rogaland

Fredag 21. oktober ble det konstatert et nytt utbrudd av fugleinfluensa i en slaktekylling foreldredyrflokk i Klepp kommune. Flokken er avlivet og dyreholdet er under sanering. Det er opprettet verne- og overvåkingssoner. Samtidig er det innført portforbud i femten kommuner i Rogaland.

Fotograf : pixabay

Flokken var infisert av fugleinfluensavirus av typen HPAI H5N1. Det samme viruset forårsaket en rekke utbrudd hos villfugl og i fjørfehold i Europa vintersesongen 2021 – 2022. Viruset er fortsatt utbredt i villfuglfaunaen og vil forårsake nye utbrudd inneværende vintersesong. Smitte følger villfugltrekkene, blant annet på kryss og tvers av Nordsjøen, avhengig av vær og klima. For tiden er det mange utbrudd i Storbritannia. Rogaland er betraktet som et høyrisikoområde. Derfor er det opprettet portforbud her. Også nye virustyper kan komme til Europa med villfugltrekk fra øst.

Ved påvisning av fugleinfluensa

Mattilsynet kan ved påvisning hos villfugl eller tamfuglhold innføre portforbud i enkelte kommuner, såkalte infiserte soner (tidligere kalt høyrisikosoner). Ved et slikt portforbud skal fuglene som minimum holdes under tett tak og ha vegger av netting, slik at de er fysisk avskjermet fra villfugl. Alle fjørfeprodusenter med egne private overflatevannkilder pålegges desinfeksjon av drikkevannet – også eggprodusenter. Uavhengig av portforbud eller ikke, Mattilsynet forventer at alle har oppdaterte smittevernplaner.

Fokus på smittevern- og hygienetiltak

Fjørfenæringas etterlevelse av smittevern- og hygienetiltakene i hele verdikjeden for fjørfe er avgjørende for å minimere risikoen for å få inn smitte. Skjerpet fokus på dette gjelder nå året rundt og i hele landet slik situasjonen har utviklet seg. Kommer smitte inn i én virksomhet, kan alle dyrehold innen ti kilometer radius komme i soner som kan begrense forflytninger av blant annet dyr, egg, gjødsel, kadavre, mm.

Særlig er det viktig å ha kontroll på all person- og kjøretøytrafikk til og fra virksomhetene.

Anbefalinger:

 • Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert og at alle som er inne i fjørfehuset kjenner til og følger denne.
 • Ha faste plasser for kjøretøy, så kryssforurensning mellom egne kjøretøy og næringskjøretøy unngås.
 • Alt personell som skal inn skal bruke smitteslusa – også plukkepersonell. Skifte av skotøy og ytterklær og vask av hender – hver gang.
 • Som ekstratiltak, vurder om uteskotøy skal tas av ved inngang. Ha egne sko i uren sone. Dette kommer så fall i tillegg til vanlig skifte ved smitteslusa (punktet over).
 • Besøkende som skal inn i fjørfehuset kan ta på seg egne skotøyovertrekk mellom kjøretøy og besøksinngang.
 • Før besøkslogg med tanke på smittesporing
 • Vask og desinfiser ramper og plattinger ved mottak av fjørfe og etter henting av egg. Se til at eggtransportør bruker eget skotøy/overtrekk på rampen til egglageret. Desinfiser gulv i egglageret etter henting.
 • Hvis egen overflatevannkilde, sjekk at forbehandlingsanlegget, inkludert desinfeksjon, er i orden.
 • Hvis gårdssalg av egg og andre produkter direkte fra gården – ha det et annet sted enn i tilknytning til fjørfehuset.
 • Unngå å tiltrekke villfugl ved at de har tilgang til kraftfôrsøl (under silo), eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt. Det er særlig viktig å unngå å tiltrekke villfugl dersom det er utedrift. For eksempel må utendørsfôring unngås.
 • Unngå kontakt med sjuke eller døde villfugl. Ved funn av syke eller døde villfugler, ta kontakt med Mattilsynet (tlf. 22 40 00 00).
 • Unngå all oppsøkende kontakt med villfugl som jakt, ringmerking o.l.

Lav terskel for varsling av Mattilsynet

Eier eller ansvarlig for dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap bør straks varsle sin helseovervåkingsveterinær eller Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår:

 • Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller eggproduksjon.
 • Markert økt dødelighet
 • Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

Dersom ditt fjørfehold ligger i et såkalt «infisert område» med portforbud mot utedrift, legg lista lavere for varsling, , eventuelt søk råd hos din helseovervåkingsveterinær. Les mer om varslingsplikt generelt.

Ved funn av sjuk eller død fugl

Dersom du observerer sjuke eller døde vann- og sjøfugl eller rovfugl, meld fra til Mattilsynet (tlf. 22 40 00 00), eventuelt Statens naturoppsyn. De vurderer prøvetaking, samt fjerning av døde fugler så de ikke utgjør en smittefare for andre åtseletende fugler. Selv om det er liten risiko for at mennesker blir syke, unngå å ta direkte på fuglene. Det reduserer risiko for smitte til andre fugler, f.eks. i eget fjørfehold.

Helsetjenesten for fjørfe har informasjonsmateriell om smittebeskyttelse:

Smittevernplan

Alle fjørfeprodusenter plikter i henhold til §32 i dyrehelseforskriften å ha smittevernplan for sine fjørfehold. Denne skal oppdateres årlig. Helsetjenesten har en egen smittevernplanmal i fagsystemet HelseFjørfe. Lag eller oppdater din smittevernplan, gjerne i samråd med din helseovervåkingsveterinær.

Les mer: