Smittevernplan

I henhold til dyrehelseforskriften (§32) plikter alle som driver næringsrettede husdyrhold å ha smittevernplan. Denne skal oppdateres årlig. Alle som besøker eller som arbeider i dyreholdene skal være kjent med smittevernplanene og følge disse. I fagsystemet HelseFjørfe har vi en smittevernplan som skal oppfylle forskriftens krav. Nytt høsten 2022 er trafikklyssystem.

Vi ønsker å bevare den generelt gode dyrehelsa vi har her i landet. Med et mildere klima og mye trafikk av folk, dyr og utstyr – også over landegrensene, forventer vi en høyere risiko for smitte av ulike typer infeksjonssjukdommer. Siste års utbrudd av fugleinfluensa og Newcastlesjukdom er eksempler på det. Derfor er det all grunn til økt bevissthet rundt smittebeskyttelse. En smittevernplan vil på systematisk vis kunne hjelpe deg med å få viktige smitteverntiltak og hygienerutiner på plass.

Du står fritt til å opprette og oppdatere smittevernplanen på den måten du finner mest formålstjenlig.

Helsetjenesten for fjørfe har et eget verktøy for opprettelse av smittevernplan i fagsystemet HelseFjørfe. Her kan du lage og oppdatere dine egne smittevernplaner, samt laste de ned i form av PDFer og lagre eller dele med andre. Spørsmål, svaralternativer, kartmal – og dine egne utdypende beskrivelser, skal dekke kravene i dyrehelseforskriften. Går det over et år siden forrige oppdatering av smittevernplan, får du SMS-varsel. Om du ønsker hjelp, så har din varemottaker og helseovervåkingsveterinær også innsyn.

Sett gjerne opp eller oppdater smittevernplanene dine i samråd med din helseovervåkingsveterinær.

Trafikklyssystemet i planen er ment som et verktøy for deg til å se hva som i utfylt smittevernplan er på plass og hva som mangler.

  • Grønt viser alle bra ting som er på plass, og som bidrar til et godt smittevern og en god dyrehelse.
  • Gult indikerer forbedringspotensial eller hva som det bør gjøres noe med.
  • Rødt påpeker svake punkter i smittevernet som det bør tas tak i og rettes opp så snart som mulig.

Veileder til smittevernplanen og oversikt over spørsmål og svaralternativer finner du under: