Drikkevannshygiene i fjørfehus

Drikkevann av god hygienisk kvalitet er en forutsetning for god helse. Ubehandlet drikkevann kan inneholde virus, bakterier og parasitter fra avfall og kloakk eller avføring fra husdyr og viltlevende dyr. 

Dårlig rengjorte drikkevannssystemer kan få mineralavleiringer og biofilm med smittestoffer, som kan løsne og redusere vannkvaliteten. Hvordan kan du sikre god drikkevannskvalitet i ditt dyrehold?

Artikkelen nedenfor tar for seg vurdering av hygienisk kvalitet av egen drikkevannskilde, om risikovurdering i forhold til fugleinfluensa, samt noe om valg og vedlikehold av vanndesinfeksjonssystem.

Her kan du lese mer om drikkevannshygiene (pdf)