Smittebeskyttelse i hobbyfjørfehold

Hold av hobbyfjørfe utgjør i Norge en bred og uensartet gruppe. Fra de som har noen få fugler for hygge og nytte, til de som har mange dyr for småskala eggproduksjon eller hobby. En del har også flere fugleslag, som høns, ender og duer.

Hobbyfjørfe er særlig utsatt for smitte av virus, bakterier og parasitter som kan gi sjukdom. Smitterisiko er først og fremst knyttet til rugeegg og livdyr av arten høns (Gallus gallus).

Smitterisiko via rugeegg og livdyr

Smitterisikoen er svært ulik, avhengert av hvordan dyr anskaffes og hvilken type dyrehold det er. Ved anskaffelse av dyr er det tryggest å kjøpe desinfiserte rugeegg og klekke ut selv. Noen smittestoffer kan imidlertid også smitte gjennom egg (f.eks. M. gallisepticum og visse salmonellatyper). Viktigste smittevei er via livdyr. Høns for egen hygge og nytte, bør anskaffes fra fjørfevirksomhet med god kontroll og dokumentasjon på dyrehelse.

For de som har høns og eventuelt flere fuglearter med opphav fra én eller flere opprettere med udokumentert helsestatus er smitterisikoen langt større – ikke minst med tanke på og M. gallisepticum og virusene infeksiøs laryngotrakeitt (ILTV) og infeksiøs bronkitt (IBV). Det skyldes større kontakt hobbyfjørfeholdere imellom (noen smittestoffer smitter via folk), livdyrkjøp fra oppdrettere som både kjøper og selger dyr, kontakt mellom dyr på utstillinger og kjøp av infiserte rugeeggmaskiner og annet utstyr. Dyra kan være symptomfrie smittebærere.

Det er per i dag ingen krav til helseattester ved innenlands kjøp og salg. Kun få oppdrettere kan vise til gode nok rugeegg- og livdyrinnkjøpsrutiner (karantene) og dokumentert helsestatus (smittestoffundersøkelser). Hvam videregående er blant disse. De forvalter genbanken for verpehøns og har for tiden ni hønseraser, deriblant flere av de gamle norske. Hobbyfjørfeholdere som ønsker friske livdyr anbefales sterkt å kjøpe rugeegg eller livdyr fra slike.

Ved deltakelse på utstillinger eller på andre tilstelninger med fare for smitteutveksling, bør det regelmessig undersøkes for de samme smittestoffene. I slike sammenhenger skal duer være vaksinert mot Paramyxovirus-1.

Import av rugeegg og livdyr

Det er alltid en smitterisiko knyttet til import av dyremateriale fra andre land med ukjent eller annen smittestatus enn i Norge. Både ved innførsler fra land utenfor og innenfor EU/EØS-området skal dyrene følges av helsesertifikater som skal registreres i TRACES – en felles elektronisk database for EU/EØS. Mattilsynet har oversikt.

De viktigste vilkårene for import fra EU/EØS er nedfelt i Forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS. Dette er basert på felles regelverk i EU. Noen krav gjelder alltid, mens andre kan det søkes dispensasjon fra. For import av partier med færre enn tjue rugeegg eller livdyr gjelder følgende minimumsvilkår: dyra på avsenderstedet skal være friske, kun godkjente vaksiner kan brukes, det skal ikke ha vært dyrehelsemessige restriksjoner for fjørfe, verken på avsenderstedet eller i regionen, særlige vilkår med hensyn til Newcastle sjukdom gjelder og dyra skal ha vært undersøkt med henblikk på de fjørfespesifikke salmonellatypene S. Gallinarum og S. Pullorum. Ta kontakt med Matilsynet ved spørsmål knyttet til importregelverket.

Smittebeskyttelse

Om smittevern og hygiene generelt viser vi til informasjon på animalia.no, samt brosjyren Smittebeskyttelse i fjørfehus