Status fugleinfluensa- ingen portforbud

Det ble i november 2021 for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge i to fjørfehold på Klepp i Rogaland. Ingen flere utbrudd er siden konstatert. Det har imidlertid vært mange utbrudd i Europa dette vinterhalvåret. Siste måneden har både antall utbrudd i fjørfehold og påvisninger hos villfugl gått ned. Alle portforbud i Skandinavia er nå opphevet.

Fotograf : Pixabay

Oppheving av portforbud

Sverige og Danmark opphevet sine portforbud i begynnelsen av mai. Portforbudet i Rogaland, som har vart siden utbruddene i november i fjor, ble opphevet 13. mai. Det antas at smittefaren nå blir mindre og mindre. Fugletrekkene er for en stor del over - iallfall i fjørfetette regioner i Sør-Norge. Fuglene sprer seg i hekkesesongen og vi er på vei inn i en varmere årstid. Likevel, godt smittevern og kontinuerlig årvåkenhet med hensyn til syke eller døde «vannfugl» og rovfugl, vil nå være regelen og ikke unntaket.

Påvisninger hos villfugl

Det pågår til enhver tid både aktiv og passiv overvåking mht fugleinfluensa – både av vill- og tamfugl. Aktiv overvåking innebærer prøvetaking fra friske fugler, mens passiv overvåking dreier seg om undersøkelse av syke eller døde fugler. Så lang i 2022 er det blitt undersøkt et 200-talls villfugl, hvorav fugleinfluensa er blitt påvist hos femten avlivede syke eller døde fugler. Det er bemerkelsesverdig at elleve av fuglene har vært havørn og at disse er blitt funnet langs hele norskekysten, sist nå i mai i Vadsø. Med andre ord, det har vært og er smitte hos villfugl langs med hele kysten. Øvrige funn er vært gjort på «andefugl», «due», lomvi og gråmåke.

Situasjonen i Sverige og Danmark

I Sverige har det siden oktober i fjor vært gjort funn hos 49 fugler, fordelt på en rekke fuglearter. Det tilsvarende tallet i Danmark er 120. I desember ble tre kommersielle fjørfeflokker; to kalkun og én oppalsflokk av høns, samt fire hobbyflokker helt syd i Sverige rammet – ingen siden. I Danmark ble elleve hobby- og kommersielle fjørfehold rammet, deriblant én stor hønsebesetning og tre store kalkunbesetninger, med til sammen 250 000 dyr.

Ellers på kontinentet og Storbritannia

Det har vært mange utbrudd i fjørfehold og påvisninger hos villfugl i Europa denne vinteren. Siden 1. oktober i fjor er det til EU-databasen ADIS vært meldt inn 2109 utbrudd i fjørfehold, 84 i hold med «andre fugler i fangenskap» og 2278 tilfeller av villfugl (SVA, 2. mai). Det dreier seg om rundt 42 millioner dyr. Frankrike og Italia er blant de som har vært hardest rammet. Storbritannia har hatt sin verste utbruddssesong noensinne med 116 utbrudd. Én ting er kostnadene forbundet med selve utbruddene og saneringene av disse. Dernest må en legge til alle kostnader for alle dyrehold og virksomheter som også har vært rammet av restriksjoner i 3 og 10 kilometers risiko- og observasjonssoner fra utbruddsstedene. Det inkluderer besetninger som har vært avlivet for å hindre videre smitte. Fugleinfluensa har blitt et så stort problem, med vidtrekkende sosioøkonomiske konsekvenser, at det nå diskuteres muligheter for vaksinasjon, med alle de utfordringer dette også innebærer – ikke minst muligheten for skjult smitte av fugleinfluensa.

Fugleinfluensavarianter

H5N1, H5N2, H5N3 og H5N8 er blant de høypatogene varianter som oftest er blitt påvist. I Norge har det dreid seg om H5N1 og H5N5 (HPAI H5N8 i 2020/2021). Det er to grupper av HPAI H5N1 som har dominert i år – den ene har «oversomret» fra forrige sesong, mens den andre er en nyintroduksjon via trekkfugl fra Russland.

Helsetjenesten for fjørfe har informasjonsmateriell om smittebeskyttelse:

Les mer: