Fagformidling styrket både på bransje- og samfunnsnivå

I hele 2020 har Animalia styrket fagformidling til målgrupper i hele verdikjeden og bidratt til en åpen, faktabasert og konstruktiv samfunnsdebatt.

Målrettet satsing på kurs og opplæring har gitt kraftig vekst i kurs- og opplæringstjenester de to siste årene. Investeringer i infrastruktur, tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid har vært viktige suksesskriterier, sier Helga Odden, kommunikasjons- og fagformidlingssjef.

På samfunnstemaene har det vært høy aktivitet, både i egne kanaler og i eksterne kanaler og arenaer. - 2020 var året da klima og kosthold ble satt ettertrykkelig på dagsorden, sier Odden.

2020 har Animalia bevisst satset på mer systematisk bruk av egne og andres kanaler på kommunikasjonsområdet. Digitaliseringen av Go’møring med publisering på nettsidene legger til rette for økt spredning og gjenbruk av fagstoff fra Animalia. Animalias samfunnsrolle er styrket i 2020. Det er etablert samarbeidsprosjekter med blant annet MatPrat relatert til Klimakur 2030 / Regjeringens klimamelding, zoonoser og pandemier og det nordiske arbeidet med nye kostråd, kalt NNR 2022. Fem digitale seminarer er gjennomført, og mye arbeid er lagt ned i spredning av fakta rundt zoonoser og pandemier og bærekraftig produksjon og kosthold.

Animalias nettsider er hovedkanal for all ekstern fagformidling. I 2020 økte antall besøkende med 2,5 prosent med totalt 799 000 sidevisninger. Samtidig økte gjennomsnittlig besøkstid med over 8 prosent. At besøkende bruker lenger tid på nettstedet er en indikasjon på at de i større grad finner det innholdet de leter etter. Kurs og opplæring var det området med størst økning på nett-trafikk. Her økte antall sidevisninger med 90 prosent fra 7 948 til 15 067.

En rekke nye kurs og opplæringspakker er utviklet, bla. det omfattende e-læringskurset Dyrehelse og smittevern, med artsvis tilpasning, og 3 nye e-læringskurs til fjørfenæringa; God plukking av fjørfe, Kurs for dyrebilsjåfør – fjørfe og Plukking av verpehøns. I tillegg er kursene Hygieneopplæring kjøtt, Hygieneopplæring fjørfe og HMS – trygg på jobben oppgradert og flyttet over på ny læringsplattformen. Et større oppdrag med kursutvikling for Klimasmart Landbruk ble ferdigstilt sommeren 2020.

Les mer: