Go'mørning

Mer bruk av digital opplæring i landbruket

En av fordelene med digitale læringsformer er at du kan sitte hjemme i egen stue og ta kurset i ditt eget tempo. Fotograf: Illustrasjonsfoto/ Animalia

Kravene til dokumentasjon og kompetanse øker i alle deler av samfunnet. Innenfor landbruket og husdyrproduksjonen uttrykkes forventningene både i lover, forskrifter og bransjeretningslinjer. Dette fører til nye behov for opplæringstilbud, og digital opplæring har blitt et godt tilskudd til mer tradisjonelle kurstilbud.

Den nettbaserte opplæringens store fortrinn er at tilbudet er fleksibelt og tilgjengelig. Kursene kan tas når og hvor det passer den enkelte – så lenge man har tilgang til pc, nettbrett eller en smarttelefon. Det er ikke nødvendig å reise noe sted og kanskje måtte hyre inn hjelp til å utføre nødvendige oppgaver i fjøset for å delta på et fysisk kursopplegg. I tillegg har denne våren også vist oss en annen praktisk side ved digital opplæring utover at den er kostnadsbesparende og tilgjengelig, nemlig at den kan gjennomføres trygt og smittesikkert hjemme.

Vi ser at bøndene både kan og vil ta i bruk flere verktøy for å følge digitaliseringstrenden, og at de ser nytteverdien av det. Statistikk viser en økning i bruk av Animalias e-læringskurs og blandede kurstilbud som både bruker digital opplæring og fysiske samlinger. Vi har også i vår avholdt flere kurs med blandet læringsform som nå har inneholdt både e-læring og webinarer – noe som gir mulighet til kunnskapsdeling og dialog gjennom digitale møter.

Målrettet opplæring

Kursene vi har ansvar for utvikles ofte med utgangspunkt i kompetansekrav i lover, forskrifter og retningslinjer i samarbeid med de aktuelle fagområdene i Animalia og andre fagmiljøer i bransjen. Ved å kartlegge opplæringsbehov i mål- gruppene og arbeide med læringsinnholdet for å sikre at det møter både faglige og pedagogiske krav, blir opplæringen relevant.

Et eksempel på målrettet opplæring er e-læringskurset «Dyrehelse og smittevern». Kurset er utviklet for å dekke kompetansekravet i den nye dyrehelseforskriften som ble gjeldende fra 1. januar 2020. Målgruppa er alle bønder som ikke kan dokumentere oppdatert kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere utdanningsnivå.

Vi har utviklet e-læringskurset som et digitalt tilbud for at det skal være fleksibelt i bruk og kostnadseffektivt for bonden. Det er strukturert med separate dyremoduler slik at bonden kan velge opplæring relatert til egen drift og gård. Gjennom kurset må deltakerne svare på oppgaver som omhandler smittevern og egen praksis på gården i tillegg til å beskrive sine egne rutiner knyttet til smittevern og smitteforebygging. Disse oppgavene er lagt opp etter KSLs standard for smittevernplan.

Møter flere forskriftskrav

På bakgrunn av disse oppgavene og en avsluttende øvelse med opptegning på kart over gården, blir resultatet et utkast til smittevernplan for hver enkelt drift. Har bonden flere dyreslag på gården og gjennomfører de relevante dyremodulene, genereres det en smittevernplan per dyreart. Dette svarer ut nok et krav i dyrehelseforskriften som sier at alle som driver næringsretta dyrehold skal ha dokumentasjon og smittevernplan for gården.

E-læringskurset avsluttes med en kunnskapstest med krav om 80 prosent riktige svar for å få bestått og dermed kursbevis. Smittevernoppgaver og avsluttende test sikrer altså deltakeren både oppdatert og dokumentert kunnskap om dyrehelse og smittevern i tråd med kravene i dyrehelseforskriften.

Noen utfordringer, men godt læringsutbytte

I tillegg til de rundt 2000 bøndene som har gjennomført e-læringskurset «Dyrehelse og smittevern» per mai i år, har også flere videregående skoler med naturbruksfag tatt i bruk hele eller deler av dette e-læringskurset i sin undervisning. Om lag en fjerdedel av alle som har fullført kurset har gitt tilbakemeldinger. Av disse sier over 80 prosent at de vurderte kursinnholdet og eget læringsutbytte som godt eller meget godt.

Tilsvarende mange sier at det var lett å navigere og bruke kurset, men flere mente også at det var litt utfordrende å finne kurset, registrere seg og logge på.

Vi blir oppfordret til å legge flere av våre tjenester under samme overbygning og ha en felles pålogging. Dette er helt i tråd med andre erfaringer ellers i samfunnet. Samling av digitale ressurser som kurs, fagformidling og fagsystemer blir i stadig større grad en tydelig forventning fra brukeren og må arbeides med fremover.

Digitale seminarer

Digital fagformidling er mer enn kurs og opplæring. Gjennom våren har både Animalia og andre aktører utviklet nye og flere aktiviteter via internett. Det har blitt vanlig å arrangere webinarer og digitale arrangementer. Animalia og MatPrat har i fellesskap arrangert flere nettbaserte fagseminarer som erstatning for tradisjonelle seminarer med fysisk samling av deltakere. Interessen har vært god, og det har vært over 200 deltakere på hvert arrangement. I tillegg er gjenbruksverdien stor i og med at seminarene fortsatt er tilgjengelig på nett i ettertid.

Andre organisasjoner i næringa har også hatt lignende arrangement. For eksempel har Norsvin hatt flere webinarer for faglig oppdatering og kunnskapsdeling med sine medlemmer. Norsvin forteller om godt oppmøte og positive tilbakemeldinger på disse arrangementene. Dette er en arena som tradisjonelt har vært lite brukt for deres målgruppe, men erfaringene man nå har gjort seg viser at husdyrnæringa absolutt tar del i trenden hvor å møtes via pc nesten har blitt like vanlig som å møte opp i et kurslokale.