Mattrygghet

Mattryggheten i Norge er god, og i 2021 ble det publisert spennende resultater fra flere forskningsprosjekter som skal bidra til at det også vil være statusen framover.

Prøvetaking i forbindelse med prosjektet Renere kyllingslakt

ListComplex er et av prosjektene som jobber for sikrere spiseklare matvarer. I prosjektet har Animalia sammen med blant annet Veterinærinstituttet og seks matbedrifter utviklet og publisert prediksjonsmodeller for holdbarhet i spiseklare produkter. Prediktiv modellering blir brukt for å forutsi holdbarheten for matvarer ut fra mulig veksthastighet til bakterier i produktene. Listeria regnes for den farligste bakterien i spiseklare kjøttprodukter som ikke varmebehandles før de spises, forteller, Sigrun Hauge, fagsjef Mattrygghet.

RIBMINS som står for Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance er et europeisk nettverksprosjekt hvor Animalia er en aktiv partner. Det holdes jevnlige nettverksmøter og konferanser. I februar i 2021 ble det arrangert et tredagers online europeisk kurs for veterinærer som arbeider med kjøttkontrollsystemer. Animalia hadde både faglig, pedagogisk og teknisk ansvar for arrangementet. Målet med kurset var å utfordre og diskutere endringer og alternativer til den tradisjonelle kjøttkontrollen på tvers av faglig tilknytning og nasjonalitet.

Prosjektet Reinere kyllingslakt avsluttes i 2022. I 2021 ble det blant annet gjennomført studier som skal bidra til å identifisere mulige risikofaktorer for Campylobactersmitte. Målet til prosjektet er å identifisere effektive hygienetiltak langs verdikjeden fra gård til fjørfeprodukt som kan redusere bakterienivået og dermed matsvinnet i fjørfeproduksjonen. Norsk Kylling er prosjekteier og Animalia er prosjektleder.

Les mer om matrygghet: