Go'mørning

Nøkkeltall fra dyrehelseportalen 2022

I 2022 var det en økning i antall helsebesøk blant veterinærer enn året før. Fotograf: Animalia / Caroline Roka

Antall veterinærer som registrerer helseopplysninger i form av diagnoser og behandling i Dyrehelseportalen (DHP) eller et tilknyttet journalsystem er stadig økende.

I 2022 registrerte 998 veterinærer ett eller flere helsebesøk i DHP, en økning 2,2 prosent fra året før. Den store økningen i antall dyr fra 2021 til 2022 skyldes i hovedsak at Helsefjørfe koblet seg til DHP i 2022, og veterinærbehandlinger registrert i Helsefjørfe kommer nå direkte inn i DHP.

År Antall veterinærer Antall helsebesøk Antall produsenter Antall dyr 
2020 938 219 876 19 824 3 329 120
2021 977 249 840 21 338 4 331 483
2022 998 239 988 21 361 12 961 602

Tabell 1: Oversikt over rapportering utført av veterinær 

Diagnoser/behandlinger

For sau er de hyppigst rapporterte sykdomskodene rapportert av veterinær i 2022 melkefeber (kode 386),mastitt, klinisk, alvorlig og moderat (kode 303) og metritt (børbetennelse) (kode 333). Disse ble rapportert på henholdsvis 8894,6191 og 5525 dyr. 

På storfe er de hyppigst rapporterte sykdomskodene mastitt, klinisk, alvorlig og moderat (kode 303), melkefeber (kode 386) og luftveissjukdommer – uspesifikke (kode 251). Disse ble rapportert på henholdsvis 25735, 12 519 og 10963 dyr. På svin er de hyppigst rapporterte sykdomskodene kastrering/sterilisering (kode 335), leddsjukdommer, alder > 6 mnd (kode 364) og leddsjukdommer, alder < 1 mnd (kode 362). Disse ble rapportert på henholdsvis 618753, 69568 og 33754 dyr.

Forebyggende behandlinger

For sau er de hyppigst rapporterte forebyggende behandlingene rapportert av veterinær i 2022 vaksinasjon mot pasturella- og klostridiebakterier (kode 774), vaksinasjon mot klostrideinfeksjoner (kode 710) og forbyggende vitamin- eller mineralmangel (kode 888). Disse ble rapportert på henholdsvis 397 062, 310 173 og 21 709 dyr.

På storfe er de hyppigst rapporterte forebyggende behandlingene avhorning (kode 780), forebyggende behandling av flercellede parasitter (kode 766) og forebyggende behandling av vitamin- eller mineralmangel (kode 888).  Disse ble rapportert på henholdsvis 131 900, 31 401 og 9036 dyr.

På svin er de hyppigst rapporterte forebyggende behandlingene vaksinasjon mot PCV2-virus (kode 705/223), vaksinasjon mot koli (kode 763/764) og vaksinasjon mot rødsjuke og parvovirus (kode 772), Disse ble rapportert på henholdsvis 109 950, 107 204 og 90 495 dyr.

I tillegg til dette er det rapportert en stor andel av kode 890: Rådgivning og forebyggende helsearbeid generelt både hos storfe (1752 produsenter), svin (251 produsenter) og sau (150 produsenter).

Rapportering fra produsent

I 2022 var det 198 produsenter som rapporterte helsedata på svin, storfe, sau og geit direkte i Dyrehelseportalen. Dette var en positiv økning fra 2021, der 132 produsenter benyttet seg av denne muligheten. Økningen de siste årene skyldes trolig at Mattilsynet og slakteriene har hatt økt fokus på innrapportering av Matkjedeinformasjon fra produsent. Produsenter som ikke er medlem av en husdyrkontroll kan benytte seg av DHP til dette formålet. Husdyrprodusenter som er medlem av en husdyrkontroll skal registrere helsedata direkte i denne.

Semindata

I 2022 registrerte 794 veterinærer, 95 seminteknikere og 359 eierinseminører ett eller flere seminbesøk i DHP. Antallet veterinærer og seminteknikere var relativt stabilt i forhold til året før, men antall eierinseminører økte med hele 88 prosent i forhold til året før.

Reisemodul

I siste del av 2020 ble løsningen for å registrere reise for å søke om tillegg og refusjon for veterinærer fra Geno og Landbruksdirektoratet lansert. I 2020 ble dette tatt i bruk av 645 veterinærer, mens det i 2022 har økt til 784 veterinærer. Løsningen ble lansert for teknikere i 2021.I2022 brukte89 teknikere denne løsningen for å søke om refusjon fra Geno.

Matkjedeinformasjon

I 2021 lanserte Dyrehelseportalen en ny oppdatert nettside for matkjedeinformasjon for å dekke nye krav fra Mattilsynet. I forbindelse med at bruksområdene for DHPutvides, økes antall rapporteringer og derav blir grunnlaget for matkjedeinformasjon stadig bedre.