Go'mørning

Gode Ingris-resultater også for 2020

Fotograf: Audun Flåtten

Medlemstallet i Ingris holder seg relativt stabilt selv om antall svineprodusenter de siste årene er redusert. Vi har nå ca. 950 medlemmer, og både antall purker og slaktegriser ligger på et rekordhøyt nivå med 78 prosent av avlspurkene og 32 prosent av slaktegrisene.  

På purkesiden ser vi fortsatt stor framgang med både økt kullstørrelse og flere avvente. Bare det siste året har effektiviteten hos norske purker økt med 0,5 avvente grisunger. Snittet i Ingris er nå 28,4 beregna avvente per årspurke, og det er det beste vi har sett noensinne. En viktig årsak til at beregna avvente øker er den høye grisingsprosenten. Den er 85,7 prosent i snitt for besetningene i Ingris. Det er 0,9 prosentpoeng økning fra året før, noe som også bidrar til at kull per årspurke stiger til 2,21.

Spedgristapet er redusert med mer enn 3 prosentpoeng de siste ti årene. Andel dødfødte øker ikke som følge av større kull. Det er tydelig at vektlegging av moregenskaper og redusert dødelighet i avlsarbeid sammen med stadig utvikling av fôrmidler og fôringsstrategier, en bedret dyrehelse og god drift hos produsentene gir resultater. Vi ser også at det nå er mindre forskjell mellom de beste og de dårligste besetningene enn før.

Positiv resultatutvikling i smågrisproduksjonen

Daglig tilvekst har hatt en svak, men positiv utvikling gjennom flere år og er nå på 585 gram om dagen. Framfôringstida for å få en smågris leveringsklar for salg eller overføring til slaktegris er nå fem dager kortere enn for ti år siden. Når vi ser på fôrforbruk, har det skjedd en stor utvikling. Det gjennomsnittlige forbruket hos smågris er nå nede på 1,7 FEn per kg tilvekst. Her er det imidlertid store forskjeller mellom besetningene, og mange har et stort potensial å ta ut. Et lavt fôrforbruk i smågrisperioden er av stor betydning for økonomien i produksjonen. Det er en utfordring at relativt få smågrisprodusenter registrerer data for å kunne følge med på resultatene sine.

Også tapet i smågrisproduksjonen blir stadig mindre. Dødeligheten for smågris er nå nede på 1 prosent.

Slaktegris med imponerende tilvekst

Slaktegrisen har hatt en imponerende framgang for daglig tilvekst i en årrekke og vokste i snitt 1067 gram per dag i 2020. Men forskjellen mellom besetninger er stor. De aller beste er oppe i 1250-1320 gram i gjennomsnittlig daglig tilvekst, noe som er 250-320 gram mer i snitt for hver gris per dag enn besetningene som har lavest tilvekst. Fôreffektiviteten har også hatt en fin utvikling. Dersom vi sammenligner med tallene fem år tilbake, så ser vi at det i dag produseres griser med høyere slaktevekter på samme fôrforbruk. Besetningene i Ingris produserte i snitt slaktevekter på 82,3 kg med et fôrforbruk på 2,68 FEn per kg tilvekst i 2020.

Dødeligheten hos slaktegris går ned for fjerde året på rad. Hele bransjen har i mange år hatt fokus på god helse og velferd, og dødeligheten er redusert med 0,7 prosentpoeng de siste fire år. I 2020 var dødeligheten hos slaktegris 1,5 prosent.

SPF har gode resultater

I smågrisbesetninger, men særlig hos slaktegris, ser vi en klart høyere daglig tilvekst og et lavere fôrforbruk i SPF-besetninger sammenlignet med besetninger med konvensjonell helsestatus. Andelen SPF-besetninger kryper stadig oppover og er nå 19 prosent for purker, 35 prosent for smågris og 22 prosent for slaktegris.