Husdyrproduksjon - volum

Sett i verdenssammenheng, utgjør norsk husdyrhold og kjøttproduksjon en liten andel. Dette henger naturlig nok sammen med at vi er et lite land med få innbyggere.

Husdyrproduksjon har hatt en sentral rolle i matproduksjonen i Norge gjennom hundrevis av år og har vært en forutsetning for bosetting her i landet. Våre agroklimatiske forhold forutsetter husdyrhold for å utnytte ressursgrunnlaget, vi har blant annet store arealer utmark og beiteområder som bare dyr kan nyttiggjøre seg.

Ved inngangen av andre verdenskrig hadde Norge nesten dobbelt så mange storfe som vi har i dag, med ca 1.5 millioner dyr. I 2019 var tallet ca 877 000. Utviklingen har også gått mot færre gårdsbruk med flere dyr, se tabell 1 under.

Kyllingproduksjonen, derimot, har økt voldsomt fra ca 1 million etter krigen til nærmere 70 millioner i 2019. Den økende etterspørselen etter fjørfekjøtt er et felles trekk i store deler av verden.

Antall svin har holdt seg relativt stabilt de siste årene, på mellom 1,6 og 1,7 millioner dyr.

Om lag halvparten av gårdene med husdyrhold har sau, og dette er dermed den husdyrproduksjonen med flest produsenter. Antall saueprodusenter har holdt seg relativt mer stabilt enn antallet i de andre husdyrproduksjonene. Sauehold er ofte kombinert med annen produksjon eller arbeid utenfor gården. Totalt er det ca 2,2 millioner sauer i Norge, med et gjennomsnitt på 80 søyer pr produsent.

Utvikling i antall husdyr, husdyrbesetninger og produksjon publiseres årlig i Kjøttets tilstand.

År

Antall storfe i 1000

Antall melkekyr i 1000

Melkeproduksjon år/ku

Total storfekjøttproduksjon, tonn

Kjøttproduksjon pr ku/år, kg

Engrosforbruk pr pers/år, kg

1939

1455

864

1761

47169

55

15,7

1949

1224

769

2092

41128

53

12,7

1960

1129

603

2570

49385

81

13,6

1970

943

424

4100

57181

135

14,5

1980

985

375

4900

70306

187

19,0

1990

965

338

5677

82802

244

17,1

2000

979

339

6094

91501

269

20,7

2010

857

304

7125

83570

274

18,7

2015

835

300

8100

79878

266

20,0

2019

877

306

8100

86700

283

18,7