Utslipp av klimagasser i ulike sektorer

Produksjonen av mat står i en særstilling fordi vi mennesker er avhengige av mat, samtidig som all matproduksjon gir utslipp av klimagasser. Det gjelder både ting vi høster direkte fra naturen, uten at produksjonen har vært påvirket av menneskehender, og det gjelder den mest industrielle produksjonen.

FNs klimapanel utgir rapporter omtrent hvert femte år. Disse rapportene danner grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. I synteserapporten for 2014 fastslår panelet at det er svært sannsynlig at klimaendringene skyldes menneskeskapte klimagassutslipp i atmosfæren – først og fremst fra forbrenning av fossile brensler og avskoging.

Globale utslipp av klimagasser

Globalt sett utgjør utslipp fra transport, energi og industri utgjør 70 prosent, mens utslipp fra jordbruket utgjør 14 prosent. I Norge er utslippsandelen fra olje og gass, transport og industri 80 prosent. Jordbruket står for 8,7 prosent.

Selv om det kan ligge ulike forutsetninger til grunn i denne sammenligningen, viser tallene at Norge har betydelige fossile utslipp og at hovedkilden er norsk olje- og gassvirksomhet.

norske utslipp

Les mer klimagassutslipp fra jordbruket hos miljøstatus.no