Utslipp av klimagasser i ulike sektorer

Nasjonale utslipp

De rapporterte nasjonale utslippene for Norge i 2020 var på nærmere 50 millioner tonn, omregnet til CO2-ekvivalenter. Fire av sektorene bidrar med 82 % av alle utslippene: olje- og gassutvinning, industri og bergverk, veitrafikk og luftfart, sjøfart, fiske mm. Med sine 4,5 millioner tonn (ca 9 %) ligger jordbruket på 5. plass i rekken av bidragsytere.

Det er viktig å poengtere at utenriks skips- og luftfart ikke er med i disse beregningene.

Det er også viktig å poengtere at ca halvparten av klimagassutslippene fra jordbruket ikke er CO2, men metan. Metan har en halveringstid på 10-12 år, i motsetning til CO2 – utslipp fra fossile kilder, som akkumulerer i atmosfæren og kan bli værende der i flere hundre år.

Figur 2. viser utviklingen av klimagassutslipp i de ulike sektorene siden 1990. Jordbruket er en av få sektorer som har redusert sine utslipp siden 1990, med en reduksjon på ca. 6 prosent.

Globale utslipp

De direkte utslippene fra jordbruket står for ca. 12 prosent av de globale klimagassutslippene. Norges klimagassutslipp står for ca. 0,09 % av de globale utslippene, hvorav ca. 0,01% er fra jordbruket.

I figuren under vises fordelingen av utslipp på ulike land ekskludert jordbruk i den venstre kaken, mens det i figuren til høyre vises fordelingen av utslipp knyttet til jordbruk for ulike land.

Kilde: climatewatchdata.org

Kilde: climatewatchdata.org