Dyrevelferdsprogram Verpehøns

Norsk fjørfenæring er ambisiøs når det gjelder dyrevelferd, og har utviklet et eget dyrevelferdsprogram (DVP) for norske verpehøns, trådte i kraft 1.1.2020.

Hovedformålet med DVP er å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norske verpehøns gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse. DVP inkluderer alle eggprodusenter med 1000 høner eller mer, og omfatter da mer enn 99 % av norske verpehøner. Fra 1.1.2023 inkluderes også alle oppalere med 1000 livkyllinger i DVP.

For eggprodusentene stiller DVP Verpehøns krav om minst ett helseovervåkningsbesøk per innsett, registrering av nødvendig data i produksjonskontroller, intern og ekstern KSL-revisjon og kompetansekurs for alle produsenter. Den enkelte varemottager skal fortløpende trekke 10 øre per kg over avregningen, som tilbakebetales produsenten ved innsettes slutt når nødvendig produksjonsdata er registrert i elektronisk produksjonskontroll og helseovervåkningsbesøk er gjennomført. Fra 1.1.2023 inntrer et nytt virkemiddel. Dersom eggprodusenten har hatt to påfølgende innsett uten helseovervåkningsbesøk vil det trekkes 50 % av avregningen i det påfølgende innsettet, frem til veterinærbesøket er gjennomført.

For oppalerne stiller DVP Verpehøns krav om minst ett helseovervåkningsbesøk per 12 måneder, registrering av nødvendig data i deklarasjonsdokument som lastes opp i HelseFjørfe for hver flokk, samt intern og ekstern KSL-revisjon. Animalia følger opp oppalerne, og sender påminnelse ved hhv 11, 12 og 13 måneder siden sist veterinærbesøk. Dersom det går mer enn 13 måneder mellom to besøk, vil oppaler får rød status. Animalia vil i slike tilfeller informere rugeriet om dette, og oppaler med rød status får ikke kjøpe egg/daggamle fra rugeriet så lenge status er rød.

Veterinærliste


Dokumenter

 

Relevante artikler og fagstoff