Dyrevelferdsprogram for storfe

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 2022.

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. Antall dyr er basert på innhentede tall fra søknad om produksjonstilskudd, og er uavhengig av dyregruppe og produksjonsform.

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere dyrevelferd, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær, vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Innrullering av besetninger

For å kunne innlemme de rundt 10 000 storfebesetningene i dyrevelferdsprogrammet før 1. mai 2023 er det laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Dyreholds-ID tildeles etter at man har registrert storfehold hos Mattilsynet. 

Dyreholds-ID står i øremerker produsert etter 1. januar 2020 i liten skrift over individnummeret. Tallet skal ha 7 siffer. Dersom det avsluttes med en bindestrek og tallet 0, så er tallet før bindestreken det siste sifferet i din Dyrehold-ID. Hvis du er usikker på din dyreholds-ID, kan du kontakte Mattilsynet.

Det første dyrevelferdsbesøket med veterinær (DVP-besøk) skal gjennomføres senest i innrulleringsperioden for din besetning, men kan også gjennomføres tidligere.

Siste siffer i dyreholds-ID

Periode

0 og 1

1. januar 2022-1. april 2022

2 og 3

1. mars 2022-1. juli 2022

4 og 5

1. juni 2022-31. oktober 2022* 

6 og 7

1. september 2022-30. november 2022*

8 og 9

1. desember 2022-28. februar 2023*

Oppsamlingsperiode

1. mars 2023-30. april 2023*

Dyrevelferdsprogrammet vil sende ut varsler på e-post/sms i god tid for å sikre at alle produsenter er oppmerksomme på sin periode. Varslene vil sendes ved oppstart av perioden og både 30 og 14 dager før perioden er over. Siste dato i perioden er frist for å ha gjennomført besøk.

*NB! Frist er flyttet én dag frem for å optimalisere varslingsrutiner.

Hele næringa står bak

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe. Det omfatter ca. 99 prosent av alle storfe og ca. 93 prosent av alle besetninger. Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder fra 1. januar 2022.

Veterinærbesøk – et sentralt element

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. I løpet av innrulleringsperioden skal alle storfebesetninger som omfattes av dyrevelferdsprogrammet ha gjennomført et veterinærbesøk, et såkalt DVP-besøk. Under besøket skal veterinæren gå gjennom hele storfebesetningen sammen med produsenten, og spørsmål om utvalgte velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom veterinær og produsent. Eksempler på slike dyrebaserte indikatorer er renhet, hold og halthet.

Å forberede det første DVP-besøket er «inngangen» til dyrevelferdsprogrammet. Produsenten velger selv veterinær, men ofte vil det være praktisk å etablere avtale med en praktiserende veterinær som allerede kjenner besetningen. Det gir godt grunnlag for dialog og rådgivning. En del veterinærer er allerede involvert i dyrevelferdsprogramarbeid i svine- og fjørfepraksis. For andre er dette en ny oppgave, men veterinærene som skal gjennomføre DVP-besøk skal gå kurs for å få god forståelse for hvordan de skal fylle denne rollen.

For å få godkjenning som DVP-veterinær for storfe, er det frist for å gjennomføre hele kurset – altså alle tre moduler – innen 1. mars 2023. Det vil si at veterinær kan utføre DVP-besøk for storfe uten godkjenning frem til 1. mars 2023.

En egen veileder for DVP-besøket er laget slik at produsenten kan være forberedt på besøket og veterinær skal få best mulig grunnlag for å utføre et nyttig besøk. Veilederen vil bli justert ved behov, men nyeste versjon vil publiseres her:

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes

For å i størst mulig grad sikre at kjøtt og mjølk kommer fra dyr som har hatt akseptabel dyrevelferd, vil varemottakerne iverksette økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på dyrevelferdsbesøk siste 16 måneder og/eller manglende lukking av avvik (score 3) på dyrevelferdsbesøk innen oppsatt frist.

Det er derfor etablert en trekkordning med to nivåer for kjøtt og ett nivå for mjølk. Dersom kriteriene over ikke er oppfylt, iverksetter varemottaker på kjøtt et dyrevelferdstrekk i størrelsesorden 1 kr/kg 15 dager etter at fristen er utløpt. Dersom avvik ikke er lukket innen 45 dager etter fristen (dvs. etter ytterligere 30 dager), er DVP storfe-status ikke godkjent og KSL-trekk iverksettes på både mjølk og kjøtt fra storfe.

Se også: