Fugleinfluensa og forestående fugletrekk

Det påvises stadig fugleinfluensa hos villfugl på kontinentet og i Storbritannia. I Norge er det i vinter påvist hos villfugl fra Arendal i Agder til Karlsøy i Troms og Finnmark. Det er altså all grunn til å være føre var, nå som vårtrekkene setter i gang. Portforbudet i Rogaland, opprettet i desember 2021, gjelder fortsatt.

Fotograf : Pixabay

Svært sykdomsfremkallende (høypatogene) fugleinfluensavirus-varianter hos villfugl ble for første gang påvist i Norge i 2020. Dessverre, så regner en nå med at villfuglfaunaen, spesielt de som har tilhold i eller ved vann, vil være et mer eller mindre permanent smittereservoar for denne type virus i fremtiden. Det gjelder så vel etablerte virusvarianter, som nye som kommer via trekkruter fra Asiaregionen. Forekomst vil være avhengig av årstid, fugletrekk, smitteutbrudd, mm. Med andre ord – både hobbyfjørfeholdere og kommersielle fjørfeprodusenter må lære seg å leve med denne risikoen – og sørge for å ha på plass tilstrekkelige forebyggende smittebeskyttelsestiltak.

Hvilke kommuner som til enhver tid er omfattet av portforbud finner du nederst i denne fugleinfluensaforskriften. Det finner du også informasjon om på Mattilsynets nye fugleinfluensasider her.

Fugleinfluensa i fjørfehold

Fugleinfluensa ble 11. og 17. november 2021 påvist i to fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. Begge besetningene ble avlivet og sanert. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i kommersielle fjørfehold i Norge.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

Ved slike alvorlige utbrudd, innfører Mattilsynet restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningene for å hindre videre smittespredning. I risiko- og observasjonssonene, på henholdsvis 3 og 10 km i radius fra utbruddsstedene, følger en del konkrete plikter og forbud. Sonene i Rogaland ble opphevet i desember 2021, men portforbudet i regionen ble opprettholdt og gjelder fortsatt.

Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Helsetjenesten for fjørfe har informasjonsmateriell om smittebeskyttelse:

Les mer: