Bærekraftig produksjon og kosthold

2021 var i stor grad fortsatt preget av spørsmålet om hvilken plass norsk kjøtt har i kostholdet, både når det kommer til helse og bærekraft.

Ola Nafstad, fagdirektør i Animalia, forteller om hvordan Animalia jobber med bærekraftig husdyrproduksjon (trykk midt i bilde for å starte videoen)

Fotograf

Animalias rolle i å arbeide både med kunnskapsinnhenting, forskning og formidling om sammenhengen mellom norsk matproduksjon, helse og bærekraft, er helt sentral og viktigere enn noensinne. Som en bransjenøytral aktør er en av våre sentrale oppgaver å bidra til at den helhetlige forståelsen om hvordan husdyrene er en del av norsk matproduksjon, blir ivaretatt. Dette innebærer også å sette fokus på kunnskapshull og forbedringspotensiale. I 2021 ble dette gjort blant annet gjennom flere kronikker som fokuserer på kjøttets plass i norsk kosthold og deltagelse i ulike forskningsprosjekter.  

Det er flere store prosesser og prosjekter om bærekraft og helse som i dag pågår parallelt. De nye nordiske næringsstoffanbefalingene, NNR2022, skal ferdigstilles i 2022. Miljøperspektivet av bærekraft skal integreres i kostrådene. NNR2022 legger grunnlaget for arbeidet med norske kostråd i etterkant.

Et stort forskningsprosjekt, NewTools, ledet av Folkehelseinstituttet, fikk bevilget midler høsten 2021. Prosjektet skal utvikle måter å merke mat på slik at forbrukere og produsenter blir mer bevisste på både den ernæringsmessige kvaliteten og hva klima- og miljøbelastningen av maten er. Dette skal bidra til en mer bærekraftig norsk matproduksjon og matforbruk.

Animalia jobber derfor målrettet for å sette bærekraft inn i en nasjonal kontekst og vurdere bærekraft som helhet ut ifra det norske ressursgrunnlaget. Det samme gjelder maten vi spiser. Den norske matvaretabellen danner grunnlaget for myndighetenes arbeid og vurdering av norsk kosthold. Det er derfor helt avgjørende at næringsinnholdet gjenspeiler det nordmenn spiser. Som eksempel er næringsinnholdet for storfe i matvaretabellen over 25 år gamle. Et godt samarbeid mellom hele kjøttbransjen ved MatPrat- Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Nortura, Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund, Animalia, Mattilsynet og Universitet i Oslo resulterte i et prosjekt som vil bidra til en oppdatering av den norske matvaretabellen. Det praktiske arbeidet med å fremskaffe oppdaterte data på næringsinnhold i storfe ble gjennomført i 2021. I løpet av 2022 vil Animalia gjennomføre relevante næringsstoffanalyser av øvrige husdyrslag og egg.

Oppdaterte næringsstoffanalyser inkluderer også proteinenes bestanddeler; aminosyrer. Dette er viktig for å vurdere proteinkvaliteten i norsk kosthold. I dag har vi ikke norske tall for aminosyreinnhold i matvaretabellen. Dette vil være viktig for å forstå norsk kjøtt og eggs bidrag av proteiner i kostholdet.

Se også: