Om HelseFjørfe for slakterier og eggpakkerier

PÅLOGGING OG ADMINISTRERING AV BRUKERE 

VAREMOTTAKSBRUKERE 

Alle eggpakkerier og fjørfeslakterier har tilgang til tjenester i HelseFjørfe, så fremt det er registrert såkalte varemottaksbrukere for virksomhetene. Varemottaksbrukere  opprettes av oss i Helsetjenesten for fjørfe – send e-post til ht.fjorfe@animalia.no med  for- og etternavn,  e-postadresse og aktuell virksomhet. Når vi legger inn dette, så vil ny varemottaksbruker få tilsendt nærmere info per e-post, blant annet annet med beskjed om hvordan  passord opprettes. Når dette er gjort, så er tjenestene i HelseFjørfe tilgjengelige. 

SE OGSÅ:

TJENESTER 

I hovedmenyen er det følgende fem faner: 1) Alle produsenter, 2) HO-avtaler og HO-besøk, 3) Midd, 4) Legemiddelbehandlinger og 5) Våre kundeforhold

1) Alle produsenter. 

Under denne fanen er det oversikt over alle produsenter som er registrert i HelseFjørfe, uavhengig av varemottaker. Produsenter som ikke ligger inne, må hentes inn fra Landbrukets dataflyt ved hjelp av «+ Ny Produsent»-funksjonen.

2) HO-avtaler og HO-besøk. 

Dette er oversikt over alle helseovervåkingsavtaler og helseovervåkingsbesøk for de produsentene som ligger inne i kundeforholdslista som «aktive» for aktuell produksjonstype. Om kundeforholdslista, se under punkt 5). 

Alle produsenter plikter i henhold til KSL og dyrevelferdsprogrammer å ha helseovervåkingsavtale med veterinær. Alle slaktekylling- og kalkunprodusenter plikter å ha to helseovervåkingsbesøk i året (1.1.2017). For andre produksjonsformer anbefales det som minimum årlige besøk. 

For hver produsent er det én rad per kombinasjon av Hus og Produksjonstype. Det vil derfor komme opp flere rader for de som har flere hus og/eller produksjonstyper. Av oversikten sees når siste to HO-besøk er utført. 

I oversikten fremkommer datoene for siste to utførte helseovervåkingsbesøk. Varemottakerne kan be produsentene om innsyn i besøksjournalene for disse (kun). Produsentene må i så fall logge seg på i HelseFjørfe med sine brukernavn og passord, gå inn på Innstillinger ved å høyreklikke på sitt produsentnummer oppe til høyre skjermbildet, og hake av aksept. 

Excelfiler

Øverst i oversikten kan en velge mellom to excelfiler – én som gjengir oversikten i HelseFjørfe og én som filtrerer oversikten med kun én rad per produsent. Sistnevnte excelfil har tilleggsinformasjon om HO-avtale og dato for de fire siste HO-besøkene.

NB! 

Vær klar over at den filtrerte excelfilen ikke gir full oversikt over hvorvidt HO-avtalene omfatter alle hus på gården, ei heller om alle hus faktisk har hatt HO-besøk. Selv om det foreligger aktiv HO-avtale, så kan det likevel være mangler i avtalen, så som at den ikke innbefatter alle hus som står oppført i i drift.
Vær også klar over at produsenter som ligger inne i kundeforholdslista, men som ikke står oppført med aktuell produksjonstype under "Produksjonstype i aktivitet", ikke kommer opp i oversikten. Se mer om dette under 5) kundeforhold 
I høyre kolonne står oppført den eller de veterinærer som i øyeblikket har HO-avtale/r med produsenten. Det trenger ikke å være denne veterinæren som faktisk har utført siste HO-besøk. 

3) Middovervåkningsprogrammet 

Middovervåkingsprogrammet i HelseFjørfe har kun relevans innen eggproduksjonen. Feller fra og med 2013  er lagt inn, slik at alle varemottakere av egg fra da av vil ha oversikt over sine produsenter. Det er tre oversikter som ligger inne: a) «Middprøver», b) «Middstatus per hus» og c) «Middstatusendringer». 

Under a) «Middprøver» sees oversikt over alle middfeller som er sendt inn, hvilke hus og flokker de er tilknyttet, samt fellefunn (+/-) 

Under oversikten (b) «Middstatus per hus» (real time) ser en hvilke produsenter som har sendt inn feller og når det sist ble sendt inn feller for de enkelte fjørfehusene i dyreholdet. For hvert hus registrert på produsenten vil en se status for siste felleundersøkelse. I nest siste kolonne står Middstatus oppført.

Under c) «Middstausendringer» sees hvilke hus som har endret status fra «-» til «+». Denne oversikten er brukerstyrt, så en selv kan slette påminnelsen i høyre kolonne.

Positiv middstatus er det hvis 1) det er påvist hønsemidd i felleprøven, 2) veterinær har journalført diagnosen hønsemidd (kode 418) ved besetningsbesøk og 3) hvis det er rapportert om funn av midd i besetningen til Helsetjenesten for fjørfe (ht.fjorfe@animalia.no).Derfor vil middstatus kunne være positiv, selv om siste fellefunn var negativ. For å oppnå negativ middstatus må huset saneres og det ikke påvises midd i huset de påfølgende to innsettene. Huset må så friskmeldes av Helsetjenesten for fjørfe. 

NB!

Vær også klar over at produsenter som ligger inne i kundeforholdslista, men som ikke står oppført med aktuell produksjonstype under "Produksjonstype i aktivitet", ikke kommer opp i oversikten. Se mer om dette under 5) Kundeforhold 

4) Legemiddelbehandlinger 
Her er oversikt over brukte legemidler, behandlingsdatoer og tilbakeholdelsesfrister rapportert for deres produsenter i HelseFjørfe. Dette er viktig matkjedeinformasjon for varemottakerne.

NB! 

Oversikten er ikke nødvendigvis komplett. Selv om legemiddelbruk registrert i HelseFjørfe videresendes.Dyrehelseportalen (f.o.m. februar 2022), så kan også andre rapporteringstjenester ha vært brukt, for eksempel Mattilsynets skjematjenester. Produsent har uansett meldeplikt ovenfor varemottaker. 


Vær klar over at produsenter som ligger inne i kundeforholdslista, men som ikke står oppført med aktuell produksjonstype under "Produksjonstype i aktivitet", ikke kommer opp i oversikten. Se mer om dette under punkt 5) Kundeforhold 

5) Kundeforhold 

Under «Våre kundeforhold» ses oversikt over alle produsenter som virksomheten har kundeforhold til. Produsenter som ikke ligger inne fra før, kan legges til via søkefeltet oppe til venstre – tast så «Opprett».

Produsent må gi samtykke til å legges til kundeforholdslista. Dette er i henhold til gjeldende personregelverk (GDPR). Send forespørsel via HelseFjørfe. SMS-varsel kan sendes, alternativt ta kontakt direkte. Produsenten må logge seg på med sitt brukernavn og passord og aktivt gi sitt samtykke. Status for samtykkeforespørsel sees i tredje siste kolonne i oversikten.

Er ikke produsenten registrert i HelseFjørfe fra før, men må hentes inn fra Landbrukets dataflyt, så er det ikke registrert verken hus eller produksjonstype hos vedkommende. Hus med hus-ID og produksjonstype må opprettes for at produsenten skal kunne komme opp i ønskede oversikter. Disse kan legges inn av varemottaksbrukeren, gitt at veterinær ikke har lagt inn dette fra før (hus og produksjonstyper som ligger inne fra før, kan ikke endres av varemottaker). 

Ved å klikke på blå lenke under "Produksjonstype i aktivitet" kan varemottaksbrukerne så hake av hvilke produksjonstyper produsenten faktisk holder på med. Ved å ta vekk avhakingen, fjernes ikke produsenten fra kundeforholdslistene, men fra de løpende oversiktene som er beskrevet i avsnittene 2), 3) og 4) over. Opphører kundeforholdet, så skal produsenten slettes fra kundeforholdslista.

NB! 

Produsenter som ligger inne i kundeforholdslista, men som ikke står oppført med produksjonstype under "Produksjonstype i aktivitet", kommer ikke opp i de ulike oversiktene. Det kan skyldes to forhold: 

a) De har hverken Hus-ID eller Produksjonstype registrert i HelseFjørfe. Sjekk Basisopplysninger om dyreeier og dyrehold. Mangler disse dataene, så legg disse inn. Har du problemer, ta kontakt med brukerstøtten i Animalia: ht.fjorfe@animalia.no 

b) De har Hus-ID og Produksjonstype registrert i HelseFjørfe, men kommer likevel ikke opp med produksjonstype i kundeforholdslista. Klikk på grønn lenke for de aktuelle produsentene og hak av for aktuelle produksjonstyper. Da blir de aktivert.