Om HelseFjørfe for produsenter

I HelseFjørfe har du som fjørfeprodusent  tilgang til dine helseovervåkingsavtaler og de helseopplysninger besøkende veterinærer har om ditt dyrehold. Eventuelle behandlinger med tilhørende tilbakeholdelsesfrister vil du også se her.

Brukernavn og passord

Logg deg på HelseFjørfe med samme brukernavn og passord som du bruker i Landbrukets dataflyt (tidligere Produsentregisteret).

DETTE FINNER DU PÅ HELSEFJØRFE:

Meldingsbokser

Ved pålogging får du opp fem ulike meldingsbokser.

  • De to første handler om godkjenning eller oppsigelse av HO-avtale med veterinær.
  • Den tredje om godkjenning av forespørsel fra eggpakkeri eller slakteri om tilslutning til deres leverandørporteføljer.
  • Den fjerde om oppfølgingstiltak foreslått i siste helseovervåkingsbesøk
  • Den femte varsel om mottatte helse- og deklarasjonsskjema fra oppaler (gjelder kun konsumeggproduksjonen)

Mine veterinærbesøk

Unner denne fanen finner du oversikten over alle veterinærbesøk du har hatt i ditt fjørfehold, deriblant helseovervåkingsbesøk og sjukebesøk. Legg merke til at det i kolonnene til høyre er oppgitt om det er foreskrevet bruk av legemidler og hvilke tilbakeholdelsesfrister som gjelder for disse. Er du kjent med legemiddelbehandling i ditt dyrehold, så plikter du umiddelbart å melde fra til ditt eggpakkeri eller slakteri om dette. Det gjelder uansett om veterinær har journalført dette i HelseFjørfe eller ikke.

Mine HO- avtaler

Under neste fane finner du oversikten over dine helseovervåkingsavtaler. Det er den veterinær som du ønsker å ha HO-avtale med som skal tegne disse i HelseFjørfe, inkludert de tillegsvilkår som legges til grunn. Du må gi din tilslutning til HO-avtalen som veterinæren din oppretter for at den skal være gyldig. Straks din veterinær har overført HO-avtale til deg for godkjenning, kan du enten godta eller avvise denne. De generelle vilkårene og pliktene som ligger til grunn for HO-avtalen finner du her.   Når du godtar HO-avtalen blir den elektronisk signert og aktivert. Begge parter kan si opp HO-avtalen med én måneds varsel.Ønskes raskere oppsigelse, meld fra til Helsetjenesten for fjørfe.  

Mitt dyrehold

Her ser du de opplysninger som ligger inne om deg og ditt dyrehold, samt hvilke veterinærer som du har HO-avtaler med eller på annen måte har vært i kontakt med.

Ved uriktige personalia her må du logge deg på i Landbrukets dataflyt (tidligere Produsentregisteret) og rette disse – det gjør du her. Ved uriktige Hus-IDer eller Produksjonstyper i dyreholdet ditt, ta kontakt med din HO-veterinær for å få rettet disse. Alle andre opplysninger om dine fjørfehus kan du legge inn selv, om du vil.

Min smittevernplan

I henhold til dyrehelseforskriften, så plikter du å ha smittevernplan for dyreholdet ditt. Hvis du ikke har det fra før, så kan du ved hjelp av våre spørreskjemamaler opprette dette via HelseFjørfe. Planen har et "trafikklysststem". Her kan du også oppdatere planen årlig, slik forskriften krever. Bruk din helseovervåkingsveterinær! Vedkommende kan bistå deg i opprettelse og oppdatering av smittevernplan. 

Trafikklyssystemet er ment som et verktøy for deg til å se hva som i utfylt smittevernplan er på plass og hva som mangler. Grønt viser alle bra ting som er på plass, og som bidrar til et godt smittevern og en god dyrehelse. Gult indikerer forbedringspotensial eller hva som det bør gjøres noe med. Rødt påpeker svake punkter i smittevernet som det bør tas tak i og rettes opp så snart som mulig.

Helse- og deklarasjonsskjema

I henhold til DVP Verpehøns skal oppalere av konsumegghøns laste opp disse skjemaene i HelseFjørfe her. Er du konsumeggprodusent, så finner du skjemaene fra oppaler der. Din helseovervåkingsveterinær skal ved helseovervåkingsbesøk se og gå gjennom denne.

Se også

ANNET DU BØR VITE:

  • HO-avtaler og HO-besøk. Alle eggpakkerier og slakterier har oversikt over hvilke produsenter som har aktive HO-avtaler, hvem de har HO-avtaler med og når siste HO-besøk er registrert. Dette forutsatt av at du har godkjent deres forespørsel om tilslutning til deres leverandørportefølje. De vil også kunne ha innsyn i helse- og deklarasjonsskjema og eventuelle smittevernplaner. 

  •   Varemottakerne kan også be om innsyn i dine to siste helseovervåkingsbesøk (kun). For at de skal kunne få det, logg deg på HelseFjørfe, høyreklikk på ditt produsentnummer oppe til høyre i skjermbildet, velg Innstillinger og hak av for aksept.
  • Middovervåkingsprogrammet. Eggpakkeriene har også løpende oversikt over hvem som har sendt inn middfeller til Animalia, siste fellefunn, samt middstatus for de enkelte hus.