KIFs sjekkliste før import av fjørfe

Før du vurderer å importere fjørfe anbefaler vi at du setter deg inn i gjeldende forskrifter. Under finner du en overordnet fremstilling av nasjonalt regelverk og fjørfenæringens tilleggskrav.

Som importør er det ditt ansvar at du setter deg inn i regelverket i forkant og tar alle forholdsregler for at en eventuell import er så smittesikker som mulig.

Offentlig regelverk

Mattilsynet har samlet nasjonalt regelverk som angår import av fjørfe og rugeegg.

Som importør er det noen formell forhold du må ha på plass før du kan vurdere en import:

 • Du må være registrert som importør hos Mattilsynet
 • Første del av veterinærsertifikat i Traces fylles ut og sendes elektronisk til aktuelle grensekontrollstasjoner for videre behandling.
 • Fjørfe og rugeegg skal komme fra en godkjent virksomhet og ikke fra land eller områder med restriksjoner grunnet smittsomme fjørfesykdommer
 • Norge har nasjonale overvåkningsprogrammer for fugleinfluensa (AI), infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) og aviær rhinotrakeitt (ART). Dyr som kommer fra land uten overvåkning for disse sykdommene må stå i isolat i 14 uker etter ankomst til Norge. Isolatet skal på forhånd være godkjent av Mattilsynet. Bestemmelsen gjelder ikke for kyllinger klekket i Norge, fra rugeegg som stammer fra EU/EØS.
 • Norge vaksinerer ikke mot Newcastle Disease. Derfor kan vi kreve at fjørfe eldre enn 72 timer skal isoleres de siste 14 dagene før forsendelse og testes mot ND i denne perioden.
 • Daggamle kyllinger skal ikke være vaksinert mot Newcastle Disease.
 • Fjørfe som skal importeres til Norge skal ha testet negativt for spesifikke typer Salmonella.
 • Flere spesifikke bestemmelser finnes i Forskrift om samhandel med levende fjørfe:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-28-1616

KIF søknad

Før kommersiell import av fjørfe til Norge, skal det sendes en skriftlig søknad til Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF). Kommersiell i denne sammenheng vil si import av rugeegg eller levende dyr for handel og ikke eget hobbyfjørfehold.

Søknaden blir behandlet av Arbeidsutvalget i KIF med faglig støtte fra Veterinærinstituttet. Før søknaden sendes må du som importør innhente relevante opplysninger fra eksportør. En KIF-søknad skal inneholde følgende:

 • Kort faglig bakgrunn for ønsket om import
 • Informasjon om importør og eksportør
 • Opplysninger om dyrene du ønsker å importere: antall, hybrid, generasjon
 • Helsestatus i opprinnelsesflokken: vaksinasjonsstatus og -regime, status for spesifikke resistensbærende E-coli bakterier (ESBL), antibiotikabruk (omfang og type)
 • Tentativ importdato og isolatopplysninger
 • NB! Det er krav om at foreldreflokken ikke skal være vaksinert mot Salmonella


Import av fjørfe til hobby- hold

Mattilsynet har samlet nasjonalt regelverk som angår import av fjørfe

Som importør er det noen formell forhold du må ha på plass før du kan vurdere en import:

 • Du må være registrert som importør hos Mattilsynet
 • All handel med levende dyr registreres i Traces (EUs database) av offentlig myndighet i avsenderlandet. Helsesertifikatet skal følge dyrene hele veien.
 • Det er ikke krav om grensekontroll fra EØS-land, men Mattilsynet kan foreta kontroll av dokumentene.
 • Fjørfe og rugeegg skal komme fra godkjent fjørfevirksomhet i land eller områder uten restriksjoner grunnet smittsomme fjørfesykdommer.
 • Norge vaksinerer ikke mot Newcastle Disease. Derfor kan vi kreve at fjørfe eldre enn 72 timer skal isoleres de siste 14 dagene før forsendelse og testes mot ND i denne perioden.
 • Daggamle kyllinger skal ikke være vaksinert mot Newcastle Disease.
 • Hvis du ønsker å importere fra land utenfor EØS gjelder andre forskrifter. I denne listen finner du vedlegg med hvilke land det tillates import fra:

       https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-07-19-1135

 • Hvis du skal importere færre enn 20 fjørfe eller rugeegg er det gitt noen unntak fra regelverket nevnt over: dyrene behøver da ikke stamme fra godkjent fjørfevirksomhet (gleder ikke struts). Dyrene må fortsatt følges av helsesertifikat og de må komme fra land eller områder uten restriksjoner. Kravet om å teste negativt mot Newcastle Disease og Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum gjelder også for små partier.