Råmelk og immunitet

Lite antibiotikaresistens hos storfe i Norge

Det er lite antibiotikaresistens i norsk storfepopulasjon, og det ønsker vi skal fortsette. Men ifølge VetReg er kun 31 % av antibiotika benyttet til luftveislidelser er penicillin. Dette er i sterk kontrast med terapianbefalingene og NMBU professor Maria Stokstad sine anbefalinger på Veterinærdagene i Trondheim i år. Undersøkelser utført på NMBU viser at de aller fleste bakterielle luftveisinfeksjonene i Norge er forårsaket av penicillinfølsomme bakterier. Det er derfor ingen grunn til å benytte bredspektret antibiotika ved behandling av luftveislidelser hos kalv i Norge dersom det ikke foreligger omfattende diagnostisk grunnlag som dokumenterer slikt behov i besetningen.

Friske kalver – gode kyr

Forebygging av kalvesjukdommer er svært lønnsomt. Stadig flere studier viser at kalvesjukdom ikke bare medfører tap i form av redusert tilvekst, økte fôrkostnader og veterinærregninger. Sjukdom hos kalven ser også ut til å ha negativ innvirkning på både ytelse og fruktbarhet. Den enkeltfaktoren som er viktigst i forhold til kalvens helse og motstandskraft er at den tar opp nok immunstoffer fra råmelka.

Sikre nok råmelk av god kvalitet

Veldig mange kalvehelseproblemer kan unngås ved å sikre god nok immunstatus hos kalven. Til tross for gode råd og retningslinjer når det gjelder råmelksfôring, vet vi både av erfaring og forskning at immunstatus hos spedkalver varierer mye, både innen og mellom besetninger. Overvåking av immunstatus hos spedkalv bør derfor inngå som en selvsagt del av driftsrutinene i besetningene. Det er spesialt viktig i de store besetingene da smittespresset her er størst.

Les om hvordan nok råmelk er en nøkkelfaktor i kalveoppdrettet i Buskap 6 - 2010

Nyttig refraktometer

Et Milwaukee Brix refraktometer ble testet ut i Trøndelag våren 2015. Et digitalt refraktometer måler lysgjennomtrenging i råmelksprøven og oppgir et forholdstall, en Brix verdi, som angir totalproteinkonsentrasjonen i råmelka. I alt 17 melkeprodusenter har deltatt i forsøket. De har sendt inn til sammen 260 råmelksprøver for å sammenligne målinger i felt og målinger på TINE Mastittlaboratoriet i Molde. Det digitale refraktometeret viser seg å være robust. Det er god sammenheng mellom målinger gjort i felt og på laboratoriet. Prøvene som ble innsendt var nedfrosset. Frysing av råmelksprøver påvirker målingene i liten grad og anbefales.

Animalia selger ikke lenger Milwaukee Brix refraktometer, men en selger av landbruksprodukter er i dialog med leverandør og vil forhåpentligvis kunne levere dette refraktometeret i framtida. Mer informasjon kommer.