Beite og luftegård

Forskrift om hold av storfe krever at alt storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret. Det er derfor svært viktig at en tar hensyn til atkomst til beite ved nybygging og ved tomtevalg.

Hensynet til dyras velferd skal være prioritert, noe som innebærer at uteareal og driftsopplegg må være tilpasset dyra som skal bruke det.

Noen punkter å merke seg i den forbindelse er:

  • Uteperioden skal være mest mulig sammenhengende og gjerne lenger enn minimumskravet på åtte uker.
  • Mosjonen kan valgfritt foregå dag eller natt (for eksempel mellom morgen- og kveldsstell), men helst i så mange timer av døgnet som mulig.
  • Mosjonskravet bør fortrinnsvis oppfylles i løpet av sommerhalvåret, men kan også oppfylles på andre tider av året.
  • Spekalv og ukastrerte okser er unntatt mosjonskravet.
  • Mosjonskravet kan oppfylles ved å lufte mjølkekyr i sinperioden forutsatt at denne er på minst 8 uker.
  • Dyr skal beskyttes mot forhold på utearealet som må kunne antas å påvirke dyras velferd negativt. Dette kan være alvorlige insektangrep, intens sol, parasitter eller andre forhold som må kunne antas å føre til økt skaderisiko for dyra.
  • Ved spesielt ugunstige værforhold som kan ha negativ effekt på dyrs velferd eller som kan føre til skade på underlag og uteareal, kan dyra holdes innendørs i en kortere periode. Det samme gjelder dyr under medisinsk behandling, inseminering osv.

Inngangsparti og andre tråkkutsatte områder

Det er av stor betydning for å lykkes at det tilrettelegges slik at grunnen utenfor inngangsparti eller på andre spesielt tråkkutsatte områder tåler aktuell tråkkbelastning. Slike arealer kan også delvis overbygges ved behov. Inngangsdører må være tilstrekkelig store og må være tilpasset det enkelte driftsopplegg.

Unntaksvis luftegård

Mosjonskravet kan også oppfylles ved å benytte luftegård som er planlagt og konstruert for formålet. Det er imidlertid viktig å merke seg at beite er hovedløsningen, mens luftegård er «nødløsningen» der en ikke får til beite. Reinholdsrutiner, drenering og underlagets tråkkfasthet må tilpasses til den enkelte luftegården slik at hensynet til normal hygiene og klauvhelse ivaretas. Der alle dyr holdes utendørs samtidig, bør minste totalareal per dyr være 8 m2 (6 m2 for dyr yngre enn 12 mnd). Om dyr valgfritt kan oppholde seg inne- eller utendørs bør minste uteareal være på 4,5 m2 per dyr (3,5 m2 for dyr yngre enn 12 mnd). Ved en luftegangsløsning med intensivert reinhold (gjødseltrekk eller liknende), rundgang og tilstrekkelig bredde på gangene, kan arealet være mindre enn arealene nevnt ovenfor.

Godkjenning og dispensasjon

Det gis ikke og er heller ikke krav om forhåndsgodkjenning av planene for mosjon og uteliv. En eventuell dispensasjon fra kravet vil være underlagt krav om tiltak innen en gitt tidsfrist og en kan ikke regne med å få innvilget varig unntak, spesielt ikke i driftsopplegg tatt i bruk etter 2004. Det er derfor svært viktig at en tar hensyn til atkomst til beite ved nybygging og ved tomtevalg.

Se også: