Hvordan oppnå best pris for ulla?

Egenskaper som lengde på ullhårene, fiberdiameter og marg (hulrom) i ullhåret styres i stor grad av avl. Det betyr at hvis man ønsker bra ull må man velge ut de rette avlsdyrene.

Om høsten velges nye hanndyr ut på kåringer rundt omkring i landet. Dyr med god avlsverdi vises frem og blir bedømt ut ifra eksteriør, kjøttfylde og ullkvalitet. Dersom man ønsker god ullkvalitet på dyrene i de neste generasjonene er det viktig at dyr med dårlig ull ikke blir brukt i avlsarbeidet.

Bonden bør vurdere ullkvaliteten på dyrene sine, både søyer og værer, får man bestemmer hvilke dyr som skal sendes på slakt, og hvilke dyr man beholder som påsettlam.

Hvordan man lettest kan vurdere kvaliteten på ulla til levende dyr er beskrevet i brosjyren «Ta vare på ullkvaliteten» og i boka «Vi høster ULL». Kan bestilles her.

Fotograf

Beite, fôring og innemiljø

Selv ull av beste kvalitet får man dårlig betalt for dersom den er filtet eller full av høy, silo eller andre vegetabiler. Merkebaling i ullfellen gjør også at ulla blir kassert.
Det er viktig å sørge for at dyrene er reine før de klippes.

Klipping og ullhåndtering

Livlam klippes hjemme på gårdene, mens slaktedyr klippes på slakteriene.
Når dyrene klippes hjemme er det viktig at ull fra lår, buk og hale sorteres vekk fra fellen og legges i egne sekker. Denne frasorterte ulla er som regel mer skitten, grovere og med høyere marginnhold. Enn selve fellen. Dersom man ikke sorterer godt nok forringes kvaliteten på ulla betraktelig.

Man bør også klippe alle hvite dyr før man klipper eventuelle fargede dyr. Dersom det kommer bare litt farga ull sammen med den hvite påvirker det fargingen av ulla, noe som er negativt for dem som kjøper ulla for å bruke den til tepper, klær, ullstoffer mm.
Ut ifra de faktorene som er beskrevet overfor er det viktig å holde klippeplassen rein og ryddig til enhver tid.