Strategi 2022

Animalias visjon, formål og forretningsidé 

Visjon 
Vi skaper lønnsomhet gjennom kunnskap. 

Formål 
Animalia skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. 

Forretningsidé 
Kjøtt- og eggbransjens foretrukne leverandør for å styrke bærekraft og langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Animalias verdier 

Aktuell og løsningsorientert
Vi er nytenkende, fanger opp trender og faglige problemstillinger tidlig, oppdaterer oss fortløpende og omgjør vår kunnskap til praktisk nytte for våre eiere, samarbeidspartnere og kunder.

Kompetent og ærlig
Vi har høy faglig integritet, dokumenterer våre standpunkter og tilstreber åpenhet i all kommunikasjon.

Anerkjennende
Vi respekterer andres meninger og verdier og er tydelig i vår egen argumentasjon. Vi gir og tar imot tilbakemeldinger og deler kunnskap med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

Animalias kjerneområder

Animalia og norsk kjøtt- og eggproduksjon – utfordringsbilde 2021

Utfordringsbildet preges i økt grad av et kritisk søkelys mot husdyrbasert matproduksjon; kjøtt, melk og egg. Å møte disse utfordringene forutsetter grunnleggende kunnskap om helheten i det norske matsystemet og betydningen av matsikkerhet. Samtidig krever det vilje og evne til endringer i drift og produksjonsmåter, dokumentasjon og åpenhet som omfatter alle aktører i hele verdikjeden.

For Animalia betyr dette økte krav til kunnskapsutvikling, fagformidling og utvikling av kunnskapsbaserte tjenester rettet mot alle ledd i verdikjeden for den husdyrbaserte matproduksjonen. I tillegg skal Animalia bidra med en tydelig faglig stemme i samfunnsdebatten på de mest omdømmekritiske områdene. Animalia kjenner kjøtt- og husdyrproduksjonens styrker og er bevisst utfordringene.

Utfordringsbildet kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

 • Presset økonomi i hele verdikjeden
 • Kjøttets omdømme utfordres ut ifra både et helse-, bærekrafts- og dyrevelferdsperspektiv
 • Den gode statusen for dyrehelse og mattrygghet utfordres av økt reisevirksomhet, internasjonal handel, klimaendringer og endrede rammebetingelser
 • Råvare- og produktkvalitet er avhengig av god kunnskap om råstoff, kjøtteknologi og kvalitet i et verdikjedeperspektiv
 •  Teknologiutvikling og digital transformasjon må bidra til økt effektivisering og styrket konkurransekraft
 • Endrede rammebetingelser for forskning og utvikling stiller større krav til næringsansvar
 • Kompetansekrav til alle aktørene i verdikjeden øker

Animalias ambisjon, mål og strategier

Animalias virksomhet skal være fundert på fagkunnskap og dokumentasjon med vekt på åpne kilder, rapportering og etterprøvbarhet. Faglig trygghet er grunnlag for en offensiv rolle til å initiere endringer i næringen, ved myndighetskontakt og i samfunnsdebatten. Som verdiverksted skal Animalia bruke sin fagkompetanse til å løse unike faglige problemstillinger for bransje og kunder.

Animalia skal videreutvikle og utnytte sin verdikjedekompetanse – kunnskap om avhengigheter og sammenhenger i verdikjeden – gjennom å tenke helhet, være brukerorientert og innovativ. Verdikjedekompetanse er et av Animalias største fortrinn.

Overordnede satsingsområder

Bærekraft
All aktivitet i Animalia skal bidra til å sikre en bærekraftig kjøtt- og eggproduksjon og den sentrale rollen husdyrbasert matproduksjon har i et bærekraftig norsk matsystem. Matsystemet skal utnytte det norske ressursgrunnlaget og fortrinn som god dyrehelse og -velferd.

Digitalisering
Animalia skal bidra til digital transformasjon av verdikjedene for husdyrbasert matproduksjon. Endringen skal løfte kompetansen og sikre effektiv ressursutnytting, forenkling, gjennomgående dokumentasjon og åpenhet. Dette må omfatte alle produsenter og aktører. Animalias målrettede satsing på digitalisering og automasjon skal videreføres og forsterkes på alle fagområder.

Forretningsutvikling
Animalias unike kompetanse og posisjon skal gi grunnlag for inntektsvekst gjennom salg av tjenester og økt forskningsaktivitet. Animalias markeds- og kundeorientering skal forsterkes ved å videreutvikle eksisterende tjenester, utvikle nye tjenester og produkter, og utnytte muligheter innen nye områder og markeder. Animalias økonomi skal bli mindre avhengig av omsetningsavgiften for å sikre at den faglige aktiviteten kan opprettholdes ved endrede rammebetingelser.

Animalia langs verdikjeden

Bærekraftig produksjon og kosthold

 • Animalia skal øke kunnskapen om bærekraftig norsk husdyrproduksjon og kjøtt og egg i et sunt og bærekraftig kosthold.
 • Animalia skal bidra til endringer som sikrer en bærekraftig husdyrbasert matproduksjon.

Husdyrproduksjon

 • Animalia skal videreutvikle alle sine fagsystemer for økt brukernytte, ny funksjonalitet og effektiv dokumentasjon og datadeling.

Dyrehelse og dyrevelferd

 • Animalia skal bidra til lav forekomst av produksjonssykdommer og kontroll av smittsomme dyresykdommer i norsk husdyrproduksjon.
 • Animalia skal bedre dyras velferd gjennom effektive systemer for forbedringstiltak og dokumentasjon.

Råvare og foredling

 • Animalia skal bistå bransjen i å utnytte teknologi og kunnskap til å optimalisere slakte-, skjære- og foredlingsprosessene for å utvikle bærekraftige råvarer og produkter.
 • Animalia skal videreutvikle og drifte velfungerende systemer for klassifisering av slakt og ull.
  Mattrygghet
 • Animalia skal bidra til trygg norsk produksjon av kjøtt og egg og utvikle kostnadseffektive og risikobaserte tiltak nasjonalt og internasjonalt.

Animalias tverrfaglige satsinger

Data, digitalisering og automasjon

 • Animalia skal videreutvikle bransje- og driftskritiske data og digitale løsninger for økt nytte og verdiskaping.
 • Animalia skal bidra til næringens digitale transformasjon, og tilpasning og utvikling av ny teknologi og automasjon.

Forskning og utvikling

 • Animalia skal videreutvikle innsatsen innenfor FoU og bidra til å sikre kjøttbransjen et riktig omfang av relevant forskning og framtidig tilgang på kompetanse.

Fagformidling

 • Animalia skal ytterligere styrke sin posisjon i bransjen med aktuell kunnskap og videreutvikle rollen som nyttig informasjonskilde for forbruker og storsamfunn.
 • Animalia skal øke inntjeningen fra fagformidlings- og rådgivningstjenester.

Forretningsutvikling

 • Animalias faglige aktivitet finansiert av omsetningsavgift skal ha høy nytte/kost-verdi for bonde og bransje.
 • Animalia skal øke andelen inntekter utenom omsetningsavgiften.

Organisasjon

 • Animalia skal være en lærende og endringsorientert organisasjon og legge til rette for gode arbeidsprestasjoner.