Bransjeretningslinjer

Animalia arbeider med mattrygghet gjennom hele verdikjeden. Norske kjøtt- og eggprodukter skal være trygge, og tilliten til bransjen skal være høy både hos forbruker, omsetningsledd og hos myndighetene.

Hygienepakkens Artikkel 8 beskriver de formelle kravene til hvordan nasjonale retningslinjer rettet mot næringsmiddelindustrien skal utarbeides.

Når det utarbeides nasjonale retningslinjer for god praksis, skal de utarbeides og formidles av næringsmiddelsektoren:

  • i samråd med representanter for de partene hvis interesser blir vesentlig berørt, som vedkommende myndigheter og forbrukergrupper
  • med hensyn til relevante regler i Codex Alimentarius (som er en internasjonal standardiseringsorganisasjon under FN)

Nasjonale retningslinjer kan utarbeides under ledelse av et nasjonalt Standardiseringsorgan.

Mattilsynet skal oversende Kommisjonen de nasjonale retningslinjene som er i samsvar med kravene. Kommisjonen skal opprette og føre et register over disse retningslinjene og gjøre det tilgjengelig for medlemsstatene.

  • at de er utarbeidet i samsvar med direktiv 98/34/EF
  • at deres innhold er praktisk gjennomførbart i de sektorene de gjelder for
  • at de som retningslinjer, er egnet til å sikre god hygienisk produksjonen i de sektorene og for de næringsmidlene de gjelder for.