Sporbarhet og identifikasjonsmerking

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til en standardisert informasjons-registrering og informasjonsutveksling for å forbedre sporbarheten på kjøtt og kjøttprodukter i norsk kjøttbransje.

næringen har det vært behov for å utarbeide en felles ordning for sporbarhet og identifikasjonsmerking av kjøtt og kjøttprodukter. Slike retningslinjer lages for å utdype det offentlige regelverket eller for å lage normer for problemer bransjen ønsker å løse generisk. Deltagelsen er frivillig for enkeltvirksomheter. 

For å skape en infrastruktur som muliggjør sporbarhet, foreslås en felles teknologisk metode med GS1-standard og bransjens skrottlapp for slakt for identifikasjonsmerking av varer. Andre kvalitetsdata, som allerede utveksles, inngår også i løsningen og vil bidra til økt nytte for bedriftene.

Utover de offentlige kravene for sporbarhet og merking av næringsmidler av animalsk opprinnelse, ønsker kjøttbransjen at denne retningslinjen skal gi praktiske utdypinger om identifikasjonsmerking og registreringer som gir forbedring i systemet for sporbarhet. Retningslinjen representerer en felles minste standard, og er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre ytterligere merking eller mer finmasket sporing.

Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som har bilaterale avtaler, dersom avvikende sporing og identifikasjonsmerking er avtalt mellom partene og anses som mest hensiktsmessig.