Innmelding av dyr for nye medlemmer

Her er en guide til hvordan man melder inn dyr som nytt (eller reinnmeldt) medlem. Guiden tar for seg fremgangsmåte og hvilke valg man har underveis. 

Først: Dersom du har kjøpt dyr siste året og selger er med i Ammegeitkontrollen (og har meldt de solgt til ditt produsentnummer) så vil du finne disse på førstesida når du logger inn. Følg linken fyll ut det hvite ørenummeret (nytt øremerke) du har satt i dyra ved kjøp og Lagre. Informasjon som finnes på disse dyra (både slektskap, rase, kjønn, fødselsdato osv) hentes over fra forrige eier og følger dyret videre i din besenting uten at du trenger å gjøre noe. 

Ellers er oppskriften som følger:

Aller først må du ta et valg på hvor fullstendige data du ønsker ved oppstart. Dersom du vil ha mest mulig data korrekt gjør du følgende (NB! Dette tar noe tid). Begynn med eldste årgangen geiter. Registrer inn disse via Registrering > Innmelding. Fortsett med yngre årganger på samme måte helt til du kommer til yngre dyr som du da allerede har registrert inn mora til. Slike dyr registreres som en kjeing/lamming på sin mor. Du kan bruke enten Registrering > Lamming eller finne geita i Besetning, klikke på nummeret hennes og legge det inn via fanen Lamming på hennes individkort.

Når du legger inn slike lamminger kan du; 1) Kun legge inn avkommene i lamminga som du veit du har nå (livkjeene) eller 2) Legge inn komplett lamming (og evt.vekter m.m.). Velger du alternativ 2) så husk på det at Animalia kan lese inn historiske slaktedata til slutt. Det du trenger å registrere sjøl er dyr som er døde på annen måte enn slakt. Ønsker du at Animalia skal lese inn slaktedata? Send en e-post til brukerstotte@animalia.no

Er du mindre opptatt av historikken og heller ønsker å starte på null i dag? Meld inn alle dyrene via Registrering > Innmelding. Kjeinger fremover registreres inn via Registrering > Lamming. Kjøp av dyr skal legges inn via Registrering > Innmelding (samme bildet som du registrerer inn dyra i ved første gangs oppstart). 

Registrering > Innmelding

1. Første gangs registrering av ny besetning. 

Dersom dyra er født i din besetning oppgir du deg selv i feltet for fødselsprodnr/dyrehold-id. Du kan søke på navn eller evt. produsentnummer. Fødselsindividnummer er ørenummeret til dyret. NB! Dersom du har firesifret nummerserie (dvs. at det f.eks. står 5001 i øremerket, så må du oppgi et ekstra femtall foran slik 55001. Dette fordi alle ørenummer i Ammegeitkontrollen skal være med fem siffer som standard). Når du har fylt ut dette og går videre (bruk gjerne entertasten for å flytte deg fra felt til felt i programmet) så vil en del av feltene forsvinne. Du står igjen med å måtte ta stilling til fødselsdato (viktigste her er at året stemmer ift. hvilket siffer ørenummret starter på, datoen er ikke så nøye), kjønn, rase, far og mor. Du kan velge å hake av for ukjent far og mor. Da må du isåfall oppgi rase på mor/far. 

Legg merke til at det finnes et knapp for Utvidet registrering til høyre. Her kan du f.eks. velge å hente frem felt for Navn , farge osv. Da kan dette lagres samtidig med resten av innmeldingen. Ellers lagres alt sånt på ett og ett dyr i etterkant via Individkortet. 

Er dyra dine ikke født hos deg? Se punktet under om kjøp av dyr (selv om de ikke nødvendigvis er nykjøpte nå).

2. Kjøp av dyr

Når du melder inn dyr som er kjøpt er det informasjon om fødselsbesetningen vi er ute etter. Det betyr at dersom du har kjøpt et dyr som har vært kjøpt/solgt flere ganger før, så er det fortsatt første eiers produsentnummer og ørenummer du skal bruke ved innmelding i Ammegeitkontrollen. Ved slike andre/tredjegangskjøp har du lov, ifølge forskrift om merking av småfe, til å fjerne det hvite merket som allerede sitter i dyret. Dette erstatter du med eget hvitt øremerke. Fødselsbesetningens produsentnummer og ørenummer oppgir du i feltet for fødselsprodnr/dyrehold-id og fødselsindividnummer. Dersom dyret finnes i Ammegeitkontrollen fra før av vil data om fødeselsdato, kjønn, rase osv hentes opp når du går til neste felt. Det vil da være felt for nytt øremerke = det hvite øremerket du er pliktig å sette i innkjøpte dyr. Oppgi en inndato (kjøpsdato) og lagre. Husk at inndato bestemmer første mulige data du kan registrere noe på dyret. Skal du registrere kjeinger e.l. bakover i tid må du være nøye med å registrere korrekt inndato. 

Dersom dyret du har kjøpt stammer fra en besetning som ikke er med i Ammegeitkontrollen får du beskjed om dette og du må dermed legge inn litt mer informasjon (fødselsdato, rase, kjønn, mor, far osv) tilsvarende som dyr født i egen besetning (se punkt 1.).

Har du vært inaktiv en stund? 

For de av dere som har vært inaktive noen år så vil dere antagelig oppleve at det ligger en del dyr i systemet og at det kanskje skulle vært lest inn slaktedata for noen år tilbake. Det kan Animalia gjøre for dere. Send isåfall en e-post til brukerstotte@animalia.no. Videre må du også ta stilling til om du er villig til å registrere kjeingene komplett bakover i tid for å komme ajour igjen. Det er fullt mulig. Gjør isåfall dette før du ber Animalia lese inn slaktedata. Det du da står igjen med er å melde ut dyr som er døde på andre måter enn slaktet på slakteri. Ta kontakt med din rådgiver/brukerstøtte (se kontaktinfo på førstesida etter innlogging) dersom du trenger tips og hjelp til å komme i gang og få ajourført besentingsdataene dine.