Helse og velferd i svinebesetninger

God dyrehelse og dyrevelferd er viktig for norsk husdyrnæring. En frisk gris i riktig miljø gir god velferd for grisen, god økonomi for svineprodusenten og trygg mat for forbrukeren.

Både næringa selv og andre samfunnsaktører har krav og forventninger til hvordan velferdsnivået i norsk svinehold skal være.

Forebyggende helsearbeid, godt smittevern og gode hygienerutiner er viktig for å sikre god dyrehelse og dyrevelferd.

Forskrift om hold av svin krever blant annet at det skal «tas hensyn til dyras atferdsmessige og fysiologiske behov, og dyra skal beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse».

Ifølge Dyrevelferdsloven skal «Dyrs levemiljø fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel».