Oppfølging av sjuke og skadde dyr

Dyrevelferdsloven og Forskrift om hold av svin stiller krav til håndtering av sjuke og skadde dyr. Forskriften krever blant annet at griser som er sjuke eller skadet straks skal behandles på forsvarlig måte. Ved behov skal veterinær konsulteres.

Alle dyr skal ha daglig tilsyn og griser som er nyfødte, sjuke, skadet eller opptrer unormalt, skal ha tilsyn flere ganger daglig. Når det er nødvendig, skal sjuke eller skadde dyr isoleres i sjukebinge. Dersom det fører til unødig lidelse for dyret å leve videre, skal det avlives.

Sjukebinger

Sjuke og skadde griser vil ofte klare seg dårlig i flokken og havner nederst på rangstigen. De taper i kampen om mat, drikkevann og gode liggeplasser. Sjuke individer har ofte nedsatt varmeproduksjon og har derfor behov for høyere romtemperatur. I de fleste tilfeller vil det smittemessig være gunstig for de øvrige dyra i bingen at sjuke individer tas ut.

Alle bygninger for griser skal ha sjukebinger. Ifølge forskrift om hold av svin skal det være et tilstrekkelig antall sjukebinger og alltid en ledig sjukebinge hvor dyr kan oppstalles enkeltvis. Det beste er å ha sjukebinger i hver seksjon/avdeling, som tømmes samtidig med de andre bingene i seksjonen for å hindre smittespredning.

En sjukebinge skal være lun og trekkfri og ha godt med strø. Det kan med fordel være tak over deler av bingen. På liggeplassen bør det være golvvarme eller varmelampe. Enkel tilgang til fôr og vann er viktig, siden sjuke dyr ofte har nedsatt ete- og drikkelyst.

Avliving

Et overordnet hensyn i dyrevelferdsloven er at dyr ikke skal lide. Fra du oppdager at dyret er sjukt og setter inn tiltak, er det viktig å sette en tidsfrist for når du skal se en klar bedring. Dersom grisen ikke blir bedre, skal du avlive så raskt som mulig.

Eksempler på sjukdommer/lidelser hvor grisen skal avlives:

  • Beinbrudd
  • Alvorlig leddbetennelse
  • Dyr som ikke kan reise seg
  • Børframfall
  • Alvorlig bogsår

Sjukdom og skader ved transport

Dyrevelferdsloven § 11 slår fast at dyr kun skal transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten. Dyr med følgende tilstander anses ikke for å være skikket til transport, og eventuell slakting eller avliving må derfor skje på gården:

  • Dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp
  • Dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps
  • Drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke. For griser betyr det de siste 11 dagene av drektigheten.

Anser man ikke dyret som egnet til menneskemat, skal det ikke sendes til slakt. Selv om dyrebilsjåføren har rett og plikt til å avvise dyr de anser uegnet for transport, er det ufravikelig dyreeiers ansvar at kun transportdyktige dyr skal utleveres til slakteribilen.

Kompetanse og kurs

Dyrevelferdsloven presiserer at avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Det er derfor viktig at alle som utfører avliving har tilstrekkelig kompetanse.

Animalia, ved Helsetjenesten for svin, har i samarbeid med helsetjenestekonsulentene ved slakteriene utviklet et kurs for produsenter i avliving av gris på gården. Ta kontakt med helsetjenestekonsulenten ved ditt slakteri dersom du ønsker informasjon om kurs.

Lenker: