Sjukdom hos gris

Den norske svinepopulasjonen har en svært gunstig helsesituasjon, og er fri for mange alvorlige, smittsomme svinesjukdommer som er vanlige i de fleste andre land. Dette er en situasjon vi ønsker å bevare.

Langsiktig arbeid med sjukdomsbekjempelse og forebyggende tiltak, i samarbeid mellom forvaltning og næring, har gitt oss friske dyr med lav forekomst av sjukdommer. Helsetjenesten for svin ledet arbeidet som førte til vellykket bekjempelse av smittsom grisehoste i hele den norske svinepopulasjonen og i tillegg sterk reduksjon i forekomst av bl.a. skabb og svinedysenteri. Dette ble gjennomført som et samarbeid mellom alle slakteriene, Norsvin og ikke minst alle svineprodusentene.

God oversikt over helsedata

Registrering av helsedata (sjukdommer og behandlinger) gjennom Dyrehelseportalen gir en oversikt over helsesituasjonen i norske svinebesetninger. Nasjonale overvåkingsprogrammer og varsling fra produsenter og veterinærer ved mistanke om alvorlig smittsom sjukdom, bidrar til at nye smittetilfeller oppdages raskt og bekjempes.

Lite eller ingen import

Minimal eller ingen import av dyr, og strenge krav ved import, er viktige kriterier for at vi skal fortsette å ha den gode helsesituasjonen vi har i dag. Import av dyr til Norge kontrolleres av Mattilsynet og KOORIMP (husdyrnæringas koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import av produksjonsdyr). Kontinuerlig overvåkning av utbrudd og spredning av alvorlig smittsom sjukdom i andre land, som f.eks. Afrikansk svinepest, er også av avgjørende betydning.

Lavt forbruk av antibiotika

Forekomst av resistente bakterier er svært lav i norsk svineproduksjon, og vi bruker mindre antibiotika i husdyrholdet enn noe annet land i Europa. Dette skyldes først og fremst forebyggende helsearbeid, sjukdomsbekjempelse, avl og restriktiv bruk av antibiotika. Antibiotika gis kun ved behandling av sjukdom og kun til smittede individer. De vanligste årsakene til bruk av antibiotika til gris her i landet er betennelser i ledd, mage- eller tarm og luftveier. En samlet husdyrnæring utarbeidet i 2017 en felles handlingsplan mot antibiotikaresistens , med en rekke tiltak for ytterligere reduksjon i bruken av antibiotika. Situasjonen i Norge overvåkes gjennom NORM-VET (overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens og antibiotikabruk knyttet til dyr og mat). I tillegg er det et eget overvåkningsprogram for MRSA for svin.

Se også: