Transportdyktighet

I alle grisehus vil ein av og til sjå dyr med tilstandar som gjer at dei ikkje kan transporterast. Dyret er ikkje transportdyktig. Men kva legg vi eigentleg i omgrepet transportdugleik ?

Regelverket for transport av dyr slår fast at «ingen dyr skal transporteres med mindre de er skikket til å tåle den på- tenkte reisen, og alle dyr skal transporte- res under slike forhold at de ikke kom- mer til skade eller påføres unødvendig lidelse». nøkkelordet er altså «skikket til transport» eller transportdyktig.

Transportdugleiken skal vurderast før klargjering for pålessing. Dyr som ikkje er transportdyktige skal ikkje flyttast til utlastingsområdet. Vedkomande som gjer denne vurderinga må vera kompetent og må kjenne dyra slik at ho er i stand til å vurdere kva tilstandar som gjer at dyr ikkje toler transport. Dersom vedkomande er i tvil, kan ein få uttale frå veterinær før transport.

Sjølv om det til sjuande og sist er den ansvarlege for transporten, dyrebilsjåføren, som avgjer om dyra er transportdyktige, er produsenten ikkje friteken for ansvaret å gjera ei sjølvstendig vurdering. Det er produsenten som kjenner dyra best og som har sett dei over tid. All informasjon som kan vera relevant for velferden til dyra under transport, skal produsenten gje til dyrebilsjåføren.

Les mer om transportdyktighet her (pdf)