Vaksinasjon

Vaksinasjon mot E. coli, parvovirus og rødsjuke anbefales som rutine i alle purkebesetninger. Vaksinasjon mot PCV2-virus anbefales i foredlingsbesetninger, i nystartede besetninger og andre besetninger med høy andel ungpurker. Utover dette anbefales vaksinering ved sykdomsproblemer i besetningen.

Alle besetninger bør ha et tilpasset vaksinasjonsprogram som følges nøye. Dersom rutinene svikter kan det oppstå sykdomsutbrudd som medfører store tap. Tabellen nedenfor viser et eksempel på vaksinasjonsopplegg i en besetning. Det er tatt utgangspunkt i vaksiner som gis to ganger for å få effekt. Noen vaksiner skal kun gis en gang – da er det det andre vaksinasjonstidspunktet som gjelder. Vaksinetidspunkt kan også legges inn i Ingris, og man vil da lett se når og hvilke dyr som skal ha vaksine.

*Ved vaksinering mot parvovirus før ungpurkene er 6 mnd. kan man i enkelte tilfeller ha begrenset effekt fordi varigheten av antistoffer som dyrene har fått gjennom råmelka er lang.


Det er viktig at vaksiner settes til rett tid. Det tar normalt 3-4 uker før immunsystemet har produsert nok antistoffer. Det er derfor viktig at vaksiner ikke settes for sent i forhold til når de skal virke. Generelt er det bedre med en uke for tidlig enn en uke for sent. Det er også viktig at vaksiner ikke skal gis mens dyret er sjukt eller i en stress-situasjon – da vil ikke kroppen respondere ordentlig på vaksinen fordi kroppen danner andre stoffer som hemmer immunresponsen. Et eksempel på dette er transport. Alle vaksiner skal gis minst en uke før transport for å kunne fungere optimalt.

I tillegg til vaksinering er det viktig at ungpurker har mulighet for trynekontakt med eldre purker i drektighetsavdelingen. Dette bidrar til en naturlig immunisering.