Feilrettinger og forbedringer

Her finner du en oversikt over nyheter/feilrettinger som er utført i web og app

10.06.2021 Versjon 2.5.6
- Sjekkliste (for rådgivere). Totalrenovering av rapporten inkl. kraftig forbedring på hastighet. 
- Sjekkliste (for rådgivere). Rettet feil med sortering av sist innlogget dato. 
- Rettet feil mot Dyrehelseportalen ved bruk av en gammel kode for "ingen medisinering" slik at individkortet også feilet på fane Helse. 

21.04.2021 Versjon 2.5.4
Noteringsliste vår viser nå hvilke dødfødte lam som er fullbårne som dødfødt fullbåren, resten angis som dødfødt

19.04.2021 Versjon 2.5.3
Rettet feil med at slett alle ikke virket i Endre hendelser
- Rettet feil ved lagring av Egne valg
- Sjekkliste for rådgivere - fått inn sist innlogget, fjernet mindre relevant informasjon. Rapporten vil få en forbedring seinere i 2021 hvor det tas stort grep ift. hastighet. Det rakk vi ikke i denne runden.
- Ringrapporten kåringskandidater følger kalenderår, ikke avlsår som tidligere. Årsak: behov for å se årets lam etterhvert som de får indeks gjennom våren for videre utplukk av de værlammene som skal gentestes
- Rapport middeltall - viser på egen linje hvor stor andel av de fødte lamma som var fullbårne dødfødte (i tillegg til dødfødte totalt)
- Velg kolonner i Besetning -øremerke kan velges bort

12.04.2021 Versjon 2.5.0
- Logging av hvem som er inne og ser på medlemmer startet
- Ny! Rapport innsyn (ligger under prodnr oppe til høyre) - kun tilgjengelig for medlem
- Registrering tilsyn - lam som forventes å gå med mor foreslås på tilsynsdato
- Registrering innmelding - nytt felt "Søk etter dyr i Sauekontrollen" gir mulighet til å søke på blant annet kåringsnummer og navn
- Forventet lammedato - endring av drektighetslengde via Egne valg oppdaterer seg nå til rapporter for kommende lamming
- Beite/binge - mulig å skru av automatisk slipp/sank ved flytting av dyr
- Registrering utmelding - notat for individ tilgjengelig slik at detaljer kan lagres
- Disonering lam - rettet feil med slekt% og viser nå alle lam, også de som evt. er innavlet
- Årsrapport - rettet feil i økonomitall for 2020, beregning kjørt på nytt for 2020. 

Sauekontrollen App versjon 1.2.5 22.03.2021
-
Justert navn og rekkefølge etter sesong på registreringsmeny, fjernet begrepet masseregistrering
- Forbedret søk på bjellenummer - viser nå beste treff øverst i resultatet
- Viser L, SL og KÅ (kun værer) på Oppslag fane basis (tidligere kun i fane veiing og kun SL og L)
- Mulighet for å endre/registrere SL, L og KÅ (kun værer) både i oppslag basis og veiing. 
- Registrering > Merk lam - navnendring på lagreknapper for å tydeliggjøre neste søye/neste lam hos nåværende søye.
- Ny registrering på dødfødte lam - fullbåren (ja, nei eller ukjent). Obligatorisk å registrere på dødfødte lam. Hvis ja, krav om å registrere kjønn. 
- Registrering lamming - notatfelt for "Lam til merking". Det som skrives her kommer fram i Merk lam som Ant.lam. Brukes kun lokalt, sendes ikke inn til databasen/weben.
- Rapport Manglende lamminger - rettet feil med at søyer med paringskode "ikke para" i samme år som forventet lamming likevel kom med. Nå vises ikke søyer med paringskode ikke para i avlsåret (1.juli til 30. juni året etter). 
- Rapport Søyer med lamming: teller opp antall søyer, utmeldte lam vises med strek over nummer, sortering etter lammedato deretter lammenummer stigende, mulighet for å sortere pr søyenr.
- Oppslag > Pelsdømming ny fane. NB! Kun med kodene for dømming gjeldende fra og med 2019. 
- Rapport Manglende sanking - rettet feil med at lam etter utmeldte søyer forsvant fra rapporten selv om lammene ikke var sanket. 
-  Registrering Beite/tilsyn: etter lagring blir man stående i registreringsbildet og datoen huskes helt til man forlater registreringsbildet. 
- Rapport Paringer: ved å klikke på søyas nummer kommer man inn på Ny paring for søya, fått inn sorteringsmulighet på kolonnene, "Sjekk omløp" er fjernet og erstattet av farge på søyas nummer. (Grønn = fare for omløp over/21 dager eller mer siden paring, rød = pass på, mulig omløp 15-20 dager etter paring, svart = ikke para, eller mindre enn  15 dager siden paring), fått plass til siste paringsvær med navn og nummer, søyer merket som slaktedyr vises ikke i rapporten.
- Rapport Søk/Utvalg: fått inn rase som søkekriterie, i tillegg har rase, etikett og oppvekstkode blitt flervalgsøk. 

11.03.2021 Versjon 2.4.2
Registrering lamming: ny registrering av fullbåren for dødfødte lam
- Individkort fane lamming - viser fullbårenregistreringen
- Rettet feil med at valgte ant.rader i rapporter ikke huskes
- Rettet feil med lagring av lang tegningsbeskrivelse (farge/tegning) stoppet
- Lamminger uten lam - nå også på rapportmenyen (i tillegg til oppslagstavla for inneværende år hvis man har noe å vise)
- Endre hendelser - fått inn søk på utkoder
- Rasegodkjenners forside: rettet feil i opptelling når man søker bakover i tid
- Rapport søyevekter: rettet feil med at opplysninger for de ulike individer i årganger ikke kom fram når man trykket på totalen
- Årsrapport: skilt ut høstbeitetap som egen kolonne under Lammetap (mangler snittall for landet, det kommer)

08.03.2021 Versjon 2.3.0
Oppdatering til SSO (single sign on) pålogging for administratorer, rådgivere, rasegodkjennere og NSG-brukere. Produsenter påvirkes ikke av endringen.

12.01.2021 Versjon 2.3.0
- Fjernet tillegg/trekk fra Årsrapport da dette ikke lenger beregnes (f.o.m. år 2019)
- Rasegodkjennere har fått forside med opptelling av rasegodkjente dyr, andel rasegodkjente m.m.
- Mangelliste for lamminger uten lam - tilgjengelig på oppslagstavle for de som har noe å vise for inneværende år. 

15.12.2020 Versjon 2.2.14
Registrering lamming - brukeren varlses dersom valgt vær ikke er den foreslåtte ut fra registrerte paringer og normal drektighetstid for søya
- Endre hendelser (masseendring) - lagt til slettemulighet, utmelding kan hentes opp (NB!Foreløpig kun inneværende år), vekttype kan søkes på for veiing og ukjent vær (far) kan søkes etter i lamming. 
- Registrering av manglende utrangeringsårsak - fått på plass mulighet for å lese av notat på dyret i registreringsbildet
- Rapport slakteopplysninger - fått inn slakte % (ved levende vekt på slaktedato eller to dager før)
- Individkort fane veiing: sorterer nå etter nyeste vekt øverst (som alle andre fanene gjør)
- Ringraporten Værer brukt i ring: henter kun værer av samme rasegruppe som ringen. Teller kun opp lam hvor mor også er samme rasegruppe som ringen. 
- Individinnlesning (filinnlesning)- viser nå rådata fra fila på en bedre måte

09.12.2020 Versjon 2.2.13
- Individinnlesning Tru-Test - rettet diverse feil i krav til filene. Tolker nå overskrifter og tar kun tak i de kolonnene vi trenger. 
- Registrering lamming - bedre sjekk på hvilken vær som foreslås som far og at vi ikke kopierer raden over like ivrig som tidligere (ga potensielt feil far i lamming).

08.12.2020 Versjon 2.2.12
- Endre hendelser lamming foreslår ikke lenger Ukjent lammingsforløp som default lammingskode (gjør at masseregistrering lamming heller ikke foreslår lammingskode default)
- Rettet feil i opptelling av Søyer uten lam i Grunnlag erstatningssøknad. Fått inn fravendt + dato på fravendte lam til utmeldte søyer
- Veiing - justert kravene til vekt, alder og tilvekst. Se "Hjelp" i registreringsbildet for veiing for hva som gjelder nå. 
- Rettet feil med at det var mulig å registrere to like lamnr i lamming
- Beite/binge - rettet feil med at utmeldte lam kunne flyttes etter utmelding
- Fikset sortering på Værliste i pdf
- Registrering fostertelling - kan nå velge at søyer med 0 foster automatisk får lammingskode 4 Tom
- Rapport Paringer i ring - fikset sånn at værens navn og nummer ikke blir liggende på hverandre
- Fôrplan rapport - rettet feil med at summer for kraftfôr og grovfôr var byttet om
- Slett av dyr - rettet feil med at dyr med pelsindekser ikke kunne slettes

24.11.2020 Versjon 2.2.11
- Rettet feil med lagring av utrangeringsårsak fra oppslagstavla på dyr som både er slaktedyr og livdyr 
- Rettet forskyvning av overskrifter ift. innholdet i værlista i pdf. 
- Rettet feil når fra dato mangler i registrering paring. 
- Rettet feil i rekkefølge på rapporten Avlsindekser når man tok den over i excel. 

20.11.2020 Versjon 2.2.10
"Låst vær" fra Avlsplan er nå tilgjengelig som kolonne i Besetning
- Skjuler innlesning av filer for paring - ikke vært i bruk siden 2014
- Mindre justering av en feilmelding i registrering paring

17.11.2020 Versjon 2.2.9
- Tilpasset de siste rapportene (Paringer i ring, Middeltall, Noteringsliste vår) til den nye paringskode Omløp - ikke para. 
-Paringer i ring sorterer besetningene etter produsentnummer stigende, tidligere tilfeldig fra gang til gang.

09.11.2020 Versjon 2.2.7

- Ny paringtype 10 Omløp - ikke para
- Tilpasninger i diverse rapporter for ny paringskode (mangler fortsatt å justere Paringer i ring, Middeltall og Noteringsliste vår - de kommer ved neste lansering)
- Rettet feil hvor rapport i Fôrplan "hang" seg ved klikk

26.10.2020 Versjon 2.2.5
- Innlesning veiing - rettet enkelte problemer med Tru-Test
- Rapport manglende sanking - forbedret rapporten mtp. hvor søyer uten lam havner
- Automatisk sanking ved vekt - rettet feil hvor søyer som først var sanket, deretter sluppet ikke blei automatisk sanket når de fikk vekt.

16.10.2020 Versjon 2.2.3
- Visning av pelsindekser er oppdatert iht. årets endringer i navn og typer
- Rapport pelsdømming viser nå riktige overskrifter også på de "uten pelsdømming"
- Linker til seminkataloger er oppdatert
- Fakturagrunnlag (kun tilgj. for rådgiver og adm.): slått sammen tom/kasta og ikke para til søyer uten lam, ny kolonne for søyer med manglende lamminger, lagt til søk på innmeldt/utmeldt dato, sorterer rådgiverlista etter hvem som har medlemmer under seg, mindre andre justeringer

15.10.2020 Sau App versjon v.1.2.5
- Registrering fostertelling -viser når fortløpende tre siste registrerte søyer med fosterantall
- Rapport Avdrått søye. Ny rapport som viser søyer m/lam, høstvekt, sum og snitt høstvekt.
- Registrering paring er gjort om til masseregistrering.
- Ny paringskode 10 Omløp-ikke para er klar til bruk (kommer i web nå i høst)
- Fått på plass mulighet til å registrere hold samtidig med registrering av vekt
- Versjonsnr på innlogginssiden
- Endret visning på værliste i registrering Paring (nummer foran navn, motsatt tidligere)
- Inaktive beite kommer nå med navn i Oppslag > Beite.

10.06.2020 Versjon 2.2.0
- Nyhet! Rapport fôrplan 
- Tilsynsrapport: lam vises under mor.
- Individinnlesing fra fil - kan lese inn fil fra XRS2. 
- Masseregistrering livdyr/slaktedyr -forbedret registrering 

04.05.2020 Versjon 2.1.15
- Registrering veiing: kan registrere vekt og hold samtidig
- Nye avtaler: alle må godkjenne nye avtaler ved innloging (les avtalene her)
- Rapport utplukk livlam: endret navn til disponering av lam. Rapporten er forbedret med blandt anner kunne hake av for slaktedyr, søke opp dyr som er udisponerte og viser innavlsprosent.
- Maler helseregistrering. HTsau kan legge inn maler som kan brukes ved registrering av helse

22.04.2020 Oppdatering app vår 2020
- Oppslag: Hold (NY!)
- Registrering utmelding : dropdownmenyen er oppdatert med riktige koder
- Registrering lamming : lammingskode 8 Ukjent lammingsforløp står som default
- Oppslag beite: ved flytting via oppslag kan man nå hake av for at lam følger mor 
- Oppslag: Tilsyn (NY!) 
- Oppslag: Notat og etikkete fjernet  
- Masseregistrering beite/tilsyn: Kan nå hake av for lam følger mor ved registrering av tilsyn 
- Rapport : Søyer med lamming(NY!) 
- Rapport: Manglende lamming har fått inn ny kolonne med binge  
- Masseregistrering: Etikett (NY!)
- Søk på individnr: fått en X så man enkelt kan fjerne hele søkfeltet

07.04.2020 Versjon 2.1.14
- Nyhet! Innlesing av vektfiler fra Te Pari 
- Rettet bugs i fôrplan
- Noteringsliste vår - endret litt på design i utskriftversjon 
- Rapport livsløpsproduksjon søye - endret til at kun lammingskode 1,2,3 og 8 teller som lamming

27.03.2020 Versjon 2.1.13
- Nyhet! Ny modul i fôrplan: Etter lamming    
- Rettet bugs i registrering av lamming (husk av individnr,  far ved lamminger som ikke gir lam) 
- Begrenset tidligere innlesninger av vekter, viser kun for fjoråret og gjeldende år. 

23.01.2020 Versjon 2.1.12
- Nyhet! Ny modul i fôrplan: høydrektig søye   
- Rettet småfeil i lavdrektig søye 
- Rapport produksjonstilskudd - viser nå kun de rasene som er bevaringsverdige 
- Værliste - sortring blir med over i PDF   
- Noteringsliste paring - sortering på type 
- Slipp/sank - raden over kopieres 
- Egne valg - innstilling for å vise/skjule manglende sanking 

07.01.2020 Versjon 2.1.11
- Drektighetstid per rase - kan velge ulik drektighetstid for ulike raser 
-Power BI rapportene er igjen tilgjengelig 

09.12.2019 Versjon 2.1.10
- Nyhet! Ny modul i Fôrplan: lavdrektig søye 
- Justering av innlesing fostertelling (filer fra Trutest)
- Registrering lamming - lammingskode 8 (ukjent lammingsforløp) satt som defafult 
- Fôrplan - skjuler "Status etter grôvfôr" på Sluttfôring lam  
- Økt tiden på hvor lenge man kan være inaktiv før man må logge inn på nytt 

05.11.2019 Versjon 2.1.9
- Noteringliste paring - nytt søkekriterie for kun å vise søyer med Sjekk omløp? = ja
- Registrering paring - tillater nå å registrere tildato fram i tid
- Nyhet! Rapporten hold individ
- Nyhet! Rapporten hold besetning
- Rettet feil i Registrering > Lamming rundt å huske utvidet registrering for farge/tegning/mønster samt sperret muligheten for å registrere far på lammingskoder som ikke gir levende lam.

24.10.2019 Versjon 2.1.8
- link til årets seminkatalog oppdatert
- negativliste (værer) oppdatert slik at disse markeres i avlsplan hos ringbesetninger

30.09.2019 Oppdatering app høst 2019
-
fått på plass mulighet for å registrere paringsperiode (tidl. kun mulig å registrere en dato)
- Registrering > Paring foreslår nå låst vær fra avlsplan dersom det finnes
- forbedret Oppslag > paring: bl.a. fått på plass forventet lammingsdato, rettet rekkefølgefeil ved paring før og etter nyttår
- Rapport Paring (NY!): en forenklet utgave av Noteringsliste paring i weben. Viser dato for to siste paringer (link til oppslag paring for søya) samt feltet for om en bør sjekke omløp (15-20 dager etter siste paring)
- registrering veiing: justert stopp fra å lagre ved tilvekst +/- 1500 g/dag (likt som i web), tidl. stoppet på +/- 700 g/dag
- feil med at O-ind og Merknad på dyr ikke kom opp i Registrering > Veiing er fikset
- Oppslag > lamming: høstvekt på lam vises etter lamnr
- Oppslag > basis: viser nå farge og tegning/mønster
- Registrering > Holdvurdering (NY!)

18.09.2019 Versjon 2.1.7

- Feilrettinger i slipp/sank funksjonen.
- Fôrplan: felt for appetitt% på plass i Sluttfôring av lam
- Noteringsliste paring: "ja" i feltet for Omløp? vises nå fra 15. t.o.m. 20. dagen etter siste paringsdato (tidl. 14.-22. dagen)

20.06.2019 Versjon 2.1.6

- justering av pelssaudømming (3 nye felter: lokkstørrelse, glanspoeng, pelsavvikspoeng)
- justering av innlesing veiing (filer fra Trutest)

20.05.2019 Oppdateringer app vår 2019

- registrering og visning av smil (Registrering > Vurdering og Oppslag - fane Basis)
- bjellenr vises nå i Oppslag
- registrering av bjellenr er forbedret (er ikke lenger en masseregistrering)
- registrering Veiing har nytt felt vekttype slik at bruker kan sette dette selv som på weben
- Masseregistrering Beite/tilsyn - mulig å velge vekk dyr fra listen
- Justert lammingsregistrering - når det finnes flere mulige paringer gir ikke appen forslag i feltet 'Vær', men bruker må selv hente riktig vær fra dropdownlisten

13.05.2019 Versjon 2.1.4

- Rettet feil ved flytt i beite/binge ved "lam følger mor" og et eller flere lam er utmeldt på flyttedato
- Fjernet utmeldte lam fra Tilsynsliste (i Beite/binge)
- Hent vær i lamming henter væren fra paringen nærmest 146 dager fra lammedato også ved bruk av paringsperioder


 29.04.2019 Oppdateringer app

- Dagbokfunksjon som kan synkes med web
NB! Dine gamle appnotater som tidligere lå kun lokalt på appen finner du nå under 01/01/19 "Gamle appnotater"
- (Masse)registrering slipp/sank utvidet med dato og sted
- Fjernet tegning av sauehode ved oppstart av app

29.04.2019 Versjon 2.1.1

- Registrering beiteslipp/sank - utvidet med dato og sted
- Ny rapport Beiteslipp/sank
- Ny registrering holdvurdering + visning på Individkort
- Ny rapport Søyevekter
- Forbedret rapport Forventa lamming (excel/pdf ifht visning paringsperiode)
- Mulighet for å endre far på rasegodkjente lam
- Fikset feilmelding ved lagring av utrangeringsårsak ved feilsituasjon

06.03.2019 Versjon 2.0.46

- Rettet feil ved endring av medlemsopplysninger i besetninger med systemutmeldte dyr
- Endret "Slaktelam" til "Slaktedyr" og lagt sperre på at dyr kan merkes både med slakt og liv
- Viser ledende 0 (når det finnes) i FarsØremerke i Besetning
- Justering av funksjon for admin - sette ukjent far
- Bruker sendes alltid til påloggingssiden ved timeout

26.02.2019 Versjon 2.0.45

- Dagbokfunksjon (nås fra Oppslagstavla) 
- Rapport Forventa lamming – Værnavn inn som ny kolonne 
- Rapport Produksjonstilskudd – oppdatert ifht telledato 01/03 
- Individinnlesing fra fil – åpnet for å ta med inn til beite/bingeflytt i menyvalg 
- Besetning – fikset manglende hyperlink til individkort for morfar og farfar

06.02.2019 Versjon 2.0.43

- Rapport Fostertelling - ny kolonne snitt drektige
- Fikset lagringsfeil på utrangeringsårsak slakta søyer
- Nytt menyvalg Fôrplan med en første modul for sluttfôring lam

27.11.2018 Versjon 2.0.35
- Noteringsliste paring - lagt inn sortering på kolonnen "Sjekk omløp"
- Paringer i Ringen - rettet opptelling for Omløp

26.11.2018 Oppdatering App
-
Tilrettelagt for at Tru-TestXRS2 kan brukes med appen (ios og android)
- Rapporten Søk-utvalg - nye kolonner (O-ind, siste vekt, beite)
- Registrering tilsyn - mulig å angi fritekst. Lam listes under søya de går med.
- Rapport Dyr på beite - Sted for siste tilsyn vises i rapporten
- Etikett og notat for individet tilgjengelig i alle registreringsbilder
- Merk lam: mulig å registrere fødselshjelp på lam, farge, tegning, mønster og slaktedyr/livlam, foreslår neste lammenummer
- Oppslag > indeks - oppdatert med nye indeksnavn
- Registrering lamming: mulig (samt krav om) å registrere kjønn på dødfødte lam
- Ryddet i registreringsmenyen - alle masseregistreringer nederst, hver for seg
- Masseregistrering fostertelling - viser antall lagra søyer, antall foster og snitt antall foster
- Registrering paring - værlista styres ift. valg av paringskode (semin, naturlig), sortering av værer etter synkende alder

20.11.2018 Versjon 2.0.33

- Noteringsliste paring – forbedret søk og viser nå paringstype og sjekk for omløp
- Registrering paring - utvidet registrering
- Forbedret feilmeldinger/status ved helseregistrering
- Rettet feil i opptelling Paring i ring
- Rettet krasj ved utmelding via individkort i IE

05.11.2018 Versjon 2.0.32

- Avlsplan - mulighet for å enkelt nullstille og låse alle værer samt enkelt registrere, endre og nullstille avlsfokus og værkategori på et utvalg søyer
- Rapport Middeltall – utvidet med nye tall på Søyetap, Fostertelling og Slakt
- Ringrapport Paring i ring – lagt til antall nettoparinger og antall søyer som mangler paring per produsent
- Registrering Utmelding – varsel dersom kåra vær meldes ut med annen utkode enn solgt
- Rapport Paring og omløp – justering av opptelling Søyer uten paringsopplysninger (utelater nå søyer merket som slaktedyr)
- Navn på kåra værer kan nå endres av bruker. Kun seminværer som har «låst» navn
- Manglende sanking - fikset feil i opptelling på pdf

05.10.2018 Versjon 2.0.30

- Fikset feil i ringrapport Kåringskandidater og Eliteparingskandidater ved åpning i excel
- Fikset feil i søket på Tilvekstrapport
- Lagt inn felt for dato til bruk ved innlesing av vektfil uten dato (Gallagher)
- Lagt inn link til Seminkatalogen 2018 (Værliste, Innavl og Avlsplan)

25.09.18 Versjon 2.0.29

- Henter inn og viser sykdomsanmerkninger (USR-data) fra slakteri på individkort og Slakterapport
- Nytt rapporttilbud for medlem og rådgiver på tilvekster og tap etter utkode. Kan sammenligne deg selv med anonymisert gruppe. Ligger under Innsiktsrapporter i rapportmenyen.
- Beite/bingeflytt er tilgjengelig under masseregistreringsknappen
- Lenke til skjema for Egenerklæring helse fra Oppslagstavla
- Justering Rapport Produksjonstilskudd ifht telledato 01.10
- Masseregistrering bjellenr  – utelater lam
- Rapport Manglende sanking – justering i opptelling av antall dyr samt synliggjøring av tomme søyer
- Avlsindekser  – oppdatert tekst med hvilke raser som ikke får beregnet indeks på individkort og rapport
- Beitebinge  – justering av melding ifht generering av paringsperiode når avlsvær og søyer settes sammen
- Flokkbehandlinger fra Dyrehelseportalen (DHP) – åpnet for å kunne fordele til et mindre antall dyr enn det som er registrert i DHP

16.08.2018 Versjon 2.0.27

- justering og forbedring av kodeliste for utrangeringsårsaker
- rettet feil ved registrering av livlam/slaktedyr
- lagt inn manglende ikoner for smilefjes
- justeringer i lammingsbildet
(opptelling av antall rader lagret/endret/feilet + feilmeldingstekst)

26.06.2018 versjon 2.0.25

- rettet feil i Dyreholdsjournal
- rettet feil i Internet Explorer/Edge ang. utvidet registrering i lammingsbildet og veiebildet
- rettet feil i Internet Explorer/Edge ang. kopiering av vårvektdato i lammingsbildet
- rettet feil i Internet Explorer/Edge i veiebildet

04.06.2018 versjon 2.0.15

- Lagt inn sortering på kolonner i rapport Manglende lamminger
- Lagt inn validering på at både farge og tegning/mønster må fylles ut ved registrering av farge + regler på hva som er logiske kombinasjoner mht dyrets rase

18.05.2018 versjon 2.0.13

- Fikset feil ved sletting av notat på Individkort
- Fjernet K-indeks da denne er avviklet fra NSG. Kjøttsaurasene (texel, nor-X og charollais) får nå beregnet O-indeks
- Registrering > Individinnlesning; Ny innlesingsmulighet for individer fra fil til videre bruk i masseregistrering

16.03.2018 versjon 2.0.11

- Rettet feil ved innmelding av dyr med helsehendelse i selgerbesetning på senere dato enn inndato i kjøpsbesetning
- Rettet feil ved utmelding av dyr med helsehendelse etter utdato 
- Rettet feil ved utmelding og angivelse av diagnose som årsak til utrangering
- Rettet feil i lammingsbildet ved sletting av lam med registrert fødselsvekt
- Lagt inn validering på at koden ukjent kjønn kun skal kunne registreres på dødfødte/kreperte lam
- Lagt inn validering på slaktevekt ved manuell registering utmelding slakt

02.03.2018 Versjon 2.0.10

- Rapport Produksjonstillegg - justert telledato (01.03.18)

22.02.2018 Versjon 2.0.9

- Tilrettelagt for filinnlesing (veiing, fostertelling) av elektroniske øremerker på innkjøpte dyr
- Justert filinnlesing så det ikke er så sensitivt ifht store/små bokstaver o.l i headingen på fila
- Fikset feil ang. registrering og endring av fostertelling
- Korrigert opptelling av kvalitetslam i Nøkkeltallsanalyse slakt
- Oppdatert infotekst om telefondager for Animalias brukerstøtte

05.10.17 Versjon 1.7.11

 -Registrering av kraftfôrforbruk
- Visning av kåringsnr i stamtavla


28.09.2017 Versjon 1.7.10

-    Fikset feil i avlsplan
-    Fikset feil i årsrapport

27.09.2017 Versjon 1.7.9

-    Fikset feil ang desimaltall flere steder (Innavlsrapport, Slaktemodne lam o.l)
-    Fikset feil i link til endring av passord for andre brukere enn produsent
-    Ny knapp «Fjern fra liste» i bildet for fordeling av flokk fra Dyrehelseportalen
-    Ny rapport Dyreholdjournal (finnes under Analyser og andre)

20.06.2017 Versjon 1.7.6

- Funksjon for å koble flokkbehandlinger fra Dyrehelseportalen til enkeltdyr (se Oppslagstavla)
- Rådgiver kan overføre medlemmer til andre slakteri
- Fikset ukjent feil ved registrering beiteslipp
- Fikset feil ved gjenkjøp fra ukontrollert besetning
- Diverse tekniske forbedringer ifht helsedata

04.05.2017 Versjon 1.7.5

- Innlesing av slakt for rådgiver/admin
- Innlesing av vektfil fra Gallagher
- Rapport Forventa lamming – justering av søk og visning
- Registrering lamming – forbedring ang kopiering av vårvektdato og automatiske lamnr
- Søk på kommaseparerte fødselsår i Besetning/rapporter
- Lam følger søye ved registrering av beiteslipp
- Rapport Produksjonstilskudd – justering ifht ny telledato 1.mai

25.04.2017 Versjon 1.7.4

- NSG-bruker tilgang til registreringsmeny
- Noteringsliste vår – justering av plassering vårvekt (kg + dato)
- Overfør slaktedata – vise hvilket slakt ved overføring til nytt individ
- Individkort – vise diagnose når angitt som utrangeringsårsak
- Registrering helse – hjelpetekst på tilbakeholdelsesfrister
- Sjekkliste medlem/rådgiver + Besetningsstatus – lik som sjekkliste ring
- Fikset bug i default sortering i Besetning
- Fikset systemfeil når nytt medlem har dyreholdsid som er brukt fra før

05.04.2017 Versjon 1.7.3

- Justering av kodesett for farger 
- Registrering og visning av tegning/mønster
- Kjønn obligatorisk registrering ved dødfødte/døde før merking
- Sjekkliste Ring justert for nye obligatoriske egenskaper (spenestr.)
- Justering av sorteringsfunksjon i rapporter
- Kobling mellom flytt i beitebinge og sluppet/sanket-status

07.03.2017 Versjon 1.7.2

- Søk på antall foster ved flytt i beite/binge
- Velg kolonner: farge, spenestørrelse og fødselshjelp
- Mulighet for å legge inn antall semindoser/paringer i Værlista til bruk i Avlsplan
- Endret tekst fra "Rådgiver" til "Min brukerstøtte" på Oppslagstavla 

13.01.2017 Versjon 1.7.1

- Justering av koder i Rapport Produksjonstillegg
- Rettet feil i søk på Rapport Tilvekst alle
- Rettet feil i lagring av fornavn2/etternavn2 i medlemsopplysninger
- Rettet skrivefeil i normalområde for tap sommerbeite
- Fikset forslag på bruksområde for medisin ved masseregistrering

05.01.2017 versjon 1.7.0

- Registrering > helse: mulig å registrere medisinbruk og tilbakeholdelsesfrist
- Forbedret kommunikasjon med Dyrehelseportalen