Feilrettinger og forbedringer

Her finner du en oversikt over nyheter/feilrettinger som er utført i web og app

10.06.2020 Versjon 2.2.0
- Nyhet! Rapport fôrplan 
- Tilsynsrapport: lam vises under mor.
- Individinnlesing fra fil - kan lese inn fil fra XRS2. 
- Masseregistrering livdyr/slaktedyr -forbedret registrering 

04.05.2020 Versjon 2.1.15
- Registrering veiing: kan registrere vekt og hold samtidig
- Nye avtaler: alle må godkjenne nye avtaler ved innloging (les avtalene her)
- Rapport utplukk livlam: endret navn til disponering av lam. Rapporten er forbedret med blandt anner kunne hake av for slaktedyr, søke opp dyr som er udisponerte og viser innavlsprosent.
- Maler helseregistrering. HTsau kan legge inn maler som kan brukes ved registrering av helse

22.04.2020 Oppdatering app vår 2020
- Oppslag: Hold (NY!)
- Registrering utmelding : dropdownmenyen er oppdatert med riktige koder
- Registrering lamming : lammingskode 8 Ukjent lammingsforløp står som default
- Oppslag beite: ved flytting via oppslag kan man nå hake av for at lam følger mor 
- Oppslag: Tilsyn (NY!) 
- Oppslag: Notat og etikkete fjernet  
- Masseregistrering beite/tilsyn: Kan nå hake av for lam følger mor ved registrering av tilsyn 
- Rapport : Søyer med lamming(NY!) 
- Rapport: Manglende lamming har fått inn ny kolonne med binge  
- Masseregistrering: Etikett (NY!)
- Søk på individnr: fått en X så man enkelt kan fjerne hele søkfeltet

07.04.2020 Versjon 2.1.14
- Nyhet! Innlesing av vektfiler fra Te Pari 
- Rettet bugs i fôrplan
- Noteringsliste vår - endret litt på design i utskriftversjon 
- Rapport livsløpsproduksjon søye - endret til at kun lammingskode 1,2,3 og 8 teller som lamming

27.03.2020 Versjon 2.1.13
- Nyhet! Ny modul i fôrplan: Etter lamming    
- Rettet bugs i registrering av lamming (husk av individnr,  far ved lamminger som ikke gir lam) 
- Begrenset tidligere innlesninger av vekter, viser kun for fjoråret og gjeldende år. 

23.01.2020 Versjon 2.1.12
- Nyhet! Ny modul i fôrplan: høydrektig søye   
- Rettet småfeil i lavdrektig søye 
- Rapport produksjonstilskudd - viser nå kun de rasene som er bevaringsverdige 
- Værliste - sortring blir med over i PDF   
- Noteringsliste paring - sortering på type 
- Slipp/sank - raden over kopieres 
- Egne valg - innstilling for å vise/skjule manglende sanking 

07.01.2020 Versjon 2.1.11
- Drektighetstid per rase - kan velge ulik drektighetstid for ulike raser 
-Power BI rapportene er igjen tilgjengelig 

09.12.2019 Versjon 2.1.10
- Nyhet! Ny modul i Fôrplan: lavdrektig søye 
- Justering av innlesing fostertelling (filer fra Trutest)
- Registrering lamming - lammingskode 8 (ukjent lammingsforløp) satt som defafult 
- Fôrplan - skjuler "Status etter grôvfôr" på Sluttfôring lam  
- Økt tiden på hvor lenge man kan være inaktiv før man må logge inn på nytt 

05.11.2019 Versjon 2.1.9
- Noteringliste paring - nytt søkekriterie for kun å vise søyer med Sjekk omløp? = ja
- Registrering paring - tillater nå å registrere tildato fram i tid
- Nyhet! Rapporten hold individ
- Nyhet! Rapporten hold besetning
- Rettet feil i Registrering > Lamming rundt å huske utvidet registrering for farge/tegning/mønster samt sperret muligheten for å registrere far på lammingskoder som ikke gir levende lam.

24.10.2019 Versjon 2.1.8
- link til årets seminkatalog oppdatert
- negativliste (værer) oppdatert slik at disse markeres i avlsplan hos ringbesetninger

30.09.2019 Oppdatering app høst 2019
-
fått på plass mulighet for å registrere paringsperiode (tidl. kun mulig å registrere en dato)
- Registrering > Paring foreslår nå låst vær fra avlsplan dersom det finnes
- forbedret Oppslag > paring: bl.a. fått på plass forventet lammingsdato, rettet rekkefølgefeil ved paring før og etter nyttår
- Rapport Paring (NY!): en forenklet utgave av Noteringsliste paring i weben. Viser dato for to siste paringer (link til oppslag paring for søya) samt feltet for om en bør sjekke omløp (15-20 dager etter siste paring)
- registrering veiing: justert stopp fra å lagre ved tilvekst +/- 1500 g/dag (likt som i web), tidl. stoppet på +/- 700 g/dag
- feil med at O-ind og Merknad på dyr ikke kom opp i Registrering > Veiing er fikset
- Oppslag > lamming: høstvekt på lam vises etter lamnr
- Oppslag > basis: viser nå farge og tegning/mønster
- Registrering > Holdvurdering (NY!)

18.09.2019 Versjon 2.1.7

- Feilrettinger i slipp/sank funksjonen.
- Fôrplan: felt for appetitt% på plass i Sluttfôring av lam
- Noteringsliste paring: "ja" i feltet for Omløp? vises nå fra 15. t.o.m. 20. dagen etter siste paringsdato (tidl. 14.-22. dagen)

20.06.2019 Versjon 2.1.6

- justering av pelssaudømming (3 nye felter: lokkstørrelse, glanspoeng, pelsavvikspoeng)
- justering av innlesing veiing (filer fra Trutest)

20.05.2019 Oppdateringer app vår 2019

- registrering og visning av smil (Registrering > Vurdering og Oppslag - fane Basis)
- bjellenr vises nå i Oppslag
- registrering av bjellenr er forbedret (er ikke lenger en masseregistrering)
- registrering Veiing har nytt felt vekttype slik at bruker kan sette dette selv som på weben
- Masseregistrering Beite/tilsyn - mulig å velge vekk dyr fra listen
- Justert lammingsregistrering - når det finnes flere mulige paringer gir ikke appen forslag i feltet 'Vær', men bruker må selv hente riktig vær fra dropdownlisten

13.05.2019 Versjon 2.1.4

- Rettet feil ved flytt i beite/binge ved "lam følger mor" og et eller flere lam er utmeldt på flyttedato
- Fjernet utmeldte lam fra Tilsynsliste (i Beite/binge)
- Hent vær i lamming henter væren fra paringen nærmest 146 dager fra lammedato også ved bruk av paringsperioder


 29.04.2019 Oppdateringer app

- Dagbokfunksjon som kan synkes med web
NB! Dine gamle appnotater som tidligere lå kun lokalt på appen finner du nå under 01/01/19 "Gamle appnotater"
- (Masse)registrering slipp/sank utvidet med dato og sted
- Fjernet tegning av sauehode ved oppstart av app

29.04.2019 Versjon 2.1.1

- Registrering beiteslipp/sank - utvidet med dato og sted
- Ny rapport Beiteslipp/sank
- Ny registrering holdvurdering + visning på Individkort
- Ny rapport Søyevekter
- Forbedret rapport Forventa lamming (excel/pdf ifht visning paringsperiode)
- Mulighet for å endre far på rasegodkjente lam
- Fikset feilmelding ved lagring av utrangeringsårsak ved feilsituasjon

06.03.2019 Versjon 2.0.46

- Rettet feil ved endring av medlemsopplysninger i besetninger med systemutmeldte dyr
- Endret "Slaktelam" til "Slaktedyr" og lagt sperre på at dyr kan merkes både med slakt og liv
- Viser ledende 0 (når det finnes) i FarsØremerke i Besetning
- Justering av funksjon for admin - sette ukjent far
- Bruker sendes alltid til påloggingssiden ved timeout

26.02.2019 Versjon 2.0.45

- Dagbokfunksjon (nås fra Oppslagstavla) 
- Rapport Forventa lamming – Værnavn inn som ny kolonne 
- Rapport Produksjonstilskudd – oppdatert ifht telledato 01/03 
- Individinnlesing fra fil – åpnet for å ta med inn til beite/bingeflytt i menyvalg 
- Besetning – fikset manglende hyperlink til individkort for morfar og farfar

06.02.2019 Versjon 2.0.43

- Rapport Fostertelling - ny kolonne snitt drektige
- Fikset lagringsfeil på utrangeringsårsak slakta søyer
- Nytt menyvalg Fôrplan med en første modul for sluttfôring lam

27.11.2018 Versjon 2.0.35
- Noteringsliste paring - lagt inn sortering på kolonnen "Sjekk omløp"
- Paringer i Ringen - rettet opptelling for Omløp

26.11.2018 Oppdatering App
-
Tilrettelagt for at Tru-TestXRS2 kan brukes med appen (ios og android)
- Rapporten Søk-utvalg - nye kolonner (O-ind, siste vekt, beite)
- Registrering tilsyn - mulig å angi fritekst. Lam listes under søya de går med.
- Rapport Dyr på beite - Sted for siste tilsyn vises i rapporten
- Etikett og notat for individet tilgjengelig i alle registreringsbilder
- Merk lam: mulig å registrere fødselshjelp på lam, farge, tegning, mønster og slaktedyr/livlam, foreslår neste lammenummer
- Oppslag > indeks - oppdatert med nye indeksnavn
- Registrering lamming: mulig (samt krav om) å registrere kjønn på dødfødte lam
- Ryddet i registreringsmenyen - alle masseregistreringer nederst, hver for seg
- Masseregistrering fostertelling - viser antall lagra søyer, antall foster og snitt antall foster
- Registrering paring - værlista styres ift. valg av paringskode (semin, naturlig), sortering av værer etter synkende alder

20.11.2018 Versjon 2.0.33

- Noteringsliste paring – forbedret søk og viser nå paringstype og sjekk for omløp
- Registrering paring - utvidet registrering
- Forbedret feilmeldinger/status ved helseregistrering
- Rettet feil i opptelling Paring i ring
- Rettet krasj ved utmelding via individkort i IE

05.11.2018 Versjon 2.0.32

- Avlsplan - mulighet for å enkelt nullstille og låse alle værer samt enkelt registrere, endre og nullstille avlsfokus og værkategori på et utvalg søyer
- Rapport Middeltall – utvidet med nye tall på Søyetap, Fostertelling og Slakt
- Ringrapport Paring i ring – lagt til antall nettoparinger og antall søyer som mangler paring per produsent
- Registrering Utmelding – varsel dersom kåra vær meldes ut med annen utkode enn solgt
- Rapport Paring og omløp – justering av opptelling Søyer uten paringsopplysninger (utelater nå søyer merket som slaktedyr)
- Navn på kåra værer kan nå endres av bruker. Kun seminværer som har «låst» navn
- Manglende sanking - fikset feil i opptelling på pdf

05.10.2018 Versjon 2.0.30

- Fikset feil i ringrapport Kåringskandidater og Eliteparingskandidater ved åpning i excel
- Fikset feil i søket på Tilvekstrapport
- Lagt inn felt for dato til bruk ved innlesing av vektfil uten dato (Gallagher)
- Lagt inn link til Seminkatalogen 2018 (Værliste, Innavl og Avlsplan)

25.09.18 Versjon 2.0.29

- Henter inn og viser sykdomsanmerkninger (USR-data) fra slakteri på individkort og Slakterapport
- Nytt rapporttilbud for medlem og rådgiver på tilvekster og tap etter utkode. Kan sammenligne deg selv med anonymisert gruppe. Ligger under Innsiktsrapporter i rapportmenyen.
- Beite/bingeflytt er tilgjengelig under masseregistreringsknappen
- Lenke til skjema for Egenerklæring helse fra Oppslagstavla
- Justering Rapport Produksjonstilskudd ifht telledato 01.10
- Masseregistrering bjellenr  – utelater lam
- Rapport Manglende sanking – justering i opptelling av antall dyr samt synliggjøring av tomme søyer
- Avlsindekser  – oppdatert tekst med hvilke raser som ikke får beregnet indeks på individkort og rapport
- Beitebinge  – justering av melding ifht generering av paringsperiode når avlsvær og søyer settes sammen
- Flokkbehandlinger fra Dyrehelseportalen (DHP) – åpnet for å kunne fordele til et mindre antall dyr enn det som er registrert i DHP

16.08.2018 Versjon 2.0.27

- justering og forbedring av kodeliste for utrangeringsårsaker
- rettet feil ved registrering av livlam/slaktedyr
- lagt inn manglende ikoner for smilefjes
- justeringer i lammingsbildet
(opptelling av antall rader lagret/endret/feilet + feilmeldingstekst)

26.06.2018 versjon 2.0.25

- rettet feil i Dyreholdsjournal
- rettet feil i Internet Explorer/Edge ang. utvidet registrering i lammingsbildet og veiebildet
- rettet feil i Internet Explorer/Edge ang. kopiering av vårvektdato i lammingsbildet
- rettet feil i Internet Explorer/Edge i veiebildet

04.06.2018 versjon 2.0.15

- Lagt inn sortering på kolonner i rapport Manglende lamminger
- Lagt inn validering på at både farge og tegning/mønster må fylles ut ved registrering av farge + regler på hva som er logiske kombinasjoner mht dyrets rase

18.05.2018 versjon 2.0.13

- Fikset feil ved sletting av notat på Individkort
- Fjernet K-indeks da denne er avviklet fra NSG. Kjøttsaurasene (texel, nor-X og charollais) får nå beregnet O-indeks
- Registrering > Individinnlesning; Ny innlesingsmulighet for individer fra fil til videre bruk i masseregistrering

16.03.2018 versjon 2.0.11

- Rettet feil ved innmelding av dyr med helsehendelse i selgerbesetning på senere dato enn inndato i kjøpsbesetning
- Rettet feil ved utmelding av dyr med helsehendelse etter utdato 
- Rettet feil ved utmelding og angivelse av diagnose som årsak til utrangering
- Rettet feil i lammingsbildet ved sletting av lam med registrert fødselsvekt
- Lagt inn validering på at koden ukjent kjønn kun skal kunne registreres på dødfødte/kreperte lam
- Lagt inn validering på slaktevekt ved manuell registering utmelding slakt

02.03.2018 Versjon 2.0.10

- Rapport Produksjonstillegg - justert telledato (01.03.18)

22.02.2018 Versjon 2.0.9

- Tilrettelagt for filinnlesing (veiing, fostertelling) av elektroniske øremerker på innkjøpte dyr
- Justert filinnlesing så det ikke er så sensitivt ifht store/små bokstaver o.l i headingen på fila
- Fikset feil ang. registrering og endring av fostertelling
- Korrigert opptelling av kvalitetslam i Nøkkeltallsanalyse slakt
- Oppdatert infotekst om telefondager for Animalias brukerstøtte

05.10.17 Versjon 1.7.11

 -Registrering av kraftfôrforbruk
- Visning av kåringsnr i stamtavla


28.09.2017 Versjon 1.7.10

-    Fikset feil i avlsplan
-    Fikset feil i årsrapport

27.09.2017 Versjon 1.7.9

-    Fikset feil ang desimaltall flere steder (Innavlsrapport, Slaktemodne lam o.l)
-    Fikset feil i link til endring av passord for andre brukere enn produsent
-    Ny knapp «Fjern fra liste» i bildet for fordeling av flokk fra Dyrehelseportalen
-    Ny rapport Dyreholdjournal (finnes under Analyser og andre)

20.06.2017 Versjon 1.7.6

- Funksjon for å koble flokkbehandlinger fra Dyrehelseportalen til enkeltdyr (se Oppslagstavla)
- Rådgiver kan overføre medlemmer til andre slakteri
- Fikset ukjent feil ved registrering beiteslipp
- Fikset feil ved gjenkjøp fra ukontrollert besetning
- Diverse tekniske forbedringer ifht helsedata

04.05.2017 Versjon 1.7.5

- Innlesing av slakt for rådgiver/admin
- Innlesing av vektfil fra Gallagher
- Rapport Forventa lamming – justering av søk og visning
- Registrering lamming – forbedring ang kopiering av vårvektdato og automatiske lamnr
- Søk på kommaseparerte fødselsår i Besetning/rapporter
- Lam følger søye ved registrering av beiteslipp
- Rapport Produksjonstilskudd – justering ifht ny telledato 1.mai

25.04.2017 Versjon 1.7.4

- NSG-bruker tilgang til registreringsmeny
- Noteringsliste vår – justering av plassering vårvekt (kg + dato)
- Overfør slaktedata – vise hvilket slakt ved overføring til nytt individ
- Individkort – vise diagnose når angitt som utrangeringsårsak
- Registrering helse – hjelpetekst på tilbakeholdelsesfrister
- Sjekkliste medlem/rådgiver + Besetningsstatus – lik som sjekkliste ring
- Fikset bug i default sortering i Besetning
- Fikset systemfeil når nytt medlem har dyreholdsid som er brukt fra før

05.04.2017 Versjon 1.7.3

- Justering av kodesett for farger 
- Registrering og visning av tegning/mønster
- Kjønn obligatorisk registrering ved dødfødte/døde før merking
- Sjekkliste Ring justert for nye obligatoriske egenskaper (spenestr.)
- Justering av sorteringsfunksjon i rapporter
- Kobling mellom flytt i beitebinge og sluppet/sanket-status

07.03.2017 Versjon 1.7.2

- Søk på antall foster ved flytt i beite/binge
- Velg kolonner: farge, spenestørrelse og fødselshjelp
- Mulighet for å legge inn antall semindoser/paringer i Værlista til bruk i Avlsplan
- Endret tekst fra "Rådgiver" til "Min brukerstøtte" på Oppslagstavla 

13.01.2017 Versjon 1.7.1

- Justering av koder i Rapport Produksjonstillegg
- Rettet feil i søk på Rapport Tilvekst alle
- Rettet feil i lagring av fornavn2/etternavn2 i medlemsopplysninger
- Rettet skrivefeil i normalområde for tap sommerbeite
- Fikset forslag på bruksområde for medisin ved masseregistrering

05.01.2017 versjon 1.7.0

- Registrering > helse: mulig å registrere medisinbruk og tilbakeholdelsesfrist
- Forbedret kommunikasjon med Dyrehelseportalen