Forbedringer og feilrettinger

Her finner du informasjon om nyheter/feilrettinger som er utført i weben.

25.03.2024 Versjon 3.12.3

TYR

 • Viser nå grafisk fremstilling av avlsverdiene (likt som i oksekatalogen til TYR) på Individkortet > Avlsverdier og Avstamning 
 • Påmelding til Staur er oppdatert med nye kriterier for å kunne melde på et dyr. Nye felter/kriterier 
  • Fødselsdato fra og med 
  • Fødselsdato til og med 
  • Rasevalg 
 • Endret oppførsel på når påmeldingsknappen skal synes for admin/TYR brukere. Nå vises den likt for alle roller, uansett.
 • Hunndyr med åpne stambok, strammet inn reglene for å kunne bestille stambokføring, samt varsler ut i kontrollen når mor har feil i avstamning.
 • Hunndyr med åpen stambok, sjekker fedre og mødre på morsiden. Dersom en av fedrene ikke har stambokføring så sperrer vi for bestilling av stambokføring samt varsler det ut i kontrollen.
 • Satt Galloway til lukket stambok
 • Endring i tooltip i Stambokføring/Genetikk, endret tekster på to av hendelsene til “Sjekk bestillingsvindu for detaljer”. 

Livdyrattester

 • Viser nå besetningserklæring fra selger hos kjøper i Livdyrattester. Dette vises under Gyldige og Utgåtte attester > Innkjøp (eksterne besetningserklæringer)
 • Henter nå dyr og produsenter i Gyldige og utgåtte attester via HRSW og ikke vårt eget personreg.
 • Dersom man ikke hadde noen attester så sto spinneren under Innkjøp og gikk evig, dette er nå retta.
 • Utvidet helseattest API med et felt for kun drektighetsundersøkelse som ikke er tilknytta en bedekning. Da oppdaterte vi samtidig GUI i livdyrattester til å vise denne bedekningen på Individ fanen

Biobank 

 • Sjekker om far_id og mor_id er tom og varsler ut i bestillingsvinduet om dette er tilfelle.
 • Åpnet opp for å ta imot tomt far_felt fra Biobank. 

26.01.2024 Versjon 3.12.2

 • Rettet feil i innmelding, feilmeldinger dukka ikke opp som forventet
 • Tilvekstprognose: retting visning av dyrehold id
 • Rettet feil i grafen i tilvekstprognose. Alder vistes ikke riktig
 • Rettet sortering på individnr

Årsstatistikk 2023

 • 23.01.2024 Årsstatistikken ble kjørt og rapportene Årsrapport ammeku og Årsrapport slakt (i SFK) ble oppdatert med tall fra 2023.
 • 25.01.2024 Årsmeldinga ble oppdatert i Power BI med tall for 2023

09.01.2023 Versjon 3.12.0

 • Tilvekstprognose: individnr ligger som default første kolonne
 • Forbedret hastigheten i rapporten Tilvekstprognose
 • Fikset avhuking til massereg i Tilvekstprognose 
 • Rettet feil ved innmelding av nytt medlem
 • Endret hvordan Valg-knappen åpner seg i noen skjermbilder
 • Gir nå feilmelding i innmeldingsbildet om dyreholdet ligger feil i HR
 • Lagt på feilmelding som manglet i innmeldingsbildet etter vi oppdaterte design
 • Fikset så kalveraden dukker opp når man henter en kladd der ingenting er fylt ut på kalven.
 • Livdyrattester: Retta feil i skjemaene for okse og ku for vet.attest og egenerklæring individ
 • Fikset feil i aggregert individ og indeks DB/sekvensnummer som førte til at besetning ikke oppdaterte seg riktig

08.11.2023 Versjon 3.11.1

Nyhet: Tilvekstprognose, en rapport som viser estimerte vekter frem i tid (pilotprosjekt)

 • Vektene: estimerte vekter ved bruk av algoritme
 • Valg knappen
  • Vekt (slaktevekt, levendevekt)
  • Tidsenhet (dato, uker)
  • Kolonneoppsett (dyrholdsid, rase, alder, kjønn, kategori, beite/binge)
  • Velg tidsintervall (15, 30, 45, 60)
  • Sett maksalder 
 • Søk og Filter, likt som i besetning
 • Kan sortere på kolonnevalga, default sortering er alder, ung --> eldre
 • Gjennomsnitt: Regner ut snitt slaktevekt, levendevekt og alder for de dyra som ligger i rapporten 
 • Utvidet informasjon om et individ: man kan åpne raden for et individ å se:
  • Graf: med slaktevekt, levendevekt og alder et år frem i tid
  • Veiinger: viser alle veiinger som er registrert på dyret. Hvis det er negativ tilvekst så vises dette i rødt

06.11.2023 Versjon 3.11.1

Rettinger i besetning

 • Diverse rettinger i nedlastning av PDF og Excel
 • Gir nå beskjed om at nedlastning av PDF/Excel starter med en infoboble
 • Retta feil med at Individ-visningen ble oppdatert når man la til/tok vekk en kolonne i en annen visning
 • Besetning vises nå normalt når man ikke har noen innmeldte dyr
 • Retta diverse feil i filteret ved valg av Utmeldte
 • Retta feil i filteret “I besetning per dags dato” 

17.10.2023 Versjon 3.11.0

Besetning 

 • Nytt design på mobil og desktop 
 • Filter er flytta opp og bak en knapp
 • Viser hvor mange rader man får treff på i Filterboksen
 • Individsøk er flyttet ut fra Filter og er nå en egen boks. Søket har samme søkefunksjoner som før, i tillegg kan man søke på individnr fra til ved bruk av bindestrek.
 • Visning, ferdigutfylte rapporter ligger her 
 • Valg-knappen
  • Kolonnevalg (med søk for å finne kolonnene raskere)
  • Last ned Excel
  • Last ned pdf
   • Liggende
   • Stående
  • Last ned helseattest
 • Masseregistrering på mobil og i registreringsbildene.
 • Mulig å scanne RFID merker slik at dyret hukes av i besetning.
 • Sortering av kolonner: nå husker programmet siste sortering i alle visninger. 
 • Notat har blitt flyttet inn i kolonnevalga
 • Forbedret ytelse og hastighet i stor grad.

Forbedringer

 • Veiing: lagt inn brystmål som utvidet registrering. 
 • Foreslåtte utmeldinger, viser nå navn på kjøper om man holder over prod.nr. 
 • Forflytning livdyr via slakteri: legger nå inn dyrene i Innmelding uavhengig av om de finnes i HR eller ikke.    

Rettinger

 • Bedekning, fokus flytta seg feil ved bruk av kode Paring.  
 • Prod.tilskudd rapport, endret hvordan ammekuer telles opp dersom de er meldt kjøpt, men ikke solgt og har ny kalving i kjøpers besetning. 

22.08.2023 Versjon 3.10.3

Forbedringer 

 • Ny versjon av rasekaka på individkortet
 • Visning av vekter på individkortet på mobil er forbedret
 • Etiketter vises nå alltid slik de er opprettet (for eksempel i lister, registreringer osv)
 • Mulig å søke på mor med null foran individnummeret i Kalving
 • Avlsplan åpnes nå automatisk om man bare har en rase. Dersom man har flere raser så vises kun de rasene som finnes i besetningen (gjelder både Avlsplan og Avlsplan Krysning)
 • Engelsk stambokbevis har blitt oppdatert med riktige oversettinger på utkodene
 • Oppdatert lenke i Lesestav app for Apple
 • Fokus flyttes nå til neste linje og første felt når man lagrer i Innmeldingsbildet 
 • Noteringsliste kalving, har gått bort fra filtrering på fanen Alle hunndyr eldre enn ett år

Rettinger 

 • Rettet bug i besetning, kolonnen elektronisk øremerke
 • Rettet slik at når man endrer navn på en Etikett så endrer det seg også i Besetning
 • Feltet Kjønn ble borte på mobil når man registrerte Dødfødt eller Krepert kalv. Dette er nå rettet
 • Rettet feil når man søker opp far fra HR i innmeldingsbildet
 • Små rettinger i utmeldingsbildet
 • Rettet feil ved bruk av kalvingshendelse Kasting i kalvingsbildet
 • Rettet feil i beite/binge. Hvis man slettet siste flytt på en okse så åpna ikke dette paringsperioden igjen. Dette er nå rettet.

Rådgiver/Admin 

 • Rettet feil ved visning av rådgiver i Endre medlem
 • Opprette medlem, rådgiverfeltet står nå alltid som “Velg”
 • Administrer brukere, rettet så spinneren oppfører seg normal
 • Administrer brukere, linjene er ikke lenger klikkbare. Dette er for å kunne kopiere innholdet i linjene
 • Oppslag i merkeregisteret er nå mulig å bruke på mobil
 • Rådgivere med tilgang til flere slakterier kan nå bytte slakteri uten å logge inn/ut

03.07.2023 Versjon 3.10.2

RFID 

 • Det er nå mulig å skanne mor, far og kalv i kalvinsbildet
 • Justert feilmeldinger ifb med RFID skanning

TYR

 • Lagt på mer sikkerhet rundt sletting av genotyping bestilling
 • Tatt vekk muligheten til å bestille avstamningskontroll uten gentester for de mindre rasene
 • Lagt til mulighet for å kunne søke på flere dyr i søkefeltet Stamboknr/seminnr ved å bruke komma. 

Admin/rådgivere 

 • Lagt til en kolonne for Dyrehold ID under Administrer brukere > Medlem
 • Rettet feil for rådgivere i innmeldingsbildet

20.06.2023 Versjon 3.10.1

Forbedringer

 • Rettinger i Tilsynsliste PDF
 • Rettinger i Noteringsliste klauvskjæring PDF, lagt til flere klauvdiagnoser
 • Avstamning: lagt inn klikkbar link på alle dyrene i slektstreet uavhengig av om de er stambokført eller ikke.

Nyhet: Bruk av RFID lesestav er nå klart i registreringsbildene: veiing, drektighet, utmelding, innmelding og bedekning.

Admin

 • Opprette/endre medlem, rådgiverlisten inneholder kun rådgivere for gitt slakteri og er sortert.
 • Lagt til diverse roller og hendelser i Matomo
 • Rettet bug ifb avviste okser og påmelding til staur 

05.06.2023 Versjon 3.10.0

Kalving

 • Nytt design på mobil og desktop 
 • Nytt: innført Kladd slik at man kan opprette en kalving uten å måtte fullføre kalvingsregistreringen.
 • Nytt: mulighet for å sette Standard hornstatus til Ingen, Hornet eller Kollet. Kan endres under Valg i kalving eller under Egne valg.
 • Nytt: mulighet for å registrere Etiketter og Notat på mor og kalv
 • Nytt: oksefelt og bedekningsfelt er slått sammen slik at man velger bedekning i oksefeltet.
 • Nytt: far foreslås automatisk hvis det er en bedekning som passer. 
 • Nytt: mulig å registrere embryokalv rett i kalvingsbildet. 
 • Lagrede kalvinger er listet opp på en ny måte på mobil og desktop. 
 • Farfeltet krysses ut hvis man endrer mor. 
 • Lagt inn Flerfødsel som kalvingshendelse.
 • Valg knapp med følgende innhold:
  • Utvidet registrering mor (giverku, notat, etiketter)
  • Utvidet registrering kalv (fødselsvekt, kalvens navn, fostermor, farge, notat, etikett)
  • Fast etternavn
  • Standard hornstatus (Ingen, kollet, hornet)
 • Datofelter foreslås automatisk
  • Fødselsdato/kalvingsdato foreslår dagens dato
  • Merket dato foreslås med dagens dato når man fyller ut individnr
  • Veiedato foreslås med dagens dato når man fyller ut vekt

Forbedringer

 • Juster Valg knapp og dropdown til å være lik på alle registreringsbilder
 • Opprette medlem, registrere selv skal alltid stå default huka på.
 • Opprette medlem, flyttet feltet organisasjon slik at det står over rådiverfeltet
 • Rettet valideringsfeil når man endret kjønn via individkortet og fanen basis.

Feilrettinger

 • Fikset feil i PDF visning i Besetning
 • Fikset feil i sortering på vekter i Besetning

09.05.2023 Versjon 3.9.8

 • Ny validering i rutina for automatisk stambokføring
 • Produsentnummer settes automatisk i feltet Prodnr i Administrasjon > Merkeregisteret 
 • Endret litt logikk i Legg til far i innmeldingsbildet.  
 • Rettet feil i avlsplan  

20.04.2023 Versjon 3.9.7

 • Filinnlesning har fått nytt design, flyttet innlesningsdelen sammen med tidligere innlesninger og lagt til rette for masseregistrering
 • Endret visningen av avlsverdier som følge av strengere regler hos TYR
 • Endringer i ny masseregistreringsmodal, byttet ut klauvskjæring med helse
 • Rettet feil i Registrering > Veiing > Avvent felt

12.04.2023 Versjon 3.9.6

Forbedringer

 • Registrering > Veiing, feltet Tivekst g/dag blankes ut om man krysser ut tallene i vekt-feltet
 • Lagt inn link til Min side fra SFK
 • Brukeravtalen for SFK nullstilles ved endring av produsentnummer

Feilrettinger

 • Rettet feil på datofeltet i de nye registreringsbildene 
 • Rettet opptellingsfeil i rapporten produksjonstilskudd
 • Flyttet footer på noen registreringsbilder 

11.04.2023 Versjon 3.9.5

 • Forbedret Registrering > Veiing slik at de statiske feltene Alder og Tilvekst g/dag fylles ut rett etter man har tastet inn dato og vekt/brystmål.
 • Forbedret Søk (legg til okse > søk) i okselista
 • Tillater nå femsifret veterinærnummer i seminoverføringene fra DHP

28.03.2023 Versjon 3.9.4

Okseliste 

 • Nytt design på mobil og desktop 
 • Valg knapn (kolonneoppsett (type, rase, dose), Avlsplan, Krysning, Innavl, Registrering bedekning, Oksekatalogen og Fjern alle inaktive okser)
 • Viser nå om det er eliteokse eller ungokse sammen med Type (egen, lånt, semin)
 • Nytt søk som kun søker i okselista og ikke har Legg til funksjonalitet 
 • Legg til ny okse knapp, samla alle tre stedene man tidligere kunne legge til okse under denne knappen (Søk, Søk i egen besetning og Seminokser)
 • Satt maksgrense på fire siffer på antall doser 

Feilrettinger

 • Justert tekst i de nye registreringsbildene
 • Fikset slik at legg til far funksjonen i innmeldingsbildet fungerer for okser som ikke har opprinnelsesmerke i SFK (for eksempel seminokser)

03.03.2023 Versjon 3.9.3

 • Rettet at medlemsøket fungerer igjen på registrer > bedekning, veiing, drektighet og slett dyr
 • TYR: rettet feilmelding under rediger semin
 • Registrering > slett dyr har fått nytt design

02.03.2023 Versjon 3.9.2

 • Fikset feil med at man ikke fikk endret innmelding når det lå en 42 hendelse etter 41 hendelsen på en senere dato

01.03.2023 Versjon 3.9.1

 • Rettet feil i oksesøket i kalvingsbildet 
 • Rettet at bedekninger ikke kom opp som forslag i kalvingsbildet for noen spesifikke kyr.

01.03.2023 Versjon 3.9.0

Forbedringer

 • Mobil: fjernet endre masseregistering muligheten fra valg-knappen
 • Mobil, registreringsbilder: rutet lenka med individinfo til individkortet
 • Satt maksgrense på fire siffer på vekt i veiingsbildet
 • Infofelter/felter med statisk informasjon er nå blitt tydeligere på mobil i de nye reg. bildene
 • Laster inn fanene på individkortet en og en på desktop

Utmelding

 • Koblet til utmelding slakt i backend
 • Laget egen modal for slakteopplysninger som kan velges i utvidet registrering
 • Viser utkodene relatert til slakt
 • Satt maksgrense på fire siffer på vekt
 • Satt maksgrense på seks siffer på pris
 • Tatt vekk valget om å gå til utmelding slakt via besetning og massereg. 
 • Foreslått utmelding på forsiden (kjøp/salg innad i SFK)
  • Henter info fra HR og legger de inn i feltene
  • Lagt på en spinner mens vi henter data fra HR 
  • Muliggjort å avvise foreslåtte utmeldinger

Innmelding

 • Nytt design
 • Utvidet registrering (vekt, pris, nytt bruksmerke, beite/binge)
 • Satt maksgrense på fire siffer på vekt
 • Satt maksgrense på seks siffer på pris 
 • Legg til far modal har fått oppdatert design, ny plassering og ny funksjonalitet.
 • Mobil: lagt til en knapp med tilhørende modal der man kan se informasjon om dyret samt legge til far
 • Foreslått innmelding på forsiden (kjøp/salg innad i SFK)
  • Endret slik at man blir linka rett inn i Registrering > Innmelding med feltene ferdig utfylt
  • Tatt vekk det gamle bildet for foreslåtte innmeldinger
  • Muliggjort å avvise foreslåtte innmeldinger

25.01.2023 Versjon 3.8.10

Design

 • Droppet “Registrer” i overskriftene i registreringsbildene
 • Viser ikke parentes når det ikke er valgt noen dyr
 • Endret font til Roboto i hele kontrollen
 • Infobobler i modaler er nå like brede som inputfeltene
 • Endret plassering, størrelse og bredde på Valg-knappen
 • Endret på margene i registreringsbildene med nytt design
 • Justert “Gå til liste” knapp på mobil slik at den er i lik høyde med Valg-knappen 

Forbedringer 

 • Viser nå dyra som ligger bak talla i rapporten Årsoppgjør slik som vi gjør i rapporten for Produksjonstilskudd
 • Ved Endring av Masseregistrering så blanker vi nå ut feltene som blir disabla. Gjelder i Drektighet og Bedekning
 • Endret logikken i forventa kalvingsdato rundt omkring i kontrollen:
 • Oppdatert logikken i noteringslista slik at vi bruker far, hvis far er ukjent og rase er ukjent så bruker vi drektighetslengden for ukjent rase =281 dager
 • Beholder logikken i individkortet > bedekning, men legger til at dersom far er ukjent og rase er ukjent så bruker vi drektighetslengden for ukjent rase =281 dager
 • Kalvingsbildet ble gjort lik individkort > bedekning
 • Endret på layout i Noteringsliste kalving både i web og PDF. (Stjerner og beskrivelser)
 • Oppdatert rutina for slettinga av individ

17.01.2023 Versjon 3.8.9

 • Endret hvordan medlemmer til “Velg medlem”-modalen hentes opp 
 • Rettet opp slik at man kommer til riktig side med parameterne riktig utfylt etter man har valgt medlem. Feks hvis man kommer inn med en URL.

16.01.2023 Versjon 3.8.8

Feilrettinger

 • Produsenter uten medlemskap får nå opp feilmelding om at de ikke er medlemmer når de forsøket å logge inn i SFK
 • Rettet feil med at foreslåtte utmeldinger fra slakteriet ikke forsvant fra forsiden etter produsent hadde meldt inn dyr(ene)
 • Oksesøket i massereg.modalen fungerer igjen 
 • Okselisten dukker nå automatisk opp når man trykker i oksefeltet i Bedekning
 • Går nå an å søke på seminokser i oksesøket i kalvingsbildet uten at oksen ligger i okselista
 • Rettet feil i giverkusøket i Bedekningsbildet samt satt på spinner
 • Rasekaka er tilbake på individkortet 
 • Rettet slik at man kan registrere mer enn 11 veiinger etter hverandre uten å måtte oppdatere siden på mobil
 • Rettet slik at man kan søke opp far fra HR når far har dyreholds-id i opprinnelsesmerket
 • Rettet slik at masseregistreringsmodalen kommer opp slik den skal når man bruker Registrer > Endre hendelser > Bedekning/Drektighet 

Forbedringer

 • Lagt inn en spinner i oksesøket som indikerer at vi søker etter oksene. 
 • Lagt inn ny tekst i feilmeldingen for kastrater i Veiingsbildet når man forsøker å legge inn brystmål. 
 • Årsoppgjør tar nå hensyn til dyr som er født 31.12.XX og teller med dyrene i X 
 • Er nå mulig å melde inn dyr utenfor SFK å beholde de i okselista hvis man sletter innmeldingen. 
 • Ryddet opp i individsøket. Nå kommer det kun opp forslag fra egen besetning
 • Utvidet leverandørnummer feltet fra seks til åtte siffer
 • Livdyrattester: rettet feilen som skjedde når man fikk feilkode 422 ved lagring av skjema.
 • Satt på 2-faktor på rådgivere og TYR . 

29.11.2022 Versjon 3.8.7

 • Rettet feil i Registrer utenlandsk dyr (TYR funksjon)

14.11.2022 Versjon 3.8.6

 • Fikset slik at man kan registrere etiketter i Individkortet igjen.  
 • Fikset Masseregistrer > Etiketter. 

22.10.2022 Versjon 3.8.5

 • Rettet feil i utmeldingsbildet.
 • Kvitteringsliste klauvskjæring - nå vises også klauvskjæringer på dyr som ikke finnes i SFK under “Ukjent dyr” i kvitteringslista.

12.10.2022 Versjon 3.8.4

 • Rettet slik at seminoksesøket nå fungerer igjen  
 • Klauvskjæringer fra veterinær vises på Helseattest besetning igjen.  

11.10.2022 Versjon 3.8.3

Design

 • Slått sammen registreringsbildene Utmelding annen type og Utmelding slakt til et registreringsbilde: Utmelding med samme spesifikasjoner som i 3.8.0 (design) og 3.8.1 (utvidet registering for feltene Pris og Vekt). 
 • Masseregistreringsmodalen disabler felter etter hvilken utkode man velger.

DHP integrasjon - Individkortet

 • Viser at registreringen er fra DHP når vi henter derifra (bedekning og drektighet) 
 • Viser inseminørnummer (bedekning og drektighet) 
 • Viser om dyret er inseminert med kjønnsseparert hunnceller/hannceller (bedekning) 

Rettinger

 • Rettet slik at tabelloverskriftene følger etter når man scroller mot høyere/venstre
 • Endret generell infotekst på Masseregistreringsmodalen.  
 • Endret teksten Brystomgang til Brystmål i feilmeldingene.  
 • Modaler på mobil har nå knapper som fyller hele bredden på mobilen. 
 • Bedekning: oksefeltet kopieres nå til neste rad 
 • Veiing: beite/binge kopieres nå til neste rad  

28.09.2022 Versjon 3.8.2

 • Nyhet: drektigheter og bedekninger overføres nå fra Dyrehelseportalen til Storfekjøttkontrollen. 

15.09.2022 Versjon 3.8.1

 • Oppdatert registreringsbildet Bedekning med samme spesifikasjoner som i versjon 3.8.0.
 • Utvidet registering: nå kan man vise/skjule de valgfrie feltene i registreringsbildene Drektighet, Veiing og Bedekning.  

22.08.2022 Versjon 3.8.0

Oppdatert registreringsbildene Veiing og Drektighet med nytt design.

Generelt:

 • Alle registeringsfelter/bokser skal ha lik bredde til enhver tid med unntak av individsøket.
 • Datofeltet har fått nytt ikon.
 • Nye ikoner for å krysse ut og utvide boksene.
 • Farger på feilmeldinger
  • Grønn - lagret
  • Gul - slett
  • Rød - feil
 • Laget en Valg-knapp hvor Endre masseregistrering, Filinnlesning og Utvidet registrering ligger. Utvidet registrering er ikke prodsatt enda.
 • «Lagre alle» knapp lagrer nå alle rader uavhengig av hva som er huka av. 
 • Endringer i overskrifter  
  • Endret fra Brystomgang til Brystmål 
  • Endret fra Avvenning til Avvent
 • Ny footer i hele applikasjonen.

Spesielt for mobil: 

 • Nå ligger alle registreringsfeltene under hverandre slik at et felt tar hele bredden på mobilen.
 • Opprettet en Lagret-liste på mobil slik at man kan se lagrede registreringer i den økta man har registrert. Går man ut og inn av registreringsbildet så forsvinner listen.
 • Tatt vekk masseregistreringsknapp i registreringsbildene på mobil.  

Annet:

 • Registering > Helse krasjet. Dette er nå rettet.

30.06.2022 Versjon 3.7.17

 • Manglende utrangeringsårsaker har ikke blitt varslet på forsiden. Dette er nå rettet.
 • Ryddet opp i beite/binge  
  • Endret slik at når man flytter innmeldingsdatoen og/eller kalvingsdatoen på et dyr så blir beite/binge oppdatert med den nye datoen.  
  • Endret slik at hvis ei ku mangler utdato i flere binger så får kalven kun inndato i en binge.  
  • Rettet individene med > 1 utdato.
 • Fikset feilen med at registreringsbildet til klauvskjæring ikke kom opp hos produsenter. 

09.06.2022 Versjon 3.7.16

 • Fikset feilen med at man ikke kunne velge farger når man registrerte kalving. 
 • Fikset feilen med at et individkort feilet. 

02.06.2022 Versjon 3.7.15

 • Skrevet om Noteringsliste – Helseopplysninger og lagt inn medisin. 
 • Skrevet om Kvitteringsliste – Helseopplysninger, lagt inn medisin og rettet feil med at DHP ikke ble huket av som JA når helseregistreringen kom fra DHP.
 • Skrevet om Samlerapport helseregistreringer og redigert designet. 
 • Fikset feil med at forsiden gikk ned når helsestatusene ikke var tilgjengelige.
 • Fikset feil med at Beite/binge ikke oppdaterte seg når man endret veiing.
 • Fikset feil ved registrering av drektighet. 
 • Fikset feil ved registrering av kalving.

18.05.2022 Versjon 3.7.14

 • Fjernet todeling av kjøper og selgers navn i Kjøp og Solgt rapporten under Besetning. Nå er det kun en fane med fult navn i begge rapportene.   
 • Rådgivere ser nå alle medlemmer i tilhørende slakteri i Administrasjonsbildet i tillegg til i medlemsøket (innspill fra rådgivere). 
 • Fikset slik at oppdretter står som default betaler ved bestilling av stambokføring og avstamningskontroll.  

05.05.2022 Versjon 3.7.13

 • Sensehub - rettet synkroniniseringsproblem

02.05.2022 Versjon 3.7.12

 • Utvidet normalområdet for veiing fra 730kg til 850kg etter innspill på at normalområdet var for lavt på visse raser 
 • Nå er det mulig å masseregistrere Beite/Bingeflytt via besetning  
 • Det ligger nå en bli medlem knapp på innloggingssiden  
 • Søk i besetning på fra-til individnummer opprinnelsesmerke kommer nå i automatisk rekkefølge på individnumrene. 
 • Det nå mulig å registrere lynne ved registrering av veiing  
 • Fikset feilen med at fanen for utgåtte attester ikke åpnet seg i Livdyrattester
 • Fikset feilen med at utgåtte veterinærattester på innkjøpte dyr ikke kunne åpnes i Livdyrattester

25.04.2022 Versjon 3.7.11

 • Produsenter som logger inn uten gyldig medlemskap får nå en feilmelding om at de ikke får logget inn fordi de ikke er medlem
 • Laget oversiktsside for innlesningsjobber for adminbrukere
 • Fikset feilen med at avtale for bruk av SFK ikke var mulig å godkjenne på nettbrett
 • Fikset feilen med innavlsrapporten kræsjet for noen produsenter
 • Fikset feilen at produsenter ikke fikk endret og lagret medlemsopplysninger
 • Fikset feil i åroppgjørrapporten
 • Fikset feilen med at noen individer ikke fikk utdato i beite/binge når de ble utmeldt fra kontrollen (salg, slakt, annen utmelding)