Feilrettinger og forbedringer

Her finner du en oversikt over nyheter og feilrettinger som er utført.

31.01.23 Versjon 2.4.3

- Lagt inn mulighet til å rotere og skalere rapportene i ny purkedel ved utskrift (se tannhjul-ikon oppe til høyre)

30.01.23 Versjon 2.4.2

-Registrering Grising/Avvenning i samme bilde tilgjengelig i ny purkedel
-Rettet feil i fordeling av flokk (helse)

13.01.23 Versjon 2.4.0


- Registreringsbildene for bedekning, grising og avvenning er lansert i en mer komprimert versjon etter ønske fra dere brukere (dvs en rad per individ)
- Rettet feil med at innkoden ble endret til egenrekruttert ved registrering  av første bedekning på innkjøpte rekruttpurker
- Rettet feil i rekkefølge i kolonneoppsettet for registreringsbilder

04.01.2023 Versjon 2.3.7

- De aller fleste gamle rapportene er nå flyttet over og tilgjengelig i ny drakt
  under Rapporter > Purkerapporter i ny purkedel
- Merka smågris - mulig å ta med utvalget dyr mellom de ulike
  registreringene
- Stjernetast (kopierer) fungerer nå også i individfelter når brukervalg for å
  foreslå nr ved tasting i individfelt er satt til nei.
- Forbedret funksjonalitet i dropdownlister ved bruk av enter og musepeker i
  kombinasjon
- Individsøk er nå tilgjengelig i registreringsbildene for satellitt
- Fjernet fra gml purkedel: gammel infotekst og gammel avlsweb

01.12.2022 Versjon 2.3.2

En del av rapportene fra gammel purkedel er lagt ut i ny drakt under Rapporter > Purkerapporter. Her vil det bli lagt ut stadig flere fremover. 

Rapportene laget ved bruk av rapportverktøyet Power Bi er nå samlet under Rapporter > Datavarehus i menyen

Satt opp ny og bedre logging av bruk av de ulike sidene og funksjonene i ny purkedel (verktøy: Matomo)

18.11.2022 Versjon 2.3.1

Mulighet for å bruke strekkodeleser ved registrering av individnr og avlsnr 
(Eget brukervalg: "Foreslå individer ved tastetrykk i individfeltet" = Nei)
Rettet diverse feil rundt brunstregistrering på individkort. 
Lagt inn Dyr meldt solgt til deg som nytt menypunkt i registreringsmenyen i purkeoversikten
(finnes også tilgjengelig under varselbjella øverst i venstremeny)

11.10.2022 Versjon 2.2.16

Administrasjon av puljer (opprette ny/endre/slette) må nå gjøres i ny purkedel (Grisehus > Puljer)
Registreringshistorikk > helse har nå fått mulighet til å masse-endre hvis feilregistrering på mange dyr
Purkekort: visning av gjennomsnittsresultater er på plass
Varslinger (rød bjelle) av manglende grisinger og avvenninger
Individsøket ("i"-tasten på tastaturet) er forbedret - du kan nå søke på alle dyr du noen gang har hatt i besetningen
Avvenninng - ny kolonne vekt per gris ligger nå i kolonneoppsettet
Merka smågris oversikt - viser nå standard kun innmeldte per siste 3 mnd
Registrering av bedekking av merka smågris genererer nå automatisk rekruttering og dyrestatus bedekt ungpurke. Kjønn settes også til purke dersom det ikke er angitt.
Brukervalg - lagt til rette for at det kan sendes ut sms-varsling fra Ingris ved manglende registreringer (ikke skrudd på enda)
Gml purkedel - fjernet sidene Annet > Hus/plassering + Annet > Puljer

09.09.2022 Versjon 2.2.11

Tatt i bruk søkemotor for individsøk
Fikset feil ved helseregistrering når mer enn 10 dyr
Fikset feil ved lagrins og visning av kullnr
Fikset visning av "født i pulje" for merka smågris

06.09.2022 Versjon 2.2.10

Registrering brunst - angivelse av styrke obligatorisk
Fikset feil ved grisingsregistrering for enkelte produsenter

Fjernet registeringsbildene for bedekning, grising og avvenning fra gammel purkedel --> dette gjøres nå kun i ny purkedel!

01.09.2022 Versjon 2.2.7

Diverse feilrettinger og tiltak for å forbedre systemets hastighet

24.08.2022 Versjon 2.2.5

Fjernet bildene Egne råner, Status antall og Individ Identitet fra gammel purkedel
Registrering helse - lagt inn enkeltrader i masseregistreringsbildet slik at det er mulig å bruke "punche-metoden"
Registrering kullutjevning tilgjengelig for satelitter
Lagt inn varsel som må bekreftes dersom man selger merka smågris råne
3-ukers registrering merka smågris - lagt inn igjen kjønn som masseregistreringsfelt
Diverse små justeringer i registrering feks valg og navigering i dropdown med kodelister

09.08.2022 Versjon 2.2.2

-Fikset feil ved masseregistrering av rekruttering av merka smågris
-Reg grising - nr-serie på registrerte avkom inn som valgbar kolonne
-Reg bedekning - avlsnr 1 kopieres automatisk inn i avlsnr 2, men kan overskrives av bruker
- 3-ukers reg merka smågris - kun mulig å masseregistrere (forhåndsutfylle) dato.
- Purkeoversikt - tydeliggjort puljenes navn når visning ikke er gruppert på pulje

03.08.2022 Versjon 2.2.1

Merka smågris - Fikset feil med sletting av fødselsvekt ved registrering av 3-ukers vekt og spener. 

02.08.2022 Versjon 2.2.0

Merka smågris - økt maks antall spener (26)
Egne råner - egen oversikt med individkort for egne råner. Kan registreres i naturlig bedekning/internsemin, helse, inn/ut, avd/binge.
Brukervalg - kan velge hvor langt tilbake i tid dyr meldt solgt til deg skal varsles for innmelding i besetning
Individkort - ny fane ID for endring av individnr og lokal id
Individsøk ("i") fungerer nå også for merka smågris

27.06.2022 Versjon 2.1.22

Hold ved grising + hold og skuldersår ved avvenning:

- må heretter registreres i ny purkedel
- hold kan registreres i forbindelse med grising (velges i kolonneoppsett)
- hold og skuldersår kan registreres i forbindelse med avvenning (velges i kolonneoppsett)
- kan også registreres helt "frittstående" i bildet for holdregistrering
- registreringshistorikk hold er utvidet med skuldersår og hendelsestype

Forbedret søk:
- kan søke på tattoonr i purkeoversikt og i merka smågrisoversikt
- individsøk for purker (hurtigtast "i") håndterer også tattoonr

- Layoutendringer i på registreringssiden for "Dyr meldt solgt til deg"

- Fikset feil i masseregistreringsbildet for drektighet

17.06.2022 Versjon 2.1.21

- Fjernet registreringsbildene innmelding, utmelding, kullutjevning og spedgristap fra gml purkedel
 (disse registreringene må heretter gjøres i ny purkedel!)

13.06.22 Versjon 2.1.17

-Fjernet registreringbildene aktive purker og dødfødte fra gml purkedel
-Innført kolonneoppsett på de fleste registreringsbilder - kan velge hvilke felter som skal vises og i hvilken rekkefølge
-Forbedret exceleksporten av purkeoversikten
-Bedekning - forbedret rånesøket (ikke lenger låst til dato og bedekningstype)
-Rapport fôr: fikset beregning av fôrdager når innkjøpt drektig
-Registreringshistorikk helse: viser også registreringer fra DHP
-Fikset feil med registrering drektighet når innkjøpt drektig
-Helse: Fikset feil med vising av valgbare individer i flokkfordeling
-Individkort - forbedret kommentarfeltet

24.05.22 Versjon 2.1.12

-Fjernet registreringsbilder for kostnader, ut av pulje, puljeflytt og hold/spekk/vekt fra gml purkedel
(registrering av dette gjøres nå kun i ny purkedel!)

13.05.22 Versjon 2.1.10 - ny purkedel

-Fjernet registreringsbilder for brunst, kasting og drektighet fra gml purkedel
(registrering av dette gjøres nå kun i ny purkedel!)
-Fikset feil med visning av kjøper i registreringshistorikk utmelding salg
-Registreringshistorikk avvenning - viser nå kullnr og kullrase 

12.05.22 Versjon 2.1.9 - ny purkedel

Registreringsbilder - diverse forbedringer:
- "Stjernetasten" er innført
(kopierer innholdet fra samme felt i raden over)
- Markør hopper videre til neste felt der det er mulig (feks når man har tastet en kode som matcher i en kodeliste)
- Helse: Viser de 5 sist brukte diagnoser og de 5 sist brukte medisiner øverst i nedtrekkslistene
- 3 ukers registrering (merka smågris)  - mulighet for å registrere kjønn, vekt og spener uavhengig av hverandre
- Utmelding merka smågris - mulig å registrere kjønn
- Fikset bug ved endring på historisk bedekning på utmeldt purke

Registreringshistorikk:
- Puljeflytt

Purkeoversikt:
- Innstilling for å velge å vise dager fra/til neste hendelse i purkeoversikt
- Viser alder på rekrutter

Individkort:
Viser alder bak fødselsdato

28.04.22 Versjon 2.1.8 - ny purkedel

Innmelding/kjøp:
Lagt inn felt for lokal ID

Ny masseregistrering:
Tap spedgris (angitt med antall)

Individkort:
Viser lokal ID
Viser også midlertidige avvenninger
Viser defektikon på purkas fane Avkom dersom et av avkommene har registrert defekt

Avvenning:
Fikset feil ifht automatisk fordeling til avdeling i tilvekst
Fikset feil ifht registrering av midlertidig avvenning

Utmelding:
Fikset feil ifht utmelding på samme dato som helsehendelse

Purkeoversikt:
Fikset feil ifht overlappende tekst på små skjermer
Fikset feil ifht vising av forventet hendelse ved ekspandering av individkort
Fjernet varsel om drektighetskontroll når purka er registrert tom

25.04.22 Versjon 2.1.7 - ny purkedel

Individkort:
Ny fane for Spedgristap
Rekrutteringsdato er inkludert i fanen Inn/Ut
Visning av tom/drektig når drektighetstest er siste hendelse

Ny masseregistrering:
Kasting

Utmelding:
Ny utårsak purker - brunst i dietid
Ved utmelding av merka smågris purker med kode salg som livdyr settes automatisk rekrutteringsdato lik salgsdato. Dersom salgsdato endres eller slettes, slettes og endres rekrutteringsdato i samsvar med dette. 

Purkeoversikt:
Mulighet for sortering på stigende/synkende individnr

Kjøp:
Ved innmelding av dyr som har avlsverdier og som er solgt til deg fra annen Ingrisbesetning blir avlsverdi inn lagret.

 

11.04.22 Versjon 2.1.6 - ny purkedel

Individkort - nye faner:
Kommentar
Avlsverdier
Hold (Hold/spekk/vekt)

Viser også rekrutteringsdato, dyrestatus og avd/binge i øverste del av kortet

Ny masseregistrering:
Hold (Hold/spekk/vekt)

Registreringshistorikk:
Strammet inn søkemuligheter til kun et år tilbake i tid, og kun mulig å kjøre et søk om gangen for å sikre god ytelse
Kan sortere på diagnoser og "bla" i helseregistreringer

Puljeplan:
Utskriftmulighet
Datoer oppdateres løpende slik at planen blir "live" til enhver tid

Avvenninger med antall 0 blir ikke overført til fordeling i tilvekstdel

05.04.22 Versjon 2.1.4 - ny purkedel

Registreringer:
Justeringer i registreringsbildene: mer komprimerte bilder med mulighet for å sortere på stigende/synkende individnr
Masseregistrering kullutjevning (NY)
Innmelding for nye individer (NY)
Registrering avvenning - midlertidig avvent står standard som nei, lagt inn felt for vekt/gris
Bedekning - lagt inn felter for dato2 og avlsnr2 for enklere registrering av dobbeltinseminering

Brukervalg:
Bedekningstype som brukervalg

Purkeoversikt:
Mulighet å ta ut valgte individnr til excel

Individkort:
Ny fane Inn/Ut
Viser mer data per kull

Individsøk:
Kan søke på tidligere individnr (for innkjøpte dyr)

- Beregning av forventa grising bruker nå medlemmets eget plantall og ikke standard 115 dager.
- Fikset feil i endring av historiske bedekninger mht generering av far og rase på tilhørende grising og avkom
- Fikset feil når avvenning skjer på grisingsdato
- Div. sikkerhetsmessige forbedringer

18.03.22 Versjon 2.1.1 - ny purkedel

Div småfikser, bla.a rettet feil ved medisinregistrering i masseregistrering helse

17.03.22 Versjon 2.1.0 - ny purkedel

Registreringer:
Kullutjevning - både som registrering av et antall flyttet til diemor og som registering på merka smågris, enten til ny diemor eller automat
Brunst
Innmelding
Varsel og registrering av dyr meldt solgt til deg fra annen besetning i Ingris

Individkort:
Brunst og Kullutjevning som nye faner
Merka smågris - ny fane Diemor

Registreringshistorikk:
Div forbedreringer

Overskrift i alle masseregistreringsbilder
Forbedret navigering ved registreringer - bruk av Enter for å lagre rad og hoppe til neste åpne felt på raden under
Fikset at komma kan brukes som desimaltegn (før kun punktum)

16.02.22 Versjon 2.0.1 - ny purkedel

- Registreringshistorikk:
Grising og Avvenning inn som nye hendelser
Div. forbedringer bl.a sorteringsmuligheter på de fleste kolonner og lenke til individkort.

-Merka smågris oversikt:
Standard visning er kun innmeldte dyr, men har nå mulighet til å hente frem utmeldte siste måned for å feks etterregistrere på disse

-Registeringsmeny tilgjengelig i alle registreringsbilder:
Enkelt å ta med utvalgte dyr fra en registrering til en annen
(ta med hele pulja feks fra grising til avvenning)

07.02.22 Versjon 2.0.0 - ny purkedel

- Nye faner på Individkortet:
  Drektighet
  Kasting
  Bedekning
  Grising
  Avkom (merka smågris)
  Dødfødte m. tattoonr
  Avvenning

Alle faner inneholder visning av historikk, nyregistrering, endring, sletting

- Individkort - viser neste forventede hendelser og forrige registrerte hendelse øverst under individnr.

Nye hendelser tilgjengelig i registreringsmeny i purkeoversikten:
Bedekning, Drektighetskontroll, Grising, Avvenning

Registreringshistorikk - Bedekning
Purkeoversikt - mulighet for filtrering på Avdeling og Binge
Brukervalg - kan nå skru av og på om vaksinering av merka smågris skal generere automatisk rekruttering
Rapporter - Helse - gir oversikt over vaksineringer, sjukdom, medisinforbruk og defekter

25.11.21 Versjon 1.3.17 - ny purkedel

- Rettet feil med registrering etter utdato

28.10.21 Versjon 1.3.16 - ny purkedel

- Merka smågris - 3 ukers registrering på individkort og som masseregistrering

21.10.21 Versjon 1.3.12 - ny purkedel

- Mulighet for massseendring og sletting av utmelding (til bruk ved feilregistrering) på siden Registreringshistorikk

07.10.21 Versjon 1.3.10 - ny purkedel

- Fikset feil i dropdownliste over kjøpere ved registrering utmelding - salg
- Fikset feil ved fordeling av "flokkbehandling" fra DHP på ett dyr
- Fikset feil i scrollefunksjon i purkeoversikt og merka smågris-oversikt

30.09.21 Versjon 1.3.9 - ny purkedel

- Registrering av utmelding for purker og merka smågris
 (masseregistrering og registrering på individkort)

20.09.21 Versjon 1.3.8 - ny purkedel

- Startet logging av hvilke brukere som velger medlem

17.09.21 Versjon 1.3.8 - ny purkedel

-Oppdatering av dyrestatus når smågris blir rekruttert

16.09.21 Versjon 1.3.7 - ny purkedel/1.5.4 - tilvekstdel

- Innsynslogg (kun for produsent - ligger bak klikk på navn/nr oppe til venstre i meny) som viser hvilke rådgivere som har gjort oppslag på medlem
- Ny versjon av registrering av rekruttering av merka smågris til avlsdyr (rekruttpurke) inkl pulje (registrering på individkort + masseregistrering)
- Ny versjon av registrering av puljeflytt for purker (registrering på individkort + masseregistrering)
- Visning av rekrutterende dato på individkort<- Individkort: Ny fane pulje for visning av historikk og registrering på enkeltdyr
- Merka smågris oversikt (Helse > Merka smågris): kan gruppere på kull, da vises også kullrase

05.08.21 Versjon 1.3.6 - ny purkedel/1.5.3 - tilvekstdel

- Helseregistrering - medisin: dose kan registreres og vises med desimaltall

30.06.21 Versjon 1.3.5 - ny purkedel/1.5.2 - tilvekstdel

- Registreringshistorikk - fikset riktige knapper/tekst ved ulike kilder
- Registrering av helse på utdato
- Ved fordeling av flokkbehandling vaksine til merka smågris settes     rekrutterende dato
- Tydeliggjort at man må velge individer for registrering i oversikt først
- Nytt! Rapport Dyreholdsjournal i både purke og tilvekstdel

23.06.21 Versjon 1.3.4 - ny purkedel

Mer funksjonalitet rundt helse
- Nytt! Side for registrering/masseregistrering av helsedata på merka smågris 
(Helse > merka smågris)
- Nytt! Varsler: viser liste over medisinbehandlede dyr med aktiv tilbakeholdsfrist
- justeringer på siden for fordeling av flokk, bl.a forbedrede søkemuligheter
- forbedret individsøk i purkeoversikt: kan kombinere både kommaseparert liste og franr-tilnr (serie)

14.06.21 Versjon 1.3.3 - ny purkedel

Div justeringer ifb helseregistrering
- fordeling av flokk kan gjøres til alle innmeldte dyr på behandlingsdato
- registrering helse og registrering helse spedgris er tilgjengelig i menyen per individ i ny purkeoversikt
- Registreringshistorikk - endret navn på siden og fjernet forvirrende melding om oppretting av Husoppsett 

10.06.21 Versjon 1.3.1 - ny purkedel/1.5.1 - tilvekstdel

Div justeringer ved registrering helse:
-veterinærnr obligatorisk når egenbehandling = nei
-ved registrering av vaksine på merka smågris (purker) blir rekrutterende   dato automatisk satt. Hvis kjønn mangler eller er ukjent blir kjønn satt til   purke.
-fikset opptelling av antall dyr inn med skader (tilvekst - Fjøslogg)
-mulighet for å kunne sette standardavdeling for helse i tilvekst slik at   veterinærens registreringer automatisk fordeles
-medisin i tilvekst: dose kan være desimaltall
-enkel adminside for importjobber

01.06.21 Versjon 1.3.0 - ny purkedel/1.5.0 - tilvekstdel


- nye helseregisteringer med toveis kommunikasjon med Dyrehelseportalen    inkl detaljer om medisinbruk (preparat, dose, tilbakeholdsfrist)
- masseregistrering (velg purker fra purkeoversikt)
- enkeltregistrering på individkort (se historikk, registrere, endre, slette) for    purker, spedgris og merka smågris
- oppfølgingsfunksjon med eget notat og synlig varsel
- overføring fra Dyrehelseportalen; helsedata på individer legges         
  automatisk inn på individkortet, mens flokkbehandlinger legger seg til     
  manuell fordeling
- registreringshistorikk; egen side for å se, endre, slette tidligere     helseregistreringer
- ny registrering av defekter på merka smågris (via individkort fra bildet Merka smågris i gml purkedel)
- omskriving av Fjøslogg i tilvekstdel
- rydding/omstrukturering av menypunkter
- tekniske utbedringer (sikkerhets mm)

19.02.21 Versjon 1.2.8 - ny purkedel

- Puljeplan: støtte for 1ukes puljesystem
- Rapport > Fôr: Fikset feil med manglende fôrkostnad for aggregerte tall og justering av beregning slik at purkenes utmeldingsdag teller som ên fôrdag
- Fôrforbruk tilgjengelig i registreringsmeny på hvert dyr i purkeoversikt
- Validering på fôrforbruk individ: ikke mulig å registrere etter purkas utdato
- Validering på avd/bingeflytt: mulig å registrere flytt på purkenes utdato, men ikke etter.
- Mobil > purkekort > fane fôring – viser de 5 siste registreringer, lagt til knapp for å "bla" bakover for å se historikk

15.12.20 Versjon 1.2.6 - ny purkedel

- Rapporter > Utmeldte purker
En skredderskydd rapport for å lett holde oversikt over antall utrangerte avlspurker. Etter endring av kosensesjonsregelverket 01.01.20 er det kommet begrensning på antall utrangerte avlspurker per år. Det er derfor viktig at produsentene har dokumentasjon på hvilke purker som har hatt kull og ikke når de slaktes.

26.11.20 Versjon 1.2.5 - ny purkedel/1.4.5 - tilvekstdel

- Tydeliggjøring av skille mellom purke og tilvekstdel i meny, headinger og infotekster knyttet til fôrregistrering

27.10.20 Versjon 1.2.4 - ny purkedel

- Innlesing av fôrforbruk fra fôrstasjon (kun for testbesetninger)
  (Fôr > Presisjonsfôring fôrtyper/lokasjoner/innlesing)  

- Individkort > fane fôring – knapp for å «bla» og se alle registreringer
  (viser kun 5 rader om gangen)

27.10.20 Versjon 1.4.4 - tilvekstdel

- Økt hastighet på innlasting av Oversiktssiden (henter nå hendelser til  fordeling kun tilbake til 01.01.18 (før 01.01.15) som standard dersom ikke det finnes åpne perioder med nyere startdato.)

- Fikset desimaltrøbbel i pris på innleste fôrfaktura

- Oppgradering av avhengigheter (teknisk vedlikehold)

14.09.20 Versjon 1.2.2

- Rettet feil ved registrering på individkort til utmeldte dyr

29.08.20 Versjon 1.2.1

- Fôrforbruk: Viser nå avd/binge i listen over lagrede registreringer

- Manuell registrering fôrinnkjøp: pop up melding om å lagre dersom man har ulagrede endringer     på siden

- Fôr > Rapport lagt til også på mobil

- Forbedret flere av info-tekstene på fôr

- Lagt på ikon i meny for lenker til Helsegris, Tilvekstdel, Gml purkedel

- Gå til Helsegris åpnes i samme fane

26.08.20 Versjon 1.2.0 - første versjon av fôrmodul i ny purkedel

- Mine fôr/Egendefinerte fôr – liste over fôret du bruker som brukes ved registrering av fôrforbruk

- Fôrforbruk (manuell registering) på besetning (alle purker), avdeling, binge eller individ

- Manuell registrering av fôrinnkjøp og fôrstatus på besetning (alle purker) eller avdelingsnivå

- Innlesing av fôrfaktura fra Landbrukets Dataflyt til både tilvekstdel og purkedel

- Mulighet for å ignorere hele eller deler av en fôrfaktura dersom den ikke er relevant

- Individkort – fane Fôring:
  nyregistrering, endring sletting, se på historikk på registreringer på enkeltdyr

- Rapport som viser aggregerte tall for fôrforbruk, tall per fôrtype og per avdeling.
  Beregner også nøkkeltallet FEn per årspurke

14.05.20 Versjon 1.1.2

- Mitt fjøs>Fjøsoversikt – lagt inn individsøk

- Mer info på nytt individkort:
  utmelding (dato, kode, årsak), tidligere individnr, tattoo nr

- Masseregistrering avd/binge – mulig å bruke forhåndsutfylte felter også ved manuell inntasting av purker rad for rad

30.04.20 Versjon 1.1.1

-gammel løsning for bingenr er tilgjengeligjort i gammel purkedel

28.04.2020 Versjon 1.1.0 - ny purkedel et steg videre

- Oppdaterte brukeravtaler som må godkjennes ved første gangs innlogging

- Ny versjon av purkeoversikten med nytt individsøk mm.

- En liten start på nytt individkort

- Ny løsning for registrering av hus/avdeling/binge (administreres i "Min gård")

- Ny registrering for flytt av purker inn i avd/binge
  (enkeltregistrering på individkort og masseregistrering)

- Endre hendelser - mulighet for masseendring av flytt inn i avd/binge

- En enkel oversikt over hus, avdelinger, binger og purkenes plassering (Mitt fjøs > Fjøsoversikt)

14.01.2020

- Puljeplan: Kalenderfil som kan lastes ned og importeres i privat kalender 

- Statuslogg for avlsbesetninger

12.11.2019 – første steg på veien mot ny Ingris Purkedel

- Ny pålogging:
  overgang til Produsentregisterets påloggingsløsning
  (felles brukernavn og passord i Landbruket)
  samt Animalias single sign on påloggingstjeneste

- Personlige brukere ved pålogging for rådgivere og admin

- Ny påloggingsside:  
  Animalia-layout og bedre mulighet for varsling/info om nedetid og nyheter

- Puljeplan med kalender og tabellvisning

- Gå til Helsegris uten ny innlogging (gjelder for produsenter)

- Nytt medlemssøk for rådgiver og admin

27.09.2018

- Egendefinert fôr vises på p-rapport

- Ny knapp «neste fordeling» inne i skjermbilde til fordeling. Du kan navigere inne i fordelingsskjermbilde mellom de hendelsene du har å fordele.

- Dato for fôrinnkjøp vises inne i periodedetaljer

- Fôrtyper vises nå på oversiktsbilde av fôrinnkjøp

- Tillegg og trekk for slakt fordeles nå per antall dyr under fanen slakt, «totaltpris»

- Forbedring kring angivelse av dato ved fôrinnkjøp

- Lukket muligheten for å endre dato for smågris kjøp/salg

- Beregnet fôrforbruk vises nå med rabatt/kostnad

- Korrigering i beregning av smågris kjøp/salg ved debit kredit fra slakteri

- Varsel ved endring av sluttdato/startdato av periode sånn at tillegg/trekk havner i ny periode

- Rettet feil av beregning beholdning i periode

- Lukket mulighet for å endre individnummer i flere skjermbilder