Halebiting

Halebiting er et atferdsavvik som primært er knyttet til mangler ved miljøet som grisen lever i. Halebiting er først og fremst et velferdsproblem, men har også økonomiske konsekvenser.

Vi kan gjøre mye for å forebygge halebiting, både gjennom en generell forbedring av miljøet vi tilbyr grisen, og ved å være oppmerksomme på tegn på at et utbrudd er i anmarsj og sette inn spesielle forebyggende tiltak.

Halesår/kort hale registreres i den utvidede sjukdoms- registreringen på slateriene (USR). På landsbasis ligger tallene på ca. 2 % av alle slaktede dyr, dvs. ca. 30 000 dyr per år. Internasjonale studier viser at slakteri- registreringer ofte underestimerer problemet. Dessuten registreres ikke de alvorligste tilfellene som aldri når slakteriet, men avlives på gården. De reelle tallene er derfor antagelig høyere. Halebiting forekommer hyppigst i intensiv svineproduk- sjon, men er også rapportert ved utendørs produksjon og økologisk produksjon.