Tilleggskrav levende småfe

Sau og geit kan lide av sjukdommer der det går lang tid mellom smitte og utvikling av symptomer. Det kan også være vanskelig å diagnostisere disse sjukdommene. Derfor representerer all import av levende småfe en stor risiko som det er vanskelig å kontrollere. 

Gjelder fra 01.05.2024

For å redusere risiko for å få inn dyresjukdommer som sprer seg med insekter, skal import av livdyr skje i insektfri periode, 1. november til 1. april. Prøvetaking for fotråte inngår nå i tilleggskravene.

KOORIMPs holdning er at import av levende småfe så langt som mulig bør unngås. Dersom man likevel velger å importere livdyr, er det en forutsetning at importør tar kontakt med KOORIMP på forhånd for å få en vurdering av helsestatus i eksportbesetningen.

Alle offentlige krav skal være oppfylt. Det er viktig å kontakte Mattilsynet tidlig i prosessen, for å få informasjon om registrering, dyrehelsemessige betingelser og godkjenning av offentlig isolat.

Her finner du minimumskrav for import av levende småfe. Fullstendig oversikt over tilleggskrav vil bli utarbeidet etter at KOORIMP har vurdert dyrehelsesituasjonen i avsenderlandet og eksportbesetning.

Tilleggskrav ved import/innførsel av levende småfe til Norge (pdf)