Tilleggskrav sæd og embryo fra småfe

Import av avlsmateriale som sæd og embryo er tryggere enn import av levende dyr. De siste årene har det vært en stor utvikling innen kunstig sæd- og embryooverføring på småfe.

Gjelder fra 22.03.2013

Sæd og embryo kan også inneholde smitte, men risikoen er mye mindre enn ved import av levende dyr. Det stilles ikke krav om testing for Schmallenbergvirus. Men det anbefales å teste donordyr, da det ikke kan utelukkes at viruset har negativ påvirkning på reproduksjon.

Tilleggskrav, småfeembryo:

 • Importerte embryo skal være frosne og produsert in vivo, det vil si etter utskylling av befrukta egg fra levende dyr.
 • Offentlige krav og KOORIMP tilleggskrav skal være oppfylt på innførselstidspunktet.
 • Embryoene skal være produsert i et land som er offisielt fritt for Brucellose . (KOORIMP kan dispensere fra kravet om at landet skal være offisielt fritt for Brucellose etter nærmere vurdering av region og produksjonssted.) 
 • Den dyrehelsemessige situasjon i eksportlandet, vurdert av KOORIMP, er tilfredsstillende.
 • Donordyra skal ha oppholdt seg i eksportlandet siden fødsel, eller i naboland med tilsvarende dyrehelsestatus som eksportlandet.
 • Besetningen/stasjonen hvor det skylles embryoer har overvåkingsprogram for sjukdommer og god kontroll med kontakt til andre besetninger, vurdert av KOORIMP. 
 • Embryoene skal ikke være manipulert slik at den ytre hinnen (zona pellucida) er skadet.


Tilleggskrav, småfesæd:

 • Kun frossen sæd kan importeres.
 • Offentlige krav og KOORIMP tilleggskrav skal være oppfylt på innførselstidspunktet. 
 • Sæden skal være produsert i et land som er offisielt fritt for Brucellose. KOORIMP kan dispensere fra kravet om at landet skal være offisielt fritt for Brucellose etter nærmere vurdering av region og produksjonssted.Den dyrehelsemessige situasjon i eksportlandet, vurdert av KOORIMP, skal være tilfredsstillende.
 • Donordyra skal ha oppholdt seg i eksportlandet hele livet, eller i et land med tilsvarende dyrehelsestatus som eksportlandet.esetningen/stasjonen hvor det tappes sæd skal ha akseptabelt overvåkingsprogram for sjukdommer og akseptabel kontroll med kontakt til andre besetninger, vurdert av KOORIMP.

For Border Disease er minst ett av følgende forhold undersøkt:

 1. Sæddonor skal være undersøkt for antistoff mot Border Disease Virus (BDV) med positivt resultat før sædtapping.
 2. Sæddonor skal være undersøkt for border disease-virus antigen, og for antistoff mot border disease med negativt resultat minst 3 uker etter sædtapping.
 3. Hvert ejakulat skal være undersøkt for BDV med anerkjente metoder.  

For blåtunge stilles det ikke krav om testing av sæd som produsert i land som har hatt fristatus for blåtunge i minst 6 måneder på produksjonsdato. Hvis dette ikke er tilfelle, skal ett av følgende tilleggskrav være oppfylt:

 1. Donor skal ha testet negativt for antistoffer mot blåtungevirus (BTV) tidligst 21 dager etter sæduttak. 
 2. Donor skal ha testet negativt for blåtungevirus (BTV) senest 28 dager etter sæduttak. 
 3. Når det gjelder sæd som tas fra Tyskland, Nederland, Belgia, Luxemburg eller Frankrike vil blåtungekravet gjelde for sæd som er tatt ut etter 1. mai 2006. Når det gjelder sæd fra UK, Østerrike, Sveits, Polen og Tsjekkia gjelder blåtungekravet sæd tatt ut etter 1. september 2007. Når det gjelder Sverige, Danmark og Finland gjelder kravet for sæd som er tatt ut i perioden 1. september 2007 til 1. mars 2011.

Reaksjonsmønster ved brudd på kravene

KSL: Å kunne dokumentere at KOORIMP tilleggskrav er oppfylt ved import er et krav i Kvalitetssystem i landbruket, KSL. Manglende oppfyllelse av KOORIMP tilleggskrav kan føre til at produsenten mister sitt KSL-tillegg for melk- og kjøttproduksjon. For å unngå KSL-trekk på slakt krever kjøttbransjen at all kjøttproduksjon fra gården, det vil si alle dyreslag hvor det er utarbeidet KSL-krav, oppfyller KSL-standarden.

Avlsarbeid og livdyromsetning: Avlsorganisasjonene kan nekte å ta inn dyr til teststasjoner, levere sæd til og utføre semintjenester i besetningen. Slakteriene kan nekte omsetning og formidling av levende dyr til og fra besetningen. Norsk Sau og Geit og Nortura stiller i forbindelse med kåring av dyr særskilte krav til besetninger som har importert dyr. 

Forsikring: I forbindelse med forsikringsutbetalinger risikerer dyreeiere som ikke følger KOORIMP tilleggskrav ved importer å få avkorting i erstatningen.

Ansvar: Import av levende dyr vil alltid innebære en risiko for å få inn sjukdommer. Å følge KOORIMP tilleggskrav reduserer risikoen. Mange av de sjukdommene som det blir stilt tilleggskrav om kan spre seg lett mellom dyr og besetninger. Å følge opp tilleggskravene handler om å opptre ansvarlig for dyrehelse, velferd og økonomi i både egen og andres husdyrproduksjon.