Tilleggskrav levende storfe

Det er størst risiko for å spre smitte ved flytting av levende dyr sammenliknet med sæd og embryo. Norsk husdyrnæring vil derfor alltid anbefale å importere nytt avlsmateriale i form av sæd og embryo fremfor import av levende dyr.

Gjelder fra 22.03.2013 

For å redusere risiko for å få inn dyresjukdommer som sprer seg med insekter, skal import av livdyr skje i insektfri periode, 1. november til 1. april. Utover dette stilles ikke krav om testing for Schmallenbergvirus.

Offentlige krav skal alltid være oppfylt. Der er derfor viktig å kontakte Mattilsynet for å få informasjon om blant annet registrering, dyrehelsemessige betingelser og godkjenning av offentlig isolat.

Dersom man velger å importere livdyr, forutsettes det at importør tar kontakt med KOORIMP på forhånd slik at KOORIMP kan vurdere helsestatus i eksportbesetningen. Her finner du minimumskrav ved import av levende storfe. Fullstendig oversikt over tilleggskrav vil bli utarbeidet etter at KOORIMP har vurdert dyrehelsesituasjonen i avsenderlandet og eksportbesetningen.

Eksportbesetningen:

 • Dyr skal ikke importeres fra besetninger som selv har importert levende dyr.
 • Eksportbesetningen skal ikke vaksinere mot paratuberkulose eller ringorm.
 • De ti eldste dyra i eksportbesetningen skal være undersøkt for paratuberkulose ved dyrkning av avføring med avlesning tidligst etter fire måneder; eller blodprøve. Resultatet skal være negativt. Dersom mordyret fremdeles er en del av besetningen, skal hun inngå i testgruppen. Ta kontakt med KOORIMP hvis du ønsker mer informasjon om testing for paratuberkulose.
 • Eksportbesetning skal ikke ha vist symptomer på ringorm de siste 3 årene. Det skal heller ikke være vaksinert mot ringorm de siste 3 årene.
 • Eksportbesetning skal ikke ha kjent forekomst av smittsom klauvlidelse (digital dermatitt) eller besnoitiosis.


Krav til eksportdyr:

Dyrene skal være født i eksportlandet.

Eksportdyrene skal de siste 30 dager før sending isoleres og undersøkes med negativt resultat for:

 • Salmonella. Dyrking av avføring to ganger med minst to ukers intervall. Dette er ikke et krav ved import fra Sverige eller Finland, men det rådes til å gjennomføre testing også ved import fra disse landene.
 • Mykoplasma bovis. Serologi.
 • Q-feber. Serologi.
 • BVD. Ett av følgende tilleggskrav skal være oppfylt: 
  - Dyra kommer fra en BVD-fri besetning, vurdert på grunnlag av bl.a. siste besetningsprøve i forhold til innkjøp av dyr eller andre livdyrkontakter, eller
  - Ikke drektige dyr: skal ha vært isolert i minst 30 dager før sending og testet for BVD-virus med PCR med negativt resultat. Test skal tas ut tidligst 21 dager etter påbegynt isolasjon, eller
  - Drektige dyr: skal ha vært isolert i minst 30 dager før sending og testet for BVD-virus og antistoffer med negativt resultat. Test skal tas ut tidligst 21 dager etter påbegynt isolasjon, eller
  - Drektige uvaksinerte dyr som var antistoffpositive før bedekning: skal ha vært isolert i minst 30 dager før sending og testet for BVD-virus med negativt resultat. (På grunn av mulig viruspersistens i blod hos antistoffpositive dyr).
 • Blåtunge. Det stilles ikke krav om testing for blåtunge ved import fra land som har hatt fristatus for blåtunge i minst 6 måneder på eksporttidspunktet. Hvis dette ikke er oppfylt skal dyra undersøkes for antistoffer (serologi). Hvis dyra er serologisk positive skal de undersøkes for virus med PCR-teknikk tidligst 7 dager før eksport til Norge.
 • Smittsom klauvlidelse, digital dermatitt. Inspeksjon i klauvboks.

Behandling:

 • Dyra skal behandles mot inn- og utvortesparasitter før de eksporteres til Norge.
 • Fotbad i minst 20 minutter med godkjent desinfeksjonsmiddel med dokumentert effekt, etter inspeksjon av klauver.
 • Enten blodprøvetesting av eksportbesetning for parafilaria eller målrettet behandling tre ganger med ivermektin eller doramektin, før beiteslipp for eksempel mars, april og juni. Hva som velges må vurderes individuelt for hver import. Kravet gjelder ikke for dyr fra Danmark.

Etter ankomst til Norge:

 • Dyra skal behandles mot parasitter, og eventuelt mot parafilaria (se over).
 • Dyra skal behandles med fotbad med godkjent desinfeksjonsmiddel med dokumentert effekt.
 • Det skal ikke være livdyrsalg, fellesbeite eller annen smittemessig kontakt med andre besetninger i minst 24 måneder etter ankomst til Norge, og uansett til importdyra er fylt 4 år. Gjelder også andre storfe som holdes i samme besetning som importdyra. Dette tilleggskravet gjelder ikke dersom dyrene importeres fra besetninger i Sverige som er overvåket i det svenske paratuberkuloseprogrammet.

Reaksjonsmønster ved brudd på kravene

KSL: Å kunne dokumentere at KOORIMP tilleggskrav er oppfylt ved import av dyr er et krav i Kvalitetssystem i landbruket, KSL. Manglende oppfyllelse av KOORIMP tilleggskrav kan føre til at produsenten mister sitt KSL-tillegg for melk- og kjøttproduksjon. For å unngå KSL-trekk på slakt krever kjøttbransjen at all kjøttproduksjon fra gården, det vil si alle dyreslag hvor det er utarbeidet KSL-krav, oppfyller KSL-standarden.

Forsikring: I forbindelse med forsikringsutbetalinger risikerer dyreeiere som ikke følger KOORIMP tilleggskrav ved importer å få avkorting i erstatningen.

Avlsarbeid og livdyromsetning: Avlsorganisasjonene kan nekte å ta inn dyr til teststasjoner, levere sæd til og utføre semintjenester i besetningen. Slakteriene kan nekte omsetning og formidling av levende dyr til og fra besetningen.

Ansvar: Import av levende dyr vil alltid innebære en risiko for å få inn sjukdommer. Å følge KOORIMP tilleggskrav reduserer risikoen. Mange av de sjukdommene som det blir stilt tilleggskrav om kan spre seg lett mellom dyr og besetninger. Å følge opp tilleggskravene handler om å opptre ansvarlig for dyrehelse, velferd og økonomi i både egen og andres husdyrproduksjon.