Parasitter - strategisk bruk av høstbeiter

Det er mange hensyn å ta når man skal vurdere bruken av arealer på et sauebruk. Innvollsparasitter er et av dem. Gjennomtenkt bruk av høstbeiter kan bidra til å redusere den totale parasittbelastningen i besetningen og smittepresset for neste års lam. Det kan bidra til både bedre tilvekst og redusert behandlingsbehov.


Publisert: 31.08.2015 Oppdatert: 05.02.2018

Høstbeitene skal bidra til ønsket trivsel og tilvekst på lamma utover høsten, enten det er lam som skal sluttfôres for slakting eller beholdes som påsett. Stor parasittbelastning om høsten kan være et problem for lammene selv, men det har også betydning for neste års beitesesong.

Neste vår møter de nye lammene mage- og tarmparasitter for første gang på vårbeitet. Parasittene kan ha overlevd vinteren på to måter: på beitet eller i sauene. For noen parasitt-arter er overlevelse i beitet viktigst, andre overlever kun i dyra og noen overlever begge steder. Ettersom mange parasitter (eggene) overlever vinteren ute på beitet, har smitten som skilles ut på beitet om høsten betydning for hvor mye smitte lammene utsettes for neste vår.

Prioritering av dyregrupper på høstbeite

Ideelt sett, med tanke på innvollsparasittene, bør det altså ikke gå dyr på et beite som skal brukes til lam til våren. Dette krever en viss arealtilgang og er ofte ikke mulig å gjennomføre fullt ut. Må man bruke neste års vårbeiter denne høsten, kan man allikevel gjøre en del tiltak for å redusere parasittbelastningen til våren.

  • Bruk neste års vårbeiter til voksne dyr. Det er bedre at voksne dyr går på beiter som skal brukes til våren enn at lam gjør det. Lammene har ennå ikke fullt utviklet immunitet mot mange av parasittene og skiller ut flere parasittegg enn voksne søyer. Åringer skiller også generelt ut noe mer parasittegg enn eldre søyer.
  • Dyra bør gå på slike beiter så kort tid som mulig. Av samme grunn som nevnt over, gjelder det særlig lam. Det er altså en fordel med god tilvekst og tidlig slaktemodne lam også med tanke på kontroll av parasitter i besetningen.
  • Reduksjon av dyretetthet - færre dyr skiller ut færre parasittegg.

Behandling

En annen måte å redusere utsmittingen av beitet på er å behandle lamma med medikamenter mot innvollsparasitter (rundorm) i tilknytning til at de slippes på høstbeitet. Det kan være aktuelt for lam som blir gående lenge på beitet (påsett, evt. slaktelam). Det er lite hensiktsmessig å behandle dyr som snart skal slaktes og det er som kjent også frister for hvor lang tid det må gå fra behandling til slakting.

Slik medikamentell behandling skal kun gjennomføres dersom man vet at lamma har med seg mye innvollsparasitter fra sommerbeitet. Tidligere erfaringer fra flokken, beiteforhold og tilvekst kan tas med i vurderingen av parasittbelastning og behandlingsbehov, men en behandling bør fortrinnsvis baseres på prøvetaking. Har dyra lite parasitter etter sommerbeitet er en behandling på dette tidspunktet ikke nødvendig.

Utegange utover høsten og vinteren

Utegange er atferdsmessig bra for dyra. Etter hvert som været blir kaldere vil utviklingen av parasittlarver stoppe opp. Det betyr at dyra ikke får i seg ny smitte av betydning gjennom vinteren selv om de går ute. Man skal allikevel være klar over at selv om voksne, friske søyer normalt har lite parasitter, så har de allikevel litt. Over tid kan de derfor skille ut en del parasittegg som kan klekke når det blir vår igjen. Arealer som brukes om vinteren bør derfor heller ikke brukes til lam om våren, men kan regnes som "parasittfrie" omtrent fra sankthans, litt avhengig av klimatiske forhold.

Så langt det er mulig bør man unngå å bruke neste års vårbeite om høsten. Må man bruke det bør helst de voksne dyra gå der. Foto: Grethe Ringdal

Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau

Sau og geit nr. 4/2015