Andre sjukdommer under

Forgiftninger med planter og sopp


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 14.09.2017

Sau kan få mange typer forgiftninger med planter og sopp. Sauen er ikke spesielt følsomme for slike forgiftninger, men at den henter svært mye av næringa si på beite, og derfor eter mange slags vekster, gjør den likevel utsatt. Sauer tåler faktisk mange giftige planter vesentlig bedre enn det storfe gjør. Det gjelder for eksempel både giftplantene i svineblomfamilien og den utbredte giftplanten tyrihjelm.

Den viktigste planteforgiftningen hos sau i Norge er alveld.

Diagnostikk

Ulike planteforgiftninger kan gi ulike sjukdomstegn, og de kan være vanskelige å skille fra andre årsaker til at sauer brått blir dårlige. Et fellestrekk er gjerne at flere dyr er blitt sjuke på en gang, og at de ikke har feber.

Hvis en mistenker forgiftninger med planter eller sopp, er det viktigste å gå i området sauene har beitet og se etter kjente giftige arter. Hvis dyr er døde bør kadaveret obduseres. Det er ofte særlig nyttig å se etter planterester i vomma. Er det rasktvirkende giftige arter kan en ofte finne gjenkjennelige deler som ikke er fordøyd ennå.

Behandling

Behandling er ofte vanskelig. Det viktigste i første omgang er å få sauene vekk fra de giftige vekstene. Medisinsk kull kan være til noe hjelp, men virker trolig ikke like godt på drøvtyggere som hos folk og andre enmagede dyr. Spesifikk behandling finnes kun til et fåtall av de ulike planteforgiftningene.

Symptomatisk behandling og væskebehandling kan være indisert.

Forebygging

Den beste forebygginga er å gjøre seg kjent med mulige giftige planter og sopp i beiteområdet, og holde sauene unna beiter der det er særskilt stor risiko. Risikoen for at sauen spiser giftige planer kan være spesielt høy dersom tilgangen til annet fôr er dårlig, f.eks om vinteren. En bør være særlig varsom med å la sauer beite i hager og parker. Flere prydbusker og hageplanter er giftige, og sauene kjenner dem ikke så godt som de kjenner plantene i utmark og normale innmarksbeiter.

 

Art Kjennetegn Årsak Forekomst og betydning
Eik (særlig eikenøtter) Sjukdomstegn: sløvhet
opphørt matlyst
stans i vomma
blodig diaré


Obduksjonsfunn: skader på tarm og nyrer
For stort opptak av eikenøtter / blader av eik.
Inneholder stoffer som irriterer tarmen og kan skade nyrene.
Sau tåler eikenøtter i moderate mengder.
Særlig i Rogaland og på Sørlandet.
Opptrer når det blir mye nøtter tilgjengelig på bakken (nøtterike år, vind etc.).
Giftig slørsopp (oftest spiss giftslørsopp, men flere slørsopper er giftige) Sjukdomstegn:
opphørt matlyst
nedstemthet
gradvis slappere

Obduksjonsfunn:
nyreskader
Inneholder giftstoffet orellanin som er særlig skadelig for nyrene. Slørsopper vokser i skog; i fattig, sur jord.
Særlig i granskog på Østlandet.
På Sør- og Vestlandet også i furu- og løvskog.
Mengden varierer mye fra år til år.
Barlind Sjukdomstegn:
dør fort, eller blir funnet døde
puster tungt
skjelver, faller om
enkelte dyr kan dø opptil tre dager etter uhellet

Obduksjonsfunn:
barlindkvister i vomma
Hele planten bortsett fra fruktene er giftig.
Giftstoffene skader hjertet.
Hjertestans er viktigste dødsårsak.
Plantet i hager og parker, særlig i Sør-Norge.
Forgiftning vanligst på hest, men kan ramme alle husdyr.
Rhododendron og pyramidelyng Sjukdomstegn:
sikling
brekker seg
nedstemthet
tegn på smerter i buken

Obduksjonsfunn:
planterester i vomma
Giftstoffene skader blant annet nervesystemet, musklene og hjertet. Vanlige i hager og parker i Sør-Norge.
Flere forgiftningstilfeller hos sau seinere år.

  

Kilde:

Vatn S., Hektoen L., Nafstad O., (2008) Helse og velferd hos sau, Tun forlag, Oslo, Norge