Andre sjukdommer under

Bendelorm


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 13.12.2017

Bendelorm er vanlig hos lam, men har ikke vært tillagt særlig klinisk betydning. Fordi bendelormsmitten overvintrer i beitet kan den gi sjukdom forholdsvis tidlig på sommeren. Det vanligste er 3-8 uker etter beiteslipp. Bendelorm er en typisk ungdyrparasitt, da et utvikles immunitet forholdsvis raskt.

Årsak

De vanligste artene av bendelorm er Moniezia benedini og Moniezia expansa. Bendelorm er avhengig av en jordmidd som mellomvert. Både egg og larver i mellomverten kan overvintre, og smitten kan holde seg i minst 2 år på beite. Bendelorm betraktes som forholdsvis lite patogen.

Symptomer

Det er sjelden tydelige symptomer på smitte med bendelorm. Symptomene kan evt. være en mild diaré. Det er helst dyr som i utgangspunktet har nedsatt motstandskraft som blir sjuke, kopplam eller lam som på annen måte er satt tilbake. Selv om den voksne bendelormen er svært stor og fyller opp store deler av tarmlumen, gir den bare begrenset reduksjon i tilvekst. Noen mener derimot å ha hatt god effekt på diaré og tilvekst av å behandle spesifikt mot bendelorm i enkelte besetninger.

Diagnostikk

Bendelorm er den eneste parasitten hos sau som kan sees tydelig med det blotte øye i feces. Det vi ser i feces er utviklede ledd av bendelormen som løsner bakfra. Disse sees som hvite ledd, 1-1,5 mm lange og 1-1,5 cm brede. Dette gjør at diagnosen i mange tilfeller kan stilles etter funn av ledd i avføringa. Bendelorm har karakteristiske, kantete egg, og eggene kan påvises ved mikroskopi etter flotasjon. Eggtallet vil derimot ikke være homogent fordelt i prøven, og kvantitativ tolking av prøvesvar er derfor vanskelig. En grov måte å vurdere mengden bendelorm på, dersom dyra går på et begrenset område, er å studere avføringa etter behandling og se om det kommer ut mye bendelorm.  Mistenker man bendelorm som årsak til kliniske problemer i besetningen kan det være aktuelt å prøve ut behandling, evt. på deler av flokken, samtidig som en tar avføringsprøver for å overvåke de andre tarmparasittene.

Behandling

Hvis en skal behandle mot bendelorm, er det mest aktuelt å behandle lam ca 1 måned etter beiteslipp. Parasittpreparater av typen benzimidazoler er effektive i samme dose som mot rundorm, men de er bare effektive mot utvokst bendelorm. Dersom en har påvist bendelorm som årsak til problemer i flokken kan en også bruke preparater med praziqvantel (f.eks. Cestocur®) som er spesifikke mot bendelorm. Disse må tas inn på godkjenningsfritak.