Andre sjukdommer under

Klauvsekkbetennelse


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 14.09.2017

Sauer har en kjertel mellom klauvene som kalles klauvsekken. Betennelse i klauvsekken (klauvspaltebetennelse, interdigital abscess, klauvverk, fotasjuke,) kan gi halthet hos små lam. Slike infeksjoner kan bli et flokkproblem som følge av oppbygging av smittepress i miljøet.

Etiologi

Betennelse i klauvsekkene forårsakes oftest av bakterien Staphylococcus aureus. Bakteriene kommer som regel direkte inn i klauvsekken, men kan også spres med blodet på samme måte som leddbetennelser. Klauvsekkbetennelse antas å være mest vanlig på dårlig spaltegulv.

Symptomer

Ved klauvsekkbetennelse utvikles en smertefull hevelse fylt med puss i klauvsekken. Lammene blir halte i varierende grad, og kan bli allment påkjente avhengig av alvorlighetsgraden av infeksjonen.

Diagnostikk

Diagnosen er som regel enkel å stille ut fra kliniske funn.

Behandling

Ved behandling av enkeltindivider spaltes byllen, og det gis parenteral behandling med penicillin (standarddose 45 mg/kg i.m.) i minst 3 dager (Terapianbefalingene for produksjonsdyr). Spaltingen vil føre til at miljøet forurenses med store mengder bakterier. Dette bør derfor ikke gjøres i bingen, og lam med spaltede byller bør ikke gå i fellesbinger.

Forebygging

Rikelig råmelkstilførsel er, som ved andre infeksjoner hos spelam, det viktigste forebyggende tiltaket. Det er også viktig å ha et tørt, tett og trekkfritt underlag til lamma fordi det reduserer risikoen for nedkjøling og påfølgende nedsatt motstandskraft. Et tørt underlag er også avgjørende for å redusere bakterievekst.

Stalosan, hydratkalk eller lignende produkter på rister og gulv brukes en del med tanke på å redusere smittepresset i miljøet. Erfaring tilsier at man da bør begynne med dette i god tid før lamming for å få effekt. Man skal imidlertid være klar over at S. aureus tåler uttørking og høy pH relativt godt. Effekten av tiltaket kan være begrenset, og erfaringene med dette tiltaket er også blandede. Forebyggende bruk av jod, blåspray eller sinksalve m.m. i klauvspalten for å hindre infeksjon benyttes også en del, uten at man kan si noe sikkert om effekten av dette.

Ved ”klauvverk” spres mye bakterier i miljøet. Lam med klauvverk bør derfor skilles fra andre lam, og bingen bør vaskes og desinfiseres før en ny gruppe lam evt. settes inn.

Da skader og sår i huden kan disponere for infeksjonen bør man utbedre forhold som kan disponere for slike skader (skarpe kanter el.l).

Smittepresset og forekomsten av nye tilfeller vil være avhengig av dyretetthet og vil derfor reduseres når lamma slippes ut. En kortest mulig inneperiode om våren er derfor gunstig.

Les mer om generelle tiltak mot sjukdom hos spelam 

Kilder:

Vatn S., Hektoen L., Nafstad O., (2008) Helse og velferd hos sau, Tun forlag, Oslo, Norge

Winter A., (2010) Halthet hos sau. Tun Forlag, Oslo, Norge (oversatt utgave)