Andre sjukdommer under

Lungebetennelse - generelt


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.03.2017

Lungebetennelser er forholdsvis vanlig, spesielt på lam, og forekommer både inne og på beite.

Lungebetennelser skyldes oftest en kombinasjon av uheldige miljøforhold og stress som disponerer for virus- og mycoplasma-infeksjoner, og bakterieinfeksjoner sekundært til disse.

Mange agens er satt i sammenheng med pneumonier hos sau, og  mange av dem er relativt vanlig forekommende i sauepopulasjonen. Kartlegging av uheldige driftsforhold og miljøfaktorer, og forbedring av disse, er derfor svært viktig når det gjelder håndtering av luftveislidelser.

Aktuelle agens:

• Parainfluensavirus (PI3), respiratorisk syncytialvirus (RSV), reovirus, adenovirus og  herpesvirus
• Mycoplasma spp., særlig Mycoplasma ovipenumoniae
• Mannheimia haemolytica, Bibersteinia trihalosi (tidligere Pasteurella)
• Lungeorm: Dictyocaulus filaria, Muellerius capillaris, Protostrongylus rufescens

Det er også viktig å huske på alvorlige smittsomme sjukdommer som mædi og lungeadenomatose.

Mannheimia/Bibersteinia spp., er relativt vanlige agens hos sau. Disse bakteriene var tidligere klassifisert som varianter av Pasteurellea haemolytica, og sjukdomstilstanden de forårsaker omtales derfor fortsatt ofte som pasteurellose. Undersøkelser tyder på at M. haemolytica er vanligst ved pneumoni, mens B. trihalosi isoleres oftere ved septikemi. P.multocida som er vanlig blant annet hos storfe, forekommer også hos sau, men er mindre vanlig.

M. ovipneumoniae er ganske vanlig forekommende hos sau og spiller ofte en viktig rolle sammen med M. haemolytica.

Lungeabscesser p.g.a hematogen spredning eller som følge av andre pneumonier forekommer også. Archanobacterium pyogenes er et aktuelt agens i denne forbindelse. Byllesjuke (Corynebacterium pseudotuberculosis) kan også gi byller som gir symptomer fra luftveiene.